Περισσότεροι πελάτες μεταφέρουν τους φόρτους εργασίας τους στην υποδομή του δημόσιου cloud και αναμένουν να επεκτείνουν το SD-WAN από απομακρυσμένες τοποθεσίες στο δημόσιο cloud για να εγγυηθούν τη σύμβαση SLA. Υπάρχουν πολλές επιλογές που προσφέρονται από το VMware που αξιοποιούν κατανεμημένες Πύλες VMware SD-WAN Gateways για τη δημιουργία IPSec προς το ιδιωτικό δίκτυο του δημόσιου cloud ή την ανάπτυξη ενός εικονικού Edge απευθείας στο Google Cloud Platform (GCP).

Για ανάπτυξη σε μικρά παραρτήματα που απαιτούν απόδοση μικρότερη από 1G, μπορεί να αναπτυχθεί ένα μόνο εικονικό Edge στο ιδιωτικό δίκτυο GCP. Για μεγαλύτερες αναπτύξεις κέντρου δεδομένων που απαιτούν απόδοση πολλών gig, μπορεί να αναπτυχθεί ένα σύμπλεγμα διανομέων.

Σημείωση: Στο σχεδιασμό συμπλέγματος του στοιχείου Διανομέας VMware SD-WAN, αξιοποιείται μια παρουσία επιπέδου 3 από την πλευρά του LAN για την εκτέλεση του BGP μεταξύ διανομέων στο σύμπλεγμα και της παρουσίας επιπέδου 3, για τη διανομή της δρομολόγησης στο LAN. Δεδομένου ότι ο δρομολογητής GCP δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο δυναμικής δρομολόγησης, απαιτείται ένας εικονικός δρομολογητής τρίτου μέρους στην υποδομή GCP.

Αυτό το έγγραφο απεικονίζει μια βασική τοπολογία και μια ροή εργασίας υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη ενός εικονικού SD-WAN Edge (vVCE) στο GCP. Δείτε Ανάπτυξη εικονικού Edge στο GCP.

Προϋποθέσεις

  • Λογαριασμός GCP και στοιχεία σύνδεσης.
  • Εξοικείωση με τις έννοιες δικτύωσης GCP. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://cloud.google.com/vpc/docs/overview.
  • Στόχος SD-WAN Orchestrator και λογαριασμός διαχειριστή για σύνδεση.

Τύποι μηχανών GCP

Η ταχύτητα μετάδοσης εύρους ζώνης και ο αριθμός των διασυνδέσεων δικτύου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μεγέθους του εικονικού Edge VMware SD-WAN. Ο ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων διασυνδέσεων δικτύου είναι τρεις (GE1, GE2, GE3).

Ταχύτητα μετάδοσης

30 Mbps

50 Mbps

100 Mbps

200 Mbps

400 Mbps

1 Gbps

vCPU 2 2 2 2 4 4
Μνήμη (Memory) 4 GB 4 GB 4 GB 8 GB 8 GB 8 GB

Τύπος μηχανής

vCPU Μνήμη (Gb) Μέγιστα NIC
n1-standard-4 4 15 4
n1-standard-8 8 30 8