Όταν αποστέλλονται πάρα πολλά αιτήματα API κάθε φορά, αυτό επηρεάζει την απόδοση του συστήματος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον Περιορισμό ρυθμού, ο οποίος επιβάλλει ένα όριο στον αριθμό των αιτημάτων API που αποστέλλονται από κάθε χρήστη.

Το SASE Orchestrator αξιοποιεί ορισμένους αμυντικούς μηχανισμούς που περιορίζουν την κατάχρηση του API και παρέχουν σταθερότητα συστήματος. Τα αιτήματα API που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια αιτημάτων αποκλείονται και επιστρέφει απόκριση HTTP 429 (Πάρα πολλά αιτήματα). Το σύστημα πρέπει να περάσει μια περίοδο χαλάρωσης πριν από την υποβολή νέων αιτημάτων.

Οι ακόλουθοι τύποι Οριοθετών ρυθμού αναπτύσσονται στο SASE Orchestrator:
 • Οριοθέτης κάδου που παρουσιάζει διαρροή (Leaky bucket limiter) – Εξομαλύνει τη ριπή των αιτημάτων και επιτρέπει μόνο έναν προκαθορισμένο αριθμό αιτημάτων. Αυτός ο οριοθέτης φροντίζει για τον περιορισμό του αριθμού των αιτημάτων που επιτρέπονται σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.
 • Οριοθέτης ταυτόχρονης εκτέλεσης (Concurrency limiter) – Περιορίζει τον αριθμό των αιτημάτων που υποβάλλονται ταυτόχρονα, γεγονός που οδηγεί σε ταυτόχρονα αιτήματα που διεκδικούν πόρους και μπορεί να οδηγήσουν σε αιτήματα μεγάλης διάρκειας.
Οι κύριοι λόγοι που οδηγούν στον περιορισμό ρυθμού των αιτημάτων API είναι οι εξής:
 • Μεγάλος αριθμός ενεργών ή ταυτόχρονων αιτημάτων.
 • Ξαφνικές αιχμές στον όγκο των αιτημάτων.
 • Αιτήματα που έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη των αιτημάτων μεγάλης διάρκειας στο Orchestrator που καταλαμβάνουν πόρους του συστήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι προγραμματιστές που βασίζονται στο API μπορούν να υιοθετήσουν τα ακόλουθα μέτρα για να βελτιώσουν τη σταθερότητα του κώδικά τους όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα περιορισμού ρυθμού VCO.
 • Χρήση κωδικού απόκρισης HTTP 429 όταν τα αιτήματα υπερβαίνουν τα όρια ρυθμού.
 • Η διάρκεια της ποινής είναι 5000 ms όταν ο οριοθέτης ρυθμού φτάνει τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων αιτημάτων σε μια δεδομένη περίοδο. Εάν αποκλειστεί, οι πελάτες αναμένεται να έχουν περίοδο χαλάρωσης 5000 ms πριν από την υποβολή νέων αιτημάτων. Για τα αιτήματα που υποβάλλονται κατά την περίοδο χαλάρωσης των 5000 ms θα εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός ρυθμού.
 • Χρησιμοποιήστε μικρότερα χρονικά διαστήματα για τα API χρονικής σειράς που δεν θα επιτρέψουν τη λήξη του αιτήματος λόγω αιτημάτων μεγάλης διάρκειας.
 • Προτιμήστε τις μεθόδους μαζικών αιτημάτων από αυτές που υποβάλλουν ερώτημα σε μεμονωμένους πελάτες ή Edge, όποτε είναι δυνατόν.
Σημείωση: Οι υπερχρήστες-χειριστές διαμορφώνουν τα όρια ρυθμού μεμονωμένα με βάση το περιβάλλον. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις σχετικές πολιτικές, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.

Διαμόρφωση πολιτικών περιορισμού ρυθμού με χρήση ιδιοτήτων συστήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ιδιότητες συστήματος για να ενεργοποιήσετε τον περιορισμό ρυθμού και να ορίσετε το προεπιλεγμένο σύνολο πολιτικών:
 • vco.api.rateLimit.enabled
 • vco.api.rateLimit.mode.logOnly
 • vco.api.rateLimit.rules.global
 • vco.api.rateLimit.rules.enterprise.default
 • vco.api.rateLimit.rules.enterpriseProxy.default

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα ιδιοτήτων συστήματος.

Διαμόρφωση πολιτικών περιορισμού ρυθμού με χρήση API

Συνιστάται να διαμορφώσετε τις πολιτικές περιορισμού ρυθμού ως καθολικούς κανόνες χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες συστήματος, καθώς αυτή η προσέγγιση έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση API, διευκολύνει την αντιμετώπιση προβλημάτων και εξασφαλίζει μια συνεπή εμπειρία χρήστη σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, οι χειριστές μπορεί να κρίνουν ότι οι καθολικές πολιτικές είναι πολύ χαλαρές για έναν συγκεκριμένο μισθωτή ή χρήστη. Για τις περιπτώσεις αυτές, το VMware υποστηρίζει τα ακόλουθα API μόνο για χειριστή για τον καθορισμό πολιτικών για συγκεκριμένους συνεργάτες και επιχειρήσεις.
 • enterpriseProxy/insertOrUpdateEnterpriseProxyRateLimits – Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση πολιτικών για συγκεκριμένους συνεργάτες.
 • enterprise/insertOrUpdateEnterpriseRateLimits – Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση πολιτικών για συγκεκριμένους πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα API, ανατρέξτε στην ενότητα https://code.vmware.com/apis/1037/velocloud-sdwan-vco-api.