Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SR-IOV στο KVM, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

Αυτό απαιτεί μια συγκεκριμένη κάρτα NIC. Τα ακόλουθα chipset έχουν πιστοποιηθεί από την VMware ότι λειτουργούν με την Πύλη SD-WAN και το SD-WAN Edge.

 • Intel 82599/82599ES
 • Intel X710/XL710
Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε τις κάρτες Intel X710/XL710 σε λειτουργία SR-IOV σε KVM, βεβαιωθείτε ότι οι υποστηριζόμενες εκδόσεις υλικολογισμικού και προγράμματος οδήγησης που καθορίζονται στην ενότητα Προϋποθέσεις ανάπτυξης είναι σωστά εγκατεστημένες.
Σημείωση: Η λειτουργία SR-IOV δεν υποστηρίζεται, εάν το εικονικό Edge KVM αναπτυχθεί με τοπολογία υψηλής διαθεσιμότητας. Για αναπτύξεις υψηλής διαθεσιμότητας, βεβαιωθείτε ότι το SR-IOV δεν είναι ενεργοποιημένο για το συγκεκριμένο ζεύγος KVM Edge.

Για να ενεργοποιήσετε το SR-IOV στο KVM:

 1. Ενεργοποιήστε το SR-IOV στο BIOS. Αυτό θα εξαρτηθεί από το BIOS σας. Συνδεθείτε στην κονσόλα BIOS και αναζητήστε την υποστήριξη SR-IOV /DMA. Μπορείτε να επαληθεύσετε την υποστήριξη στην ερώτηση ελέγχοντας ότι η Intel έχει τη σωστή σημαία CPU.
  cat /proc/cpuinfo | grep vmx
 2. Προσθέστε τις επιλογές στο Bboot (στη διαδρομή /etc/default/grub).
  GRUB_CMDLINE_LINUX="intel_iommu=on"
  1. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές: update-grub και update-initramfs -u.
  2. Επανεκκίνηση
  3. Βεβαιωθείτε ότι το iommu είναι ενεργοποιημένο.
   velocloud@KVMperf3:~$ dmesg | grep -i IOMMU
    [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.13.0-107-generic root=/dev/mapper/qa--multiboot--002--vg-root ro intel_iommu=on splash quiet vt.handoff=7 
    [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.13.0-107-generic root=/dev/mapper/qa--multiboot--002--vg-root ro intel_iommu=on splash quiet vt.handoff=7 
    [ 0.000000] Intel-IOMMU: enabled
    ….
    velocloud@KVMperf3:~$ 
 3. Με βάση το chipset NIC που χρησιμοποιείται, προσθέστε ένα πρόγραμμα οδήγησης ως εξής:
  • Για τις κάρτες Intel 82599/82599ES σε λειτουργία SR-IOV:
   1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ixgbe από την τοποθεσία web της Intel.
   2. Διαμορφώστε το ixgbe (εγκατάσταση tar και sudo make).
    velocloud@KVMperf1:~$ cat /etc/modprobe.d/ixgbe.conf
   3. Εάν το αρχείο διαμόρφωσης ixgbe δεν υπάρχει, πρέπει να δημιουργήσετε το αρχείο ως εξής.
    options ixgbe max_vfs=32,32
    options ixgbe allow_unsupported_sfp=1
    options ixgbe MDD=0,0
    blacklist ixgbevf
   4. Εκτελέστε την εντολή update-initramfs -u και επανεκκινήστε τον διακομιστή.
   5. Χρησιμοποιήστε την εντολή modinfo για να επαληθεύσετε εάν η εγκατάσταση είναι επιτυχής.
    velocloud@KVMperf1:~$ modinfo ixgbe and ip link
     filename: /lib/modules/4.4.0-62-generic/updates/drivers/net/ethernet/intel/ixgbe/ixgbe.ko
     version: 5.0.4
     license: GPL
     description: Intel(R) 10GbE PCI Express Linux Network Driver
     author: Intel Corporation, <linux.nics@intel.com>
     srcversion: BA7E024DFE57A92C4F1DC93
  • Για τις κάρτες Intel X710/XL710 σε λειτουργία SR-IOV:
   1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης i40e από την τοποθεσία web της Intel.
   2. Δημιουργήστε τις εικονικές λειτουργίες (VF).
    echo 4 > /sys/class/net/device name/device/sriov_numvfs
   3. Για να κάνετε τις VF μόνιμες μετά από επανεκκίνηση, προσθέστε την εντολή από το προηγούμενο βήμα στο αρχείο "/etc/rc.d/rc.local".
   4. Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης VF.
    echo “blacklist i40evf” >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
   5. Εκτελέστε την εντολή update-initramfs -u και επανεκκινήστε τον διακομιστή.

Επικύρωση SR-IOV (Προαιρετικά)

Μπορείτε να επαληθεύσετε γρήγορα εάν ο κεντρικός υπολογιστής σας έχει ενεργοποιημένο το SR-IOV χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

lspci | grep -i Ethernet

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εικονικές συναρτήσεις:

01:10.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82599 Ethernet Controller Virtual Function(rev 01)