Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο προώθησης ενός Orchestrator σε αναμονή.

Για την προώθηση ενός Orchestrator σε αναμονή

 1. Κάντε κλικ στη σύνδεση Ξεκλείδωμα (Unlock).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προώθηση αναμονής (Promote Standby) στην περιοχή Διαθέσιμες ενέργειες (Available Actions) στην οθόνη «Orchestrator σε αναμονή».

  disaster-recovery-available-actions-promote-standby

  Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου, που υποδεικνύει ότι όταν προωθείτε το Orchestrator σε αναμονή, οι διαχειριστές δεν θα μπορούν πλέον να διαχειρίζονται το SASE Orchestrator χρησιμοποιώντας το Orchestrator που ήταν ενεργό προηγουμένως.

  disaster-recovery-promote-standby-dialog
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για την προώθηση του Orchestrator σε αναμονή.

  Ένα άλλο παράθυρο διαλόγου μηνύματος εμφανίζεται για να επαληθεύσετε το αίτημά σας για την προώθηση του Orchestrator σε αναμονή. Αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί μόνο εάν το Orchestrator σε αναμονή αντιληφθεί ότι η λειτουργία του ενεργού Orchestrator είναι εύρυθμη, πράγμα που σημαίνει ότι το Orchestrator σε αναμονή επικοινωνεί με τα ενεργά Orchestrator και δημιουργεί διπλότυπα δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να προωθήσετε το Orchestrator.

  disaster-recovery-force-standby-to-active-dialog

  Εμφανίζεται ένα τελικό παράθυρο διαλόγου που υποδεικνύει ότι το Orchestrator δεν είναι πλέον σε κατάσταση αναμονής και θα επανεκκινηθεί σε αυτόνομη λειτουργία.

  disaster-recovery-orchestrator-removed-as-standby-dialog

  Όταν προωθείτε ένα Orchestrator σε αναμονή, επανεκκινείται σε αυτόνομη λειτουργία.

  Αν το Orchestrator σε αναμονή μπορεί να επικοινωνήσει με το πρώην Ενεργό Orchestrator, θα δώσει οδηγία σε αυτό το Orchestrator να εισέλθει σε κατάσταση Zombie. Σε κατάσταση Zombie, το Orchestrator ενημερώνει τους πελάτες του (Edge, πύλες, περιβάλλον εργασίας χρήστη/API) ότι δεν είναι πλέον ενεργό και ότι πρέπει να επικοινωνούν με το Orchestrator που προωθήθηκε πρόσφατα. Εάν το Orchestrator σε αναμονή που προωθήθηκε δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το πρώην ενεργό Orchestrator, ο χειριστής θα πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να υποβιβάσει χειροκίνητα το πρώην ενεργό Orchestrator.

  disaster-recovery-quiesced-orchestrator