Η δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης επιτρέπει σε εταιρικούς χρήστες και χρήστες παρόχων διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSP) VMware SD-WAN να ενεργοποιήσουν και να διαμορφώσουν τις δυνατότητες αυτοεπιδιόρθωσης σε επίπεδο Πελάτη, Προφίλ και Edge.

Μόλις ο χρήστης-χειριστής ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης για μια επιχείρηση στο SASE Orchestrator, το VMware Edge Intelligence (EI) παρακολουθεί και ιχνηλατεί το δίκτυο VMware SD-WAN για ζητήματα απόδοσης του συστήματος και των εφαρμογών σε όλα τα Edge. Στη συνέχεια, το EI συλλέγει δεδομένα σχετικά με ενέργειες αυτοεπιδιόρθωσης και ενεργοποιεί προτάσεις αποκατάστασης προς τους χρήστες στην πλευρά του SD-WAN απευθείας μέσω του email ειδοποίησης περιστατικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση αυτοεπιδιόρθωσης στον Οδηγό χρήστη VMware Edge Intelligence που έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-Edge-Intelligence/index.html.
Σημείωση: Προς το παρόν, μόνο η μη αυτόματη αποκατάσταση υποστηρίζεται από το EI. Η υποστήριξη αυτόματης αποκατάστασης έχει προγραμματιστεί σε μελλοντικές εκδόσεις.
Για να ενεργοποιήσετε την αυτοεπιδιόρθωση για όλα τα Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator ως εταιρικός χρήστης.
 2. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 3. Για να ενεργοποιήσετε την αυτοεπιδιόρθωση για όλα τα Edge, επιλέξτε όλα τα Edge κάνοντας κλικ στα πλαίσια ελέγχου πριν από τη στήλη Όνομα (Name) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις ανάλυσης (Analytics Settings) από το μενού Περισσότερα (More).
  Αυτό το στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τον τρόπο ενεργοποίησης της αυτοεπιδιόρθωσης για όλα τα Edge.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή ρυθμίσεων αναλυτικών στοιχείων (Change Analytics Settings) που εμφανίζεται, ενεργοποιήστε τη Λειτουργία ανάλυσης (Analytics Mode) και τη λειτουργία Αυτοεπιδιόρθωσης (Self Healing) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update).

  Η δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης είναι ενεργοποιημένη για όλα τα Edge.

Ενεργοποίηση αυτοεπιδιόρθωσης για ένα συγκεκριμένο Edge

Για να ενεργοποιήσετε την αυτοεπιδιόρθωση για ένα συγκεκριμένο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator ως εταιρικός χρήστης.
 2. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 3. Για να ενεργοποιήσετε την αυτοεπιδιόρθωση για ένα συγκεκριμένο Edge, κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη «Συσκευή» (Device). Εμφανίζεται η σελίδα Συσκευή (Device).
 4. Από την ενότητα Συνδεσιμότητα (Connectivity), μεταβείτε στην ενότητα Ανάλυση (Analytics), ενεργοποιήστε τη Λειτουργία ανάλυσης (Analytics Mode) και τη λειτουργία Αυτοεπιδιόρθωση (Self Healing) και κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update).

  Η δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης είναι ενεργοποιημένη για το επιλεγμένο Edge.