Οι παρουσίες είναι τα βασικά στοιχεία της Ευέλικτης υπηρεσίας υπολογιστικών λειτουργιών (Elastic Compute Service, ECS). Αυτό το θέμα περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μιας παρουσίας Edge με πληρωμή ανάλογα με τη χρήση στην κονσόλα ECS.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό AliCloud και στοιχεία σύνδεσης.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα ECS.
 2. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρουσίες και εικόνες > Παρουσίες (Instances & Images > Instances).
 3. Στη σελίδα Παρουσίες (Instances), κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία παρουσίας (Create Instance).
  Εμφανίζεται η σελίδα αγοράς Προσαρμοσμένη εκκίνηση (Custom Launch).
 4. Ρυθμίστε το στοιχείο Βασικές διαμορφώσεις (Basic Configurations) εκτελώντας τα παρακάτω βήματα.
  1. Επιλέξτε μια μέθοδο χρέωσης. Για παράδειγμα, Πληρωμή ανάλογα με τη χρήση (Pay-As-You-Go).
  2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Περιοχή (Region), επιλέξτε μια περιοχή. Το σύστημα εκχωρεί τυχαία μια ζώνη από προεπιλογή.
   Σημείωση: Μετά τη δημιουργία μιας παρουσίας, δεν μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή ή τη ζώνη της.
  3. Στην περιοχή Τύπος παρουσίας (Instance Type), μεταβείτε στην επιλογή Όλες οι γενιές > Αρχιτεκτονική x86 > Γενικός σκοπός (All Generations > x86-Architecture > General Purpose) και επιλέξτε τον τύπο παρουσίας μνήμης 4 vCPU + 16 GiB (ecs. sn2ne.xlarge).
   Η διαθέσιμη οικογένεια τύπων παρουσίας καθορίζεται από την περιοχή που επιλέξατε.
  4. Στην περιοχή Είδωλο (Image), κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένο είδωλο (Custom Image) και επιλέξτε ένα είδωλο Edge, για παράδειγμα, vce-3.3.1-48-R331-20190727-QE.
  5. Επιλέξτε χώρο αποθήκευσης. Από προεπιλογή, επιλέγεται ένας δίσκος 40 GiB Ultra Cloud.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο: Δικτύωση (Next: Networking) για να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση της ομάδας δικτύωσης και ασφάλειας.
  1. Επιλέξτε VPC ως τύπο δικτύου, επιλέξτε το VPC όπου πρόκειται να αναπτύξετε το Edge και συνδέστε τη διασύνδεση κονσόλας του Edge στο MGMT_SN.
  2. Ορίστε τη μέθοδο χρέωσης δικτύου.
  3. Επιλέξτε την ομάδα ασφαλείας τύπου VPC.
  4. Προσθέστε μια Ευέλικτη διασύνδεση δικτύου (Elastic Network Interface, ENI). Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα εάν ο επιλεγμένος τύπος παρουσίας δεν υποστηρίζει ENI.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο: Διαμορφώσεις συστήματος (Next: System Configurations).
  1. Διαμορφώστε το στοιχείο Διαπιστευτήρια σύνδεσης (Logon Credentials) ενεργοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές: Ζεύγος κλειδιών (Key Pair), Μεταβίβαση κωδικού πρόσβασης από το είδωλο (Inherit Password From Image) και Κωδικός πρόσβασης (Password). Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Ορισμός αργότερα (Set Later).
  2. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα παρουσίας (Instance Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για την παρουσία Edge.
  3. Στην περιοχή Για προχωρημένους (Advanced), μπορείτε να παράσχετε τα δεδομένα χρήστη cloud-init για το Edge στο ακόλουθο παράδειγμα μορφής για σκοπούς ενεργοποίησης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση του SD-WAN Orchestrator, πρέπει να αλλάξετε το όνομα και τον κωδικό ενεργοποίησης του Orchestrator.
    #cloud-config
   velocloud:
    vce:
      vco: 1.211.224.11
      activation_code: 12XX-ABC1-6DD3-3EFG
      vco_ignore_cert_errors: true
   
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο: Ομαδοποίηση (Next: Grouping) και ορίστε τις επιλογές όπως απαιτείται.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο: Προεπισκόπηση (Next: Preview) και επιβεβαιώστε την επιλεγμένη διαμόρφωση. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας για να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις.
 9. Διαβάστε και επιβεβαιώστε τους Όρους υπηρεσίας (Terms of Service) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία παρουσίας (Create Instance).

Αποτελέσματα

Κάντε κλικ στην επιλογή Κονσόλα (Console) για να επιστρέψετε στην κονσόλα ECS. Κάντε κλικ στο κουμπί ανανέωσης για να ελέγξετε αν έχει δημιουργηθεί η παρουσία Edge. Εάν η παρουσία Edge που δημιουργήθηκε πρόσφατα βρίσκεται σε κατάσταση Σε λειτουργία (Running), τότε η παρουσία δημιουργήθηκε με επιτυχία.

Επόμενες ενέργειες