Τα ακόλουθα σενάρια δοκιμής ανακατεύθυνσης είναι αναγκαστικές ανακατευθύνσεις για χρήση ως παραδείγματα. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες στην περιοχή Διαθέσιμες ενέργειες (Available Actions) των οθονών Ενεργό (Active) και Σε αναμονή (Standby).