Για να αναβαθμίσετε το Orchestrator σε έκδοση 5.0.0 ώστε να υποστηρίζει διπλή στοίβα, εκτελέστε τα εξής:

 • Αναβαθμίστε το Orchestrator στην έκδοση 5.0.0.
 • Προσθέστε τη διεύθυνση IPv6 στο Orchestrator Shell. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα διαμόρφωσης:
  vcadmin@vco:~$ cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml 
  network:
   ethernets:
   eth0:
    addresses: [169.254.8.2/29, 'fd00:aaaa:0:1::2/64']
    routes:
    - {metric: 1, to: 0.0.0.0/0, via: 169.254.8.1}
    - {metric: 1, to: '0::0/0', via: 'fd00:aaaa:0:1::1'}
   renderer: networkd
   version: 2
 • Στην πύλη χειριστή του Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Διαχείριση (Administration) > Προφίλ χειριστή (Operator Profiles) και επιλέξτε ένα προφίλ.
 • Στη σελίδα Προφίλ χειριστή (Operator Profiles) του επιλεγμένου προφίλ, μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις διαχείρισης (Management Settings) και εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv6 που έχει ρυθμιστεί στο Orchestrator Shell.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).