Als u een gegevensrasterelement in een aangepast formulier gebruikt, kunnen de gegevens die in de tabel worden weergegeven, handmatig worden opgegeven.

Voorbeeld van opgegeven CSV-gegevens

In dit scenario is er een tabel met waarden die u in het aangepaste aanvraagformulier opgeeft. U geeft de gegevens in de tabel op als constante waardebron. De bron is gebaseerd op een CSV-gegevensstructuur waarbij de eerste rij de rasterkopteksten definieert. De kopteksten zijn de kolom-id's, gescheiden door een komma. Elke volgende rij bevat de gegevens die op elke rij van de tabel worden weergegeven.

 1. Voeg het algemene gegevensrasterelement toe aan het ontwerpcanvas.
 2. Selecteer het gegevensraster en geef de waarden op in het deelvenster Eigenschappen.
  Het deelvenster Eigenschappen voor het gegevensraster
  Label Id Type
  Gebruikersnaam gebruikersnaam Tekenreeks
  Werknemer-ID employeeId Geheel getal
  Manager manager Tekenreeks
  De CSV-waarden definiëren.
  username,employeeId,manager
  leonardo,95621,Farah
  vindhya,15496,Farah
  martina,52648,Nikolai
 3. Controleer of het gegevensraster de verwachte gegevens bevat in het aanvraagformulier.
  Gegevensraster in het aangepaste aanvraagformulier

Voorbeeld van externe bron

Dit voorbeeld maakt gebruik van het vorige voorbeeld, maar de waarden zijn gebaseerd op een VMware Aria Automation Orchestrator-actie. Hoewel dit een voorbeeld van een eenvoudige actie is, kunt u gebruikmaken van een meer complexe actie waarbij u deze informatie uit een andere database of ander systeem ophaalt.

 1. Configureer in VMware Aria Automation Orchestrator de actie getUserDetails met een array die vergelijkbaar is met het volgende voorbeeld.
  vRealize Orchestrator-actie om het gegevensraster voor een aangepast formulier in te vullen.
  1. Voer op het tabblad Algemeen de naam getUserDetails in en geef een modulenaam op.
  2. Op het tabblad Script gebruikt u het volgende scriptvoorbeeld.
   return [{"username":"Fritz", "employeeId":6096,"manager":"Tom"}] 
  3. Wis de oorspronkelijke selectie in het gebied Retourtype en klik op Nieuw samengesteld type.
  4. Definieer een nieuw samengesteld type met de naam UserDetails, voeg de volgende velden toe en klik vervolgens op Maken.
   Veld Type
   gebruikersnaam tekenreeks
   employeeId number
   manager tekenreeks
  5. Klik in het gebied Retourtype op Array.
  6. Geef een versie op en sla de actie op.
 2. Voeg in Automation Service Broker het gegevensraster toe en gebruik het tabblad Waarden om de kolommen van het gegevensraster met de volgende waarden te configureren.
  Label Id Type
  Gebruikersnaam gebruikersnaam Tekenreeks
  Werknemer-ID employeeId Geheel getal
  Manager manager Tekenreeks
 3. Selecteer Externe bron in de lijst Waardebron van de standaardwaarde.
 4. In Actie selecteren voert u getUserDetails in en selecteert u de actie die u in VMware Aria Automation Orchestrator heeft gemaakt.
 5. Sla het formulier op.
 6. Verifieer de tabel in het aanvraagformulier in de catalogus.
  Gegevensraster ingevuld door vRealize Orchestrator-actie

Complexe waarden in gegevensrasters controleren

U kunt gegevensrasterrijen bekijken in een afzonderlijk modaal venster, waar complexe waarden worden weergegeven als uitvouwbare boomstructuurknooppunten.

De waarden in de eerste kolom van het gegevensraster zijn links. Klik op de link om gedetailleerde informatie weer te geven over de waarde in de rij die u wilt onderzoeken.

In de volgende tabel vindt u informatie over hoe verschillende waardetypen worden weergegeven in de tabel.

Waardetype Weergegeven als
Booleaans true/false tekenreeks
Niet-complexe waarde label:value-paar
Complexe waarde
 1. Als de waarde een array met objecten is, wordt {objects.count} objects weergegeven. Als de array slechts één element heeft, wordt object weergegeven in de cel.
 2. Als het object twee of minder eigenschappen heeft, die geen van beide complex zijn, worden de label:value-paren gescheiden door een komma en in de cel weergegeven als Object, object.
 3. Als het object meer dan twee eigenschappen heeft of een complexe eigenschap heeft, wordt object weergegeven in de cel.
Array met complexe waarden {length of array} objects
Lege waarde koppelteken (-)
Als het gegevensraster slechts één kolom bevat, wordt het besturingselement Verbergen/weergeven in de voettekst niet weergegeven.