De veldeigenschappen in Automation Service Broker bepalen hoe de geselecteerde velden eruitzien en welke standaardwaarden voor de gebruiker worden weergegeven. U kunt ook de eigenschappen gebruiken om regels te definiëren die ervoor zorgen dat de gebruikers een geldige invoer opgeven wanneer zij het item in de catalogus aanvragen.

U configureert elk veld afzonderlijk. Selecteer het veld en bewerk de eigenschappen van het veld.

Waardebron

Voor veel van de eigenschappen kunt u verschillende waardebronopties selecteren. Niet alle bronopties zijn voor alle veldtypen of eigenschappen beschikbaar.

 • Constante. De waarde wordt niet gewijzigd. Afhankelijk van de eigenschap kan de waarde een tekenreeks, een geheel getal of een reguliere expressie zijn of worden geselecteerd op basis van een beperkte lijst, bijvoorbeeld Ja of Nee. U kunt bijvoorbeeld 1 als geheel getal voor de standaardwaarde opgeven, Nee selecteren voor de alleen-lezen eigenschap of de reguliere expressie opgeven om veldinvoer te valideren.
 • Voorwaardelijke waarde. De waarde is gebaseerd op een of meer voorwaarden. De voorwaarden worden verwerkt in de weergegeven volgorde. Als aan meer dan één voorwaarde wordt voldaan, bepaalt de laatste voorwaarde het gedrag van het veld voor die eigenschap. U kunt bijvoorbeeld een voorwaarde maken die bepaalt of een veld zichtbaar is, op basis van de waarde in een ander veld.
 • Externe bron. De waarde is gebaseerd op de resultaten van een Automation Orchestrator-actie. Bijvoorbeeld: kostenberekening op basis van een gescripte Automation Orchestrator-actie. Zie VMware Aria Automation Orchestrator-acties gebruiken in de ontwerper voor aangepaste formulieren in Automation Service Broker voor een voorbeeld.
 • Veld binden. De waarde is hetzelfde als het veld waaraan deze is gebonden. De beschikbare velden zijn beperkt tot hetzelfde veldtype. U kunt bijvoorbeeld de standaardwaarde voor een veld met selectievakje waarvoor verificatie is vereist, binden aan een ander veld met selectievakje. Wanneer het selectievakje van een doelveld in het aanvraagformulier is geselecteerd, wordt het selectievakje voor het huidige veld geselecteerd.
 • Berekende waarde. De waarde wordt bepaald op basis van hoe de operator de geselecteerde velden en waarden verwerkt. Tekstvelden gebruiken de aaneenschakelingoperator. Velden met een geheel getal gebruiken de geselecteerde bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. U kunt bijvoorbeeld een veld voor een geheel getal configureren om megabytes naar gigabytes te converteren met behulp van de bewerking vermenigvuldigen.

Vormgeving van het veld

U kunt de vormgevingseigenschappen gebruiken om te bepalen of het veld wordt weergegeven op het formulier en welk label en welke aangepaste help u wilt bieden aan gebruikers van uw catalogus.

Tabel 1. Opties op het tabblad Vormgeving
Optie Beschrijving
Label en type
Geef een label op en selecteer een weergavetype. De beschikbare weergavetypen zijn afhankelijk van het element. Sommige velden ondersteunen meerdere teksttypen en andere ondersteunen alleen gehele getallen. Mogelijke waarden:
 • Arrayinvoer
 • Selectievakje
 • Keuzelijst met invoervak
 • Gegevensraster
 • Datum en tijd
 • Decimaal
 • Vervolgkeuzelijst
 • Dubbele lijst
 • Bestand uploaden

  De maximaal toegestane grootte van alle bestanden in het aangepaste formulier is 768KB. Wanneer u een aangepaste resource inricht, is 768KB de maximaal toegestane grootte van de formulierinvoeraanvraag.

 • Image
 • Geheel getal
 • Link
 • Multi-keuze
 • Kiezer met meerdere waarden
 • Objectveld
 • Wachtwoord

  Om ervoor te zorgen dat wachtwoorden op de pagina met details van de implementatieaanvraag worden versleuteld, moet de invoereigenschap in de cloudsjabloon encrypted:true bevatten.

 • Groep keuzerondjes
 • Tekst
 • Tekstgebied
 • Tekstveld
 • Structuurkiezer

  Het referentietype moet een inventarisatieobject zijn.

 • Waardekiezer

Vervolgkeuzelijst- en gegevensrastervelden hebben een instelling Tijdelijke aanduiding. De ingevoerde waarde wordt weergegeven als intern label of instructies in de vervolgkeuzelijst, of als algemeen label of instructies in het gegevensraster.

Zichtbaarheid Geef een veld weer of verberg het op het aanvraagformulier.
 • Constante. Klik op Ja om het veld op het formulier weer te geven. Selecteer Nee om het veld te verbergen.
 • Voorwaardelijke waarde. Zichtbaarheid wordt bepaald door de eerste expressie die waar is. Een veld is bijvoorbeeld zichtbaar als een selectievakje op een formulier is ingeschakeld.
 • Externe bron. Zichtbaarheid wordt bepaald door de resultaten van de geselecteerde Automation Orchestrator-actie.
 • Veld binden. De zichtbaarheid van het veld is gebonden aan een ander veld met selectievakje.

Als de zichtbaarheid van een veld is ingesteld op Nee, worden de veldbeperkingen, zoals reguliere expressies en vereiste velden, genegeerd.

Alleen-lezen Voorkom dat gebruikers de waarden in het veld wijzigen.
 • Constante. Klik op Ja om de waarde weer te geven, maar wijzigingen te voorkomen. Selecteer Nee om wijzigingen toe te staan.
 • Voorwaardelijke waarde. Status wordt bepaald door de eerste expressie die waar is. Een veld is bijvoorbeeld alleen-lezen als de waarde in een opslagveld groter dan 2GB is.
 • Externe bron. Status wordt bepaald door de resultaten van de geselecteerde Automation Orchestrator-actie.
Rijen per pagina Alleen voor gegevensrasterelementen.

Voer het aantal rijen in.

Aangepaste help Geef informatie over het veld op voor uw gebruikers. Deze informatie wordt weergegeven in de wegwijzerhulp voor het veld.

U kunt eenvoudige tekst of HTML, inclusief href-links gebruiken. Bijvoorbeeld: <a href="https://docs.vmware.com/nl/VMware-Aria-Automation/index.html">VMware Aria Automation documentation</a>.

Veldwaarden

U gebruikt de waardeneigenschappen om standaardwaarden op te geven.

Tabel 2. Opties op het tabblad Waarden
Optie Beschrijving
Kolommen Alleen voor het gegevensrasterelement.

Geef het label, de ID en het waardetype voor elke kolom in de tabel op.

De standaardwaarde voor het gegevensraster moet de koptekstgegevens bevatten die overeenkomen met de gedefinieerde kolommen. Als u bijvoorbeeld de ID user_name voor één kolom en de ID user_role voor een andere kolom hebt, is de eerste rij user_name,user_role.

Zie Het gegevensrasterelement gebruiken in de Automation Service Broker-ontwerper voor aangepaste formulieren voor configuratievoorbeelden.

Standaardwaarde Vult het veld vooraf in met een standaardwaarde op basis van de waardebron.

Mogelijke waardebronnen zijn afhankelijk van het veld.

 • Constante. De ingevoerde tekenreeks.
 • Voorwaardelijke waarde. De standaardwaarde wordt bepaald door de eerste expressie die waar is. De standaardwaarde van een opslagveld is bijvoorbeeld 1GB als het geheugenveld kleiner dan 512MB is.
 • Externe bron. Waarde is gebaseerd op de resultaten van de geselecteerde Automation Orchestrator-actie.
 • Veld binden. Waarde is hetzelfde als het geselecteerde veld.
 • Berekende waarde. Waarde is gebaseerd op de resultaten van de opgegeven veldwaarden en de geselecteerde operator. De standaardwaarde van het geheugen in MB is bijvoorbeeld gebaseerd op het geheugen in GB vermenigvuldigd met 1024.
Waardeoptie Vult een vervolgkeuzelijst, meervoudige selectie, groep keuzerondjes of waardekiezer in.
 • Constante. De indeling voor de lijst is Waarde|Label,Waarde|Label,Waarde|Label. Bijvoorbeeld: 2|Small,4|Medium,8|Large.
 • Externe bron. Waarde is gebaseerd op de resultaten van de geselecteerde Automation Orchestrator-actie.
Stap Voor velden met gehele getallen of decimalen geeft u de oplopende of aflopende waarden op.

Als de standaardwaarde bijvoorbeeld 1 is en u de oplopende waarde op 3 instelt, zijn de toegestane waarden 4, 7, 10, enzovoort.

Veldbeperkingen

U kunt beperkingseigenschappen gebruiken om ervoor te zorgen dat de aanvrager geldige waarden in het aanvraagformulier opgeeft.

Tabel 3. Opties op het tabblad Beperkingen
Optie Beschrijving
Vereist De aanvrager moet een waarde opgeven voor dit veld.
 • Constante. Klik op Ja om te vereisen dat de aanvrager een waarde opgeeft. Selecteer Nee als het veld optioneel is.
 • Voorwaardelijke waarde. Of het veld verplicht is, wordt bepaald door de eerste expressie die waar is. Dit veld is bijvoorbeeld vereist als het besturingssysteem in een ander veld met Darwin begint.
 • Externe bron. Status is gebaseerd op de resultaten van de geselecteerde Automation Orchestrator-actie.
Reguliere expressie Voer een reguliere expressie in die de waarde valideert, en voer ook een bericht in dat wordt weergegeven wanneer de validatie mislukt.

De reguliere expressies moeten de syntaxis voor JavaScript volgen. Zie voor een overzicht Een reguliere expressie maken. Zie Syntaxis voor meer gedetailleerde richtlijnen.

 • Constante. Voer een reguliere expressie in. Bijvoorbeeld: voor een e-mailadres kan de reguliere expressie ^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Zaz0-9.-]+\\.[A-Za-z]{2,}$ zijn, en het validatiefoutbericht De e-mailadresindeling is niet geldig. Probeer het opnieuw.
 • Voorwaardelijke waarde. De reguliere expressie die wordt gebruikt, wordt bepaald door de eerste expressie die waar is.
Minimumwaarde Geef een minimale numerieke waarde op. Een wachtwoord moet bijvoorbeeld uit ten minste 8 tekens bestaan.

Geef een foutbericht op. Bijvoorbeeld: het wachtwoord moet uit ten minste 8 tekens bestaan.

 • Constante. Voer het geheel getal in.
 • Voorwaardelijke waarde. De minimumwaarde wordt bepaald door de eerste expressie die waar is. Een minimale CPU-waarde is bijvoorbeeld 4 als het besturingssysteem niet Linux is.
 • Externe bron. Waarde is gebaseerd op de resultaten van de geselecteerde Automation Orchestrator-actie.
Maximumwaarde Maximale numerieke waarde. Een veld is bijvoorbeeld beperkt tot 50 tekens.

Geef een foutbericht op. Bijvoorbeeld: Deze beschrijving mag niet meer dan 50 tekens bevatten.

 • Constante. Voer het geheel getal in.
 • Voorwaardelijke waarde. De maximumwaarde wordt bepaald door de eerste expressie die waar is. Een maximale opslagcapaciteitwaarde is bijvoorbeeld 2GB als de implementatielocatie gelijk is aan AMEA.
 • Externe bron. Waarde is gebaseerd op de resultaten van de geselecteerde Automation Orchestrator-actie.
Veldovereenkomst Deze veldwaarde moet overeenkomen met de waarde van het geselecteerde veld.

Bijvoorbeeld: het wachtwoordbevestigingsveld moet overeenkomen met het wachtwoordveld.