Το Telegraf είναι ένας παράγοντας διακομιστή που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και την αποστολή μετρήσεων και συμβάντων από συστήματα. Μπορείτε να διαμορφώσετε το Telegraf για τη συλλογή των μετρητών και των στατιστικών στοιχείων από ένα πρόσθετο Εισαγωγής και για την αποστολή των δεδομένων σε ένα πρόσθετο Εξαγωγής.

Για να ενσωματώσετε το Telegraf με το στοιχείο Πύλες SD-WAN για τη συλλογή και εξαγωγή των μετρητών σε ένα πρόσθετο τρίτου μέρους, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ενσωμάτωσης Telegraf.