Αφού ενσωματώσετε το Telegraf σε μια Πύλη SD-WAN, μπορείτε να συλλέξετε τους μετρητές από τη διαμορφωμένη εισαγωγή και να εξαγάγετε τα δεδομένα στην προσθήκη Εξαγωγής.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους υποστηριζόμενους μετρητές που μπορούν να εξαχθούν από μια Πύλη SD-WAN.

Όνομα μετρητή Περιγραφή Διαθεσιμότητα Ελάχιστη υποστηριζόμενη έκδοση SD-WAN
number_of_edges Αριθμός Edge που είναι συνδεδεμένα στην πύλη. Καθολικά 4.3.0
number_of_tunnels Αριθμός διοχετεύσεων που είναι συσχετισμένες με την πύλη. Καθολικά 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0
number_of_routes Αριθμός δρομολογήσεων που είναι εγκατεστημένες στην πύλη. Καθολικά 4.3.0
number_of_flows Συνολικός αριθμός ενεργών ροών στην πύλη. Καθολικά 4.3.0
active_NAT_entries Αριθμός ενεργών καταχωρήσεων NAT ανά ομότιμο. Καθολικά 4.3.0
free_NAT_entries Αριθμός ελεύθερων καταχωρήσεων κοινόχρηστης μνήμης που έχουν αντιστοιχιστεί για το NAT. Καθολικά 4.3.0
stale_NAT_entries Αριθμός καταχωρήσεων NAT χωρίς ενημέρωση στο σύστημα. Παρακολουθεί μόνο τις καταχωρήσεις χωρίς ενημέρωση λόγω διαρροής καταμέτρησης αναφοράς. Καθολικά 4.3.0
stale_tunnel_entries Αριθμός καταχωρήσεων διοχέτευσης χωρίς ενημέρωση στην πύλη. Καθολικά 4.3.0
stale_peer_objects Αριθμός ομότιμων αντικειμένων χωρίς ενημέρωση στην πύλη. Καθολικά 4.3.0
stale_flow_entries Αριθμός καταχωρήσεων ροής χωρίς ενημέρωση στην πύλη. Καθολικά 4.3.0
sched_drop Τα πακέτα που απορρίφθηκαν στο εργαλείο προγραμματισμού λόγω του ορίου εύρους ζώνης. Καθολικά 4.3.0
flow_drop Τα πακέτα που απορρίφθηκαν λόγω αποτυχίας αναζήτησης ροής και αποτυχίας δημιουργίας ροής. Καθολικά 4.3.0
route_drop Τα πακέτα που απορρίφθηκαν λόγω αποτυχίας αναζήτησης δρομολόγησης και αποτυχίας λογικής δρομολόγησης. Απαριθμούνται επίσης τα πακέτα ελέγχου δρομολόγησης που απορρίπτονται λόγω εξαιρέσεων. Καθολικά 4.3.0
nat_drop Τα πακέτα που απορρίφθηκαν λόγω αποτυχίας αναζήτησης NAT και αποτυχίας δημιουργίας NAT. Καθολικά 4.3.0
over_capacity_drop Τα πακέτα που απορρίφθηκαν λόγω των εσωτερικών μειώσεων ορίου σε ουρά αναμονής και χαμηλών buffer πακέτων στο σύστημα. Καθολικά 4.3.0
vcmp_drop Απορρίψεις ελέγχου VCMP και πακέτων δεδομένων λόγω ελέγχων και εξαιρέσεων λογικής VCMP. Καθολικά 4.3.0
invalid_pkt_drop Τα πακέτα που απορρίφθηκαν λόγω μη έγκυρου αθροίσματος ελέγχου, TTL και μη έγκυρου μεγέθους πακέτου. Καθολικά 4.3.0
misc_drop Τα πακέτα που απορρίφθηκαν λόγω άλλων σφαλμάτων και εξαιρέσεων. Καθολικά 4.3.0
num_nsd_paths_up/down Αριθμός διοχετεύσεων NSD σε κατάσταση ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ (UP/DOWN) στην πύλη. Καθολικά 4.3.0
num_paths_INITIAL

Αριθμός διοχετεύσεων σε κατάσταση ΑΡΧΙΚΟ (INITIAL).

Η κατάσταση ΑΡΧΙΚΟ (INITIAL) υποδεικνύει ότι το Edge μόλις ξεκίνησε ένα αίτημα διοχέτευσης στην πύλη.

Καθολικά 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0

num_paths_MEASURING_TX_BW

num_paths_MEASURING_RX_BW

Μετά την έναρξη ενός αιτήματος διοχέτευσης, θα μετρηθεί το εύρος ζώνης tx και rx για τις διοχετεύσεις από το Edge έως την πύλη πριν από τη μετάβαση σε κατάσταση ΣΤΑΘΕΡΟ (STABLE). Ο αριθμός των διοχετεύσεων για τις οποίες μετριέται το εύρος ζώνης tx και rx παρακολουθείται κάτω από τους αντίστοιχους μετρητές. Καθολικά 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0
num_paths_STABLE

Αριθμός διοχετεύσεων σε κατάσταση ΣΤΑΘΕΡΟ (STABLE).

Η κατάσταση ΣΤΑΘΕΡΟ (STABLE) υποδεικνύει ότι έχει δημιουργηθεί διοχέτευση μεταξύ Edge και πύλης και ότι η διοχέτευση είναι σταθερή.

Για να βρείτε το ποσοστό των σταθερών διοχετεύσεων, πολλαπλασιάστε τον αριθμό των σταθερών διοχετεύσεων επί 100 και, κατόπιν, διαιρέστε αυτήν την τιμή με τον συνολικό αριθμό διοχετεύσεων.

Καθολικά 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0
num_paths_UNSTABLE

Αριθμός διοχετεύσεων σε κατάσταση ΑΣΤΑΘΕΣ (UNSTABLE).

Εάν οι τιμές απώλειας, καθυστέρησης και διακύμανσης καθυστέρησης υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο, η διοχέτευση μεταβαίνει σε κατάσταση ΑΣΤΑΘΕΣ (UNSTABLE).

Για να βρείτε το ποσοστό των ασταθών διοχετεύσεων, πολλαπλασιάστε τον αριθμό των ασταθών διοχετεύσεων επί 100 και, κατόπιν, διαιρέστε αυτήν την τιμή με τον συνολικό αριθμό διοχετεύσεων.

Καθολικά 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0
num_paths_QUIET Εάν δεν παραληφθούν πακέτα στη διαδρομή για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, οι μεταβάσεις διαδρομής σε κατάσταση ΑΘΟΡΥΒΟ (QUIET) και ο αριθμός αυτών των διαδρομών παρακολουθούνται εδώ. Καθολικά 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0
nat_cnt Αριθμός ενεργών καταχωρήσεων NAT ανά επιχείρηση. Ανά επιχείρηση 4.3.0
route_cnt Αριθμός καταχωρήσεων δρομολόγησης που είναι εγκατεστημένες στην πύλη ανά επιχείρηση. Ανά επιχείρηση 4.3.0
flow_cnt Συνολικός αριθμός ενεργών ροών ανά επιχείρηση. Ανά επιχείρηση 4.3.0
tx_packets Αριθμός πακέτων που μεταδόθηκαν από την πύλη. Ανά επιχείρηση, 4.3.0
Ανά διοχέτευση Edge 5.0.1
Ανά Προορισμός μη SD-WAN 4.5.0
tx_bytes Αριθμός byte που μεταδόθηκαν από την πύλη. Ανά επιχείρηση 4.3.0
Ανά διοχέτευση Edge 5.0.1
Ανά Προορισμός μη SD-WAN 4.5.0
tx_errors Αριθμός των πακέτων που απορρίφθηκαν στο TX λόγω σφαλμάτων πακέτων. Ανά προορισμό μη SD-WAN 5.1.0
rx_packets Αριθμός πακέτων που παραλήφθηκαν από την πύλη. Ανά επιχείρηση 4.3.0
Ανά Προορισμός μη SD-WAN 4.5.0
Ανά διοχέτευση Edge 5.0.1
rx_bytes Αριθμός byte που παραλήφθηκαν από την πύλη. Ανά επιχείρηση 4.3.0
Ανά Προορισμός μη SD-WAN 4.5.0
Ανά διοχέτευση Edge 5.0.1
rx_errors Αριθμός των πακέτων που απορρίφθηκαν στο RX λόγω σφαλμάτων πακέτων. Ανά προορισμό μη SD-WAN 5.1.0
vc_queue_<queue_name>_len Αριθμός πακέτων που βρίσκονται στην ουρά σε κάθε ουρά παράδοσης που παρατίθεται στην ενότητα Χωρητικότητα στοιχείων πύλης. Καθολικά 4.3.0
vc_queue_<queue_name>_drop Αριθμός απορρίψεων σε κάθε ουρά παράδοσης που παρατίθεται στην ενότητα Χωρητικότητα στοιχείων πύλης. Καθολικά 4.3.0
vc_queue_<queue_name>_wmark Ο μέγιστος αριθμός πακέτων που βρίσκονται σε ουρά στην αντίστοιχη ουρά ανά πάσα στιγμή. Καθολικά 4.5.1
vc_queue_<queue_name>_wmark_1min Ο μέγιστος αριθμός πακέτων που βρίσκονται σε ουρά στην αντίστοιχη ουρά κατά το τελευταίο λεπτό. Καθολικά 4.5.1
vc_queue_<queue_name>_wmark_5min Ο μέγιστος αριθμός πακέτων που βρίσκονται σε ουρά στην αντίστοιχη ουρά κατά τα τελευταία 5 λεπτά. Καθολικά 4.5.1
dpdk_mbuf_pending Αριθμός των buffer που έχουν ήδη υποβληθεί σε επεξεργασία και αναμένουν να ελευθερωθούν. Καθολικά 4.3.0
dpdk_mbuf_locked_fail Αριθμός αποτυχιών της λειτουργίας buffer GET κατά την ανάκτηση ενός buffer από την κλειδωμένη ομάδα. Καθολικά 4.3.0
dpdk_mbuf_locked_free Αριθμός ελεύθερων buffer που υπάρχουν στην κλειδωμένη ομάδα. Καθολικά 4.3.0
dpdk_mbuf_pool_free Αριθμός ελεύθερων buffer. Καθολικά 4.3.0
nombuf Συνολικός αριθμός αποτυχιών εκχώρησης RX mbuf. Καθολικά 4.3.0
mbuf_low Αριθμός συμπλήρωσης του ορίου mbuf_low. Καθολικά 4.3.0
net_sch.pkt_cnt Αριθμός buffer που χρησιμοποιούνται από το εργαλείο προγραμματισμού δικτύου. Καθολικά 4.3.0
link_sch.pkt_cnt Αριθμός buffer που χρησιμοποιούνται από το εργαλείο προγραμματισμού συνδέσεων. Καθολικά 4.3.0
link_sch_cosq.pkt_cnt Αριθμός buffer που χρησιμοποιούνται από το εργαλείο προγραμματισμού συνδέσεων Cos. Καθολικά 4.3.0
mp.rt_pkts_stored Αριθμός buffer που χρησιμοποιούνται από τον χώρο αποθήκευσης αναμετάδοσης VCMP. Καθολικά 4.3.0
mp.reseq_qlen Αριθμός buffer που χρησιμοποιούνται για την επαναφορά σε αλληλουχία VCMP. Καθολικά 4.3.0
mp.jitter_pkt_bufs Αριθμός buffer που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση διακύμανσης καθυστέρησης VCMP. Καθολικά 4.3.0
ipfrag.current_cnt Αριθμός buffer που έχουν εκχωρηθεί για την αποθήκευση κατακερματισμένων πακέτων. Καθολικά 4.3.0
crypto_drop Αριθμός απορρίψεων πακέτων που παρατηρήθηκαν λόγω αποτυχιών κρυπτογράφησης. Καθολικά 4.3.0
frag_drop Το πακέτο απορρίφθηκε λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με τον κατακερματισμό. Καθολικά 4.3.0
link_drop Αριθμός απορρίψεων πακέτων που παρατηρήθηκαν λόγω ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένες συνδέσεις. Καθολικά 4.3.0
nat_over_capacity_drop Απορρίψεις υπέρβασης χωρητικότητας NAT λόγω αστοχιών αντιστοίχισης θύρας. Καθολικά 4.3.0
interface_over_capacity_drop Τα πακέτα που απορρίφθηκαν σε επίπεδο διασύνδεσης λόγω υπέρβασης χωρητικότητας. Καθολικά 4.3.0
misc_over_capacity_drop Τα πακέτα που απορρίφθηκαν λόγω των εσωτερικών μειώσεων ορίου ουράς παράδοσης και λόγω των χαμηλών buffer πακέτων στο σύστημα. Καθολικά 4.3.0
<tx/rx>_pktsize_0_63 Αριθμός πακέτων με μέγεθος 0–63 byte που μεταδίδονται/λαμβάνονται σε μια πύλη. Ανά διασύνδεση 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_64_127 Αριθμός πακέτων με μέγεθος 64–127 byte που μεταδίδονται/λαμβάνονται σε μια πύλη. Ανά διασύνδεση 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_128_255 Αριθμός πακέτων με μέγεθος 128–255 byte που μεταδίδονται/λαμβάνονται σε μια πύλη. Ανά διασύνδεση 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_256_511 Αριθμός πακέτων με μέγεθος 256–511 byte που μεταδίδονται/λαμβάνονται σε μια πύλη. Ανά διασύνδεση 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_512_1023 Αριθμός πακέτων με μέγεθος 512–1023 byte που μεταδίδονται/λαμβάνονται σε μια πύλη. Ανά διασύνδεση 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_1024_1499 Αριθμός πακέτων με μέγεθος 1024–1499 byte που μεταδίδονται/λαμβάνονται σε μια πύλη. Ανά διασύνδεση 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_1500 Αριθμός πακέτων με μέγεθος άνω των 1500 byte που μεταδίδονται/παραλαμβάνονται σε μια πύλη. Ανά διασύνδεση 4.5.0
over_capacity_status Υποδεικνύει εάν μια πύλη VMware SD-WAN λειτουργεί σε κατάσταση υπέρβασης χωρητικότητας λόγω εσωτερικών μειώσεων ορίου σε ουρά αναμονής και των χαμηλών buffer πακέτων στο σύστημα. Καθολικά 5.1.0
auto_rate_limit_drop Τα πακέτα που απορρίφθηκαν στην πύλη λόγω του αυτόματου ορίου ρυθμού για την αποκατάσταση της πύλης από την κατάσταση υπέρβασης χωρητικότητας. Καθολικά 5.2.0
red_factor Ο συντελεστής ορίου ρυθμού που ορίζεται σε ομότιμους VCMP με βάση το ΚΟΚΚΙΝΟ που εφαρμόζεται. Ανά διοχέτευση Edge 5.2.0
capacity_metric_edge_count_value Αριθμός Edge που είναι συνδεδεμένα στην πύλη. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_edge_count_warning_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (1500) για τον καθορισμό προειδοποιήσεων με βάση το πλήθος Edge. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_edge_count_critical_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (2000) για τον καθορισμό κρίσιμων ειδοποιήσεων με βάση το πλήθος Edge. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_tunnel_count_value Αριθμός διοχετεύσεων που είναι συσχετισμένες με την πύλη. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_tunnel_count_warning_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (2625) για τον καθορισμό προειδοποιήσεων με βάση τον αριθμό των διοχετεύσεων. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_tunnel_count_critical_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (3500) για τον καθορισμό κρίσιμων ειδοποιήσεων με βάση τον αριθμό των διοχετεύσεων. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_pki_enabled_tunnel_count_value Αριθμός διοχετεύσεων (με πιστοποιητικά) που είναι συσχετισμένες με την πύλη. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_pki_enabled_tunnel_count_warning_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (1875) για τον καθορισμό προειδοποιήσεων με βάση τον αριθμό των διοχετεύσεων με πιστοποιητικό. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_pki_enabled_tunnel_count_critical_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (2250) για τον καθορισμό κρίσιμων ειδοποιήσεων με βάση τον αριθμό των διοχετεύσεων με πιστοποιητικό. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_flow_count_value Αριθμός ροών στην πύλη. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_flow_count_warning_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (475410) για τον καθορισμό προειδοποιήσεων με βάση το πλήθος ροών. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_flow_count_critical_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (713115) για τον καθορισμό κρίσιμων ειδοποιήσεων με βάση το πλήθος ροών. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_nat_count_value Αριθμός καταχωρήσεων NAT στην πύλη. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_nat_count_warning_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (475410) για τον καθορισμό προειδοποιήσεων με βάση το πλήθος NAT. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_nat_count_critical_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (713115) για τον καθορισμό κρίσιμων ειδοποιήσεων με βάση το πλήθος NAT. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_pktq_wmark_value Αριθμός υδατογραφημάτων ουράς πακέτων στην πύλη. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_pktq_wmark_warning_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (2000) για τον καθορισμό προειδοποιήσεων με βάση το πλήθος υδατογραφημάτων ουράς πακέτων. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_pktq_wmark_critical_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (6000) για τον καθορισμό κρίσιμων ειδοποιήσεων με βάση το πλήθος υδατογραφημάτων ουράς πακέτων. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_pkt_drop_value Αριθμός απορρίψεων πακέτων στην πύλη. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_pkt_drop_warning_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (500) για τον καθορισμό προειδοποιήσεων με βάση τις απορρίψεις πακέτων. Καθολικά 5.2.0
capacity_metric_pkt_drop_critical_threshold Συνιστώμενη οριακή τιμή (2000) για τον καθορισμό κρίσιμων ειδοποιήσεων με βάση τις απορρίψεις πακέτων. Καθολικά 5.2.0