Η εντολή bgp_view_summary του debug.py παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των γειτονικών BGP και των προθεμάτων εκμάθησης, για να επαληθευτεί αν το BGP είναι ΕΝΕΡΓΟ (UP) και ανταλλάσσει προθήματα. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να επαληθεύσετε εάν έχουν δημιουργηθεί γειτονίες BGP.

vcadmin@vcg1-example:~$ /opt/vc/bin/debug.py --bgp_view_summary | grep Established | wc -l
6
vcadmin@vcg1-1:~$ 

Εάν οι περίοδοι λειτουργίας BGP είναι εκτός λειτουργίας, ελέγξτε αν η πύλη έχει συνδεθεί σωστά με το Orchestrator.