Στις πύλες με ενεργοποιημένο το PKI, τα πιστοποιητικά που ανακαλούνται αποθηκεύονται σε μια λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών (CRL). Εάν οι καταχωρήσεις σε αυτήν τη λίστα είναι πάρα πολλές, συνήθως λόγω ενός ζητήματος με την Αρχή πιστοποίησης του Orchestrator, η απόδοση της πύλης επηρεάζεται. Η CRL θα πρέπει να έχει λιγότερες από 4000 καταχωρήσεις.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή, για να ελέγξετε τις καταχωρήσεις της CRL.

vcadmin@vcg1-example:~$ openssl crl -in /etc/vc-public/vco-ca-crl.pem -text | grep 'Serial Number' | wc -l 
14
vcadmin@vcg1-example:~$