Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές CLI για να ελέγξετε την κατάσταση των πυλών σε ένα Orchestrator.