Όταν ένα SD-WAN Edge ενεργοποιηθεί με επιτυχία και είναι έτοιμο για δρομολόγηση κυκλοφορίας δικτύου, μπορείτε να προβιβάσετε το ενεργοποιημένο Edge από το Bastion Orchestrator στο Orchestrator παραγωγής μέσω ενός ασφαλούς καναλιού.

Για να προβιβάσετε το ενεργοποιημένο SD-WAN Edge από το Bastion Orchestrator στο Orchestrator παραγωγής:

Διαδικασία

  1. Στην πύλη επιχείρησης του Orchestrator παραγωγής, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
  2. Επιλέξτε ένα SD-WAN Edge για προβιβασμό και κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα (More) > Προαγωγή σε παραγωγή (Promote to Production).
    Το επιλεγμένο Edge προβιβάζεται στο Orchestrator παραγωγής και θα αντιστοιχιστεί με το προφίλ παραγωγής που χρησιμοποιείται κατά την παροχή του Edge. Μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση του Bastion και του Edge από τη σελίδα Παρακολούθηση (Monitor) > Επισκόπηση δικτύου (Network Overview). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Παρακολούθηση ρύθμισης παραμέτρων και συμβάντων του Bastion Orchestrator.

Αποτελέσματα

Μόλις το SD-WAN Edge προβιβαστεί σε Orchestrator παραγωγής, όλες οι πληροφορίες όπως τα στοιχεία εταιρικών πελατών, οι λεπτομέρειες Edge, το προφίλ Bastion και οι χρήστες-χειριστές (εκτός από τον μοναδικό υπερχρήστη που υποδεικνύεται στη σελίδα ιδιωτικής διαμόρφωσης) θα καταργηθούν από το Bastion Orchestrator.

Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator παραγωγής, κάτω από την περιοχή Παρακολούθηση δραστηριότητας (Activity Monitor) στη σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων Bastion Orchestrator (Bastion Orchestrator Configuration), μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  • Πλήθος των Edge σε στάδιο προεργασίας από τον συνολικό αριθμό Edge που έχουν διαμορφωθεί για μια επιχείρηση.
  • Πλήθος των Edge που προάχθηκαν από τον συνολικό αριθμό Edge που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση.
  • Πλήθος των πυλών σε στάδιο προεργασίας από τον συνολικό αριθμό πυλών που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση.