Στη ρύθμιση του Bastion Orchestrator, υπάρχουν δύο πύλες. Μία από αυτές είναι σε ζεύξη με το Bastion Orchestrator και η άλλη είναι σε ζεύξη με το Orchestrator παραγωγής και λειτουργεί ως πύλη συνεργατών.