Αυτή η ενότητα περιγράφει την παρακολούθηση μετρήσεων συστήματος στον Orchestrator.

Επισκόπηση παρακολούθησης μετρήσεων συστήματος Orchestrator

Το Orchestrator διαθέτει ενσωματωμένη στοίβα παρακολούθησης μετρήσεων συστήματος, η οποία περιλαμβάνει συλλέκτη μετρήσεων και βάση δεδομένων χρονικής σειράς. Με τη στοίβα παρακολούθησης, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε την κατάσταση υγείας και το φορτίο του συστήματος για τον Ενορχηστρωτή.

Για να ενεργοποιήσετε τη στοίβα παρακολούθησης, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στο Orchestrator:

sudo /opt/vc/scripts/vco_observability_manager.sh enable 

Για να ελέγξετε την κατάσταση της στοίβας παρακολούθησης, εκτελέστε:

sudo /opt/vc/scripts/vco_observability_manager.sh status

Για να απενεργοποιήσετε τη στοίβα παρακολούθησης, εκτελέστε:

sudo /opt/vc/scripts/vco_observability_manager.sh disable

Ο συλλέκτης μετρήσεων

Το Telegraf χρησιμοποιείται ως συλλέκτης μετρήσεων συστήματος Orchestrator, που περιλαμβάνει πρόσθετα για τη συλλογή μετρήσεων συστήματος. Οι ακόλουθες μετρήσεις είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Όνομα μέτρησης Περιγραφή
inputs.cpu Μετρήσεις σχετικά με τη χρήση της CPU.
inputs.mem Μετρήσεις σχετικά με τη χρήση της μνήμης.
inputs.net Μετρήσεις σχετικά με τις διασυνδέσεις δικτύου.
inputs.system Μετρήσεις σχετικά με το φορτίο συστήματος και το χρόνο λειτουργίας.
inputs.processes Ο αριθμός των διεργασιών που ομαδοποιούνται κατά κατάσταση.
inputs.disk Μετρήσεις σχετικά με τη χρήση του δίσκου.
inputs.diskio Μετρήσεις σχετικά με την IO δίσκου ανά συσκευή.
inputs.procstat Χρήση CPU και μνήμης για συγκεκριμένες διεργασίες.
inputs.nginx Βασικές πληροφορίες κατάστασης nginx (ngx_http_stub_status_module).
inputs.mysql Δεδομένα στατιστικής από τον διακομιστή MySQL.
inputs.clickhouse Μετρήσεις από έναν ή πολλούς διακομιστές ClickHouse.
inputs.redis Μετρήσεις από έναν ή πολλούς διακομιστές redis.
inputs.filecount Ο αριθμός και το συνολικό μέγεθος των αρχείων σε καθορισμένους καταλόγους.
inputs.ntpq Τυπικές μετρήσεις ερωτημάτων NTP (απαιτεί εκτελέσιμο αρχείο ntpq).
Inputs.x509_cert Μετρήσεις από πιστοποιητικό SSL.

Για να ενεργοποιήσετε περισσότερες μετρήσεις ή για να απενεργοποιήσετε ορισμένες ενεργοποιημένες μετρήσεις, επεξεργαστείτε το αρχείο διαμόρφωσης Telegraf στον Ενορχηστρωτή με τα εξής:

  • sudo vi /etc/telegraf/telegraf.d/system_metrics_input.conf
  • sudo systemctl restart telegraf

Η βάση δεδομένων χρονικής σειράς

Το Prometheus χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των μετρήσεων του συστήματος που συλλέγονται από το Telegraf. Τα δεδομένα των μετρήσεων διατηρούνται στη βάση δεδομένων για τρεις εβδομάδες το πολύ. Από προεπιλογή, το Prometheus ακούει στη θύρα 9090. Εάν έχετε ένα εξωτερικό εργαλείο παρακολούθησης, ορίστε τη βάση δεδομένων Prometheus ως προέλευση, ώστε να μπορείτε να προβάλετε τις μετρήσεις του συστήματος Orchestrator στο δικό σας περιβάλλον εργασίας χρήστη παρακολούθησης.