Αφού ολοκληρώσετε την αναβάθμιση του Orchestrator, κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκλήρωση αναβάθμισης του Orchestrator (Complete Orchestrator Upgrade). Αυτό ενεργοποιεί εκ νέου την εφαρμογή των ενημερώσεων διαμόρφωσης των Edge σε καθολικό επίπεδο.

Για να επαληθεύσετε ότι η κατάσταση της αναβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να εμφανίσετε τον σωστό αριθμό έκδοσης για όλα τα πακέτα:
dpkg -l|grep vco
Όταν είστε συνδεδεμένοι ως Χειριστής, ο ίδιος αριθμός έκδοσης θα πρέπει να εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία του SASE Orchestrator.