Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δίκτυο Virtual Private Cloud (VPC) αυτόματης λειτουργίας ή προσαρμοσμένης λειτουργίας. Τα δίκτυα αυτόματης λειτουργίας δημιουργούν αυτόματα ένα υποδίκτυο σε κάθε περιοχή Google Cloud όταν δημιουργείτε το δίκτυο. Για τα δίκτυα VPC προσαρμοσμένης λειτουργίας, πρέπει να δημιουργήσετε ένα δίκτυο και έπειτα να δημιουργήσετε τα υποδίκτυα που θέλετε εντός μιας περιοχής. Μπορείτε να δημιουργήσετε υποδίκτυα κατά τη δημιουργία του δικτύου ή να προσθέσετε υποδίκτυα αργότερα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε παρουσίες σε μια περιοχή στην οποία δεν έχουν καθοριστεί υποδίκτυα.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν λογαριασμό Google και πληροφορίες πρόσβασης/σύνδεσης στην κονσόλα του Google Cloud Platform (GCP).

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα GCP.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δίκτυα VPC (VPC Networks).
  Εμφανίζεται η σελίδα Δίκτυα VPC (VPC Networks).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία δικτύου VPC (Create VPC network).
  Εμφανίζεται η σελίδα Δημιουργία δικτύου VPC (Create a VPC network).
 4. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για το δίκτυο VPC.
 5. Στην περιοχή Υποδίκτυα (Subnets), επιλέξτε Προσαρμοσμένο (Custom) ή Αυτόματο (Automatic) ως Λειτουργία δημιουργίας υποδικτύου (Subnet creation mode). Εάν επιλέξετε Προσαρμοσμένο (Custom), καθορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους διαμόρφωσης για ένα υποδίκτυο στην περιοχή Νέο υποδίκτυο (New subnet):
  1. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για το υποδίκτυο.
  2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Περιοχή (Region), επιλέξτε μια περιοχή για το υποδίκτυο.
  3. Στο πλαίσιο κειμένου Εύρος διευθύνσεων IP (IP address range), εισαγάγετε ένα εύρος διευθύνσεων IP.
  4. Για να ορίσετε ένα εύρος δευτερευουσών διευθύνσεων IP για το υποδίκτυο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εύρους δευτερευουσών διευθύνσεων IP (Create secondary IP range).
  5. Ιδιωτική πρόσβαση Google (Private Google access): Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε την Ιδιωτική πρόσβαση Google για το υποδίκτυο κατά τη δημιουργία του ή αν θα το επεξεργαστείτε αργότερα.
  6. Αρχεία καταγραφής ροής (Flow logs): Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε τα αρχεία καταγραφής ροής VPC για το υποδίκτυο κατά τη δημιουργία του ή αν θα το επεξεργαστείτε αργότερα.
  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Done).
 6. Για να προσθέσετε περισσότερα υποδίκτυα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υποδικτύου (Add subnet) και επαναλάβετε τα βήματα στο Βήμα 5. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε περισσότερα υποδίκτυα στο δίκτυο, αφού δημιουργήσετε πρώτα το δίκτυο.
 7. Επιλέξτε τη Λειτουργία δυναμικής δρομολόγησης (Dynamic routing mode) για το δίκτυο VPC.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Δημιουργείται το δίκτυο VPC και το υποδίκτυο.

Επόμενες ενέργειες

Δημιουργία κανόνων τείχους προστασίας για δίκτυα VPC.