Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα προϊόντα έχουν ήδη εγκατασταθεί και διαμορφωθεί:

  • Πύλη ασφάλειας Forcepoint Cloud
  • VMware SD-WAN έκδοσης 4.0 ή μεταγενέστερης.

Δεν απαιτούνται άλλα λογισμικά ή φυσικές συσκευές για την ενοποίηση της Πύλης ασφάλειας Forcepoint Cloud με το VMware SD-WAN. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση των προϊόντων, ανατρέξτε στην ακόλουθη τεκμηρίωση: