Αυτή η ενότητα περιγράφει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται πριν από την εγκατάσταση του SASE Orchestrator.