Als u Citrix-serverfarms in Workspace ONE Access wilt configureren, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps op de pagina Verzamelingen van virtuele apps. De verzamelingen bevatten configuratiegegevens zoals de Citrix-servers waarvan u applicaties, desktops en toewijzingen wilt synchroniseren, de instantie van de virtuele-appservice die moet worden gebruikt voor synchronisatie, en synchronisatie-instellingen.

U kunt al uw Citrix-serverfarms toevoegen aan één verzameling van virtuele apps of meerdere verzamelingen maken, afhankelijk van uw vereisten. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een afzonderlijke verzameling te maken voor elke serverfarm om het beheer te vereenvoudigen en de synchronisatietaken te verdelen over meerdere instanties van de service Virtuele app. Of u kunt ervoor kiezen om alle serverfarms toe te voegen aan één verzameling voor een testomgeving en een andere identieke verzameling te gebruiken voor uw productieomgeving.

Opmerking: Als verzameling van meerdere sites is geconfigureerd in uw Citrix-omgeving en u de bijbehorende instelling voor de verzameling van virtuele apps in Workspace ONE Access selecteert, hoeft u slechts één serverfarm toe te voegen aan uw verzameling van virtuele apps.

Voordat u gepubliceerde Citrix-resources configureert in Workspace ONE Access, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan alle vereisten.

Volg deze richtlijnen ook voor de instellingen voor de Citrix-serverfarm.
 • Als u de optie Limited Visibility Group (Beperkte zichtbaarheidsgroep) gebruikt om gebruikers te beperken, moet u ervoor zorgen dat de Limited Visibility Group gebruikers of groepen bevat. Als de groep geen gebruikers of groepen bevat, worden geen rechten gesynchroniseerd naar Workspace ONE Access.
 • Zorg ervoor dat alle gepubliceerde Citrix-applicaties en -desktops op een site geldige gebruikers bevatten. Als u een gebruiker of groep verwijdert, zorgt u ervoor dat u de gebruiker of groep ook verwijdert uit gepubliceerde Citrix-applicaties en -desktops.
 • Zorg ervoor dat gebruikers en groepen zijn toegewezen aan de juiste leveringsgroep.

  Als u instellingen selecteert om gebruikers te beperken, controleert u of ze gebruikers en groepen bevatten.

 • Met XenDesktop en XenApp 7.x en hogere versies kunt u rechten voor alle geverifieerde gebruikers op het niveau van de leveringsgroep instellen met de instelling 'Allow any authenticated user to use this delivery group' (Geverifieerde gebruikers toestaan om deze leveringsgroep te gebruiken). Workspace ONE Access biedt geen ondersteuning voor deze instelling. Om ervoor te zorgen dat gebruikers de juiste rechten hebben in Workspace ONE Access, stelt u expliciete rechten voor de gebruikers en groepen in.
 • Workspace ONE Access biedt geen ondersteuning voor de Citrix-functie voor anonieme gebruikersgroepen.

Voorwaarden

 • Configureer uw Workspace ONE Access-omgeving. Zie Installatie en configuratie van Workspace ONE Access en Beheer van Workspace ONE Access voor informatie.
 • Installeer het onderdeel van de services voor virtuele apps van de Workspace ONE Access Connector. Zie de nieuwste versie van de installatiehandleiding voor VMware Workspace ONE Access Connector voor informatie.
 • Synchroniseer gebruikers en groepen met Citrix-rechten met directorysynchronisatie van uw bedrijfsdirectory met Workspace ONE Access.

  Tijdens het maken van de directory in Workspace ONE Access wijst u het kenmerk userPrincipalName toe aan het Active Directory-kenmerk userPrincipalName en het kenmerk distinguishedName aan het Active Directory-kenmerk distinguishedName. Zorg er ook voor dat gebruikers een waardeset voor de kenmerken userPrincipalName en distinguishedName hebben. Anders kunnen zij hun desktops en applicaties mogelijk niet uitvoeren.

 • Zorg ervoor dat u voldoet aan de StoreFront-vereisten die zijn weergegeven in Toegang geven tot gepubliceerde Citrix-resources in VMware Workspace ONE Access.
 • Als verzameling van meerdere sites of het filteren op trefwoorden is geconfigureerd in StoreFront, voltooit u de vereisten in Samenvoeging van meerdere sites en filteren op trefwoorden met Citrix configureren in Workspace ONE Access voordat u de verzameling van virtuele apps maakt.
 • Raadpleeg de documentatie van Citrix voor uw versie van Citrix-software.
 • Als u deze taak wilt uitvoeren in de Workspace ONE Access-console, gebruikt u een beheerdersrol die de actie Desktopapps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.
 • Aan het einde van deze procedure wordt u naar de pagina Netwerkbereiken geleid om FQDN's voor clienttoegang te configureren. Om netwerkbereiken te bewerken en op te slaan, heeft u een superbeheerdersrol of een aangepaste rol nodig die de actie Instellingen beheren kan uitvoeren in de service Identiteits- en toegangsbeheer. U kunt ervoor kiezen om die stap afzonderlijk uit te voeren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
 2. Selecteer Resources > Verzamelingen van virtuele apps.
 3. Als er een pagina met informatie wordt weergegeven, bekijkt u de informatie en klikt u op Aan de slag. Anders klikt u op Nieuw.
 4. Selecteer Citrix als het brontype.

  Er worden vier tegels weergegeven: Horizon, Citrix, ThinApp-pakket en Horizon Cloud.
 5. Voer in de wizard Nieuwe Citrix-verzameling de volgende informatie in op de pagina Connector.
  Optie Beschrijving
  Naam Voer een unieke naam voor de Citrix-verzameling van virtuele apps in.
  Connector Selecteer de connectoren die u wilt gebruiken om deze verzameling te synchroniseren. U kunt meerdere connectoren toevoegen en deze rangschikken in failovervolgorde. Alleen connectoren waarop de service Virtuele app is geïnstalleerd, worden in de lijst weergegeven.
  Bijvoorbeeld:
  De afbeelding geeft de pagina Connector van de wizard Nieuwe Citrix-verzameling weer.
 6. Klik op de pagina Serverfarm op Serverfarm toevoegen en voer uw Citrix-serverfarminformatie in.
  Optie Beschrijving
  Samenvoeging van meerdere sites Als samenvoeging van meerdere sites is geconfigureerd in StoreFront, selecteert u de optie Samenvoeging van meerdere sites inschakelen. Samenvoeging van meerdere sites is een Citrix-functie die applicatie- en desktopresources van meerdere sites samenvoegt en ontdubbelt.

  Wanneer de optie Samenvoeging van meerdere sites inschakelen is geselecteerd voor een verzameling van virtuele apps in Workspace ONE Access, is de StoreFront-URL de enige andere informatie die is vereist om de integratie in te stellen. U hoeft de FQDN van de Citrix XML-server (XML-broker) niet op te geven.

  Als u samenvoeging van meerdere sites inschakelt voor een bestaande verzameling van virtuele apps, worden de Citrix XML-serververmeldingen verwijderd.

  Server Als u de optie Samenvoeging van meerdere sites inschakelen niet heeft geselecteerd, klikt u op Server toevoegen en voegt u de volledig gekwalificeerde domeinnaam van uw Citrix XML-server (XML-broker) toe. Bijvoorbeeld: xenappserver.example.com. U moet ten minste één Citrix XML-server toevoegen.

  Als u meerdere servers wilt toevoegen, klikt u op Server toevoegen en voegt u de servers toe.

  Rangschik de servers in failovervolgorde. Workspace ONE Access volgt deze volgorde. Als u de lijst opnieuw wilt rangschikken, klikt u op de rijen en sleept u ze naar de gewenste positie. Als u een server uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op het pictogram x rechts van de rij.

  StoreFront-server-URL Voer de URL van de StoreFront-server in de volgende indeling in:

  transportType://storefrontServerFQDN/Citrix/winkelnaamWeb

  Bijvoorbeeld: http://xen76.example.com/Citrix/mystoreWeb

  Opmerking: Dit is de website-URL van de StoreFront-server.
  Belangrijk: Nadat u de verzameling van virtuele apps heeft gemaakt en wanneer u interne netwerkbereiken voor de verzameling configureert, moet u dezelfde StoreFront-server-URL in het tekstvak URL-host clienttoegang invoeren.
  In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een Citrix-serverfarm toevoegt wanneer samenvoeging van meerdere sites is geconfigureerd.
  De schakelaar Samenvoeging van meerdere sites inschakelen is ingeschakeld. Het tekstvak StoreFront-server-URL bevat een voorbeeldwaarde.

  In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een Citrix-serverfarm toevoegt wanneer samenvoeging van meerdere sites niet is geconfigureerd.


  De schakelaar Samenvoeging van meerdere sites inschakelen is uitgeschakeld. De tekstvakken Servernaam en StoreFront-server-URL hebben voorbeeldwaarden.
 7. Voer de volgende informatie in op de pagina Configuratie.
  Optie Beschrijving
  Synchronisatiefrequentie Selecteer hoe vaak u applicaties, desktops en toewijzingen van de Citrix-serverfarm wilt synchroniseren voor Workspace ONE Access.

  U kunt een schema voor automatische synchronisatie instellen of ervoor kiezen om handmatig te synchroniseren. Als u een schema wilt instellen, selecteert u het interval, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks, en selecteert u de tijd van de dag waarop de synchronisatie moet worden uitgevoerd. Als u Handmatig selecteert, klikt u op Synchroniseren > Sync met beveiligingen of Synchroniseren > Synchroniseren zonder beveiligingen op de pagina voor verzamelingen van virtuele apps nadat u de verzameling heeft gemaakt en telkens wanneer de Citrix-resources of -toewijzingen worden gewijzigd.

  Zie Verzamelingen van virtuele apps in Workspace ONE Access synchroniseren voor meer informatie over synchroniseren.

  Dubbele apps synchroniseren Selecteer Nee om te voorkomen dat dubbele applicaties van meerdere servers worden gesynchroniseerd.

  Wanneer Workspace ONE Access wordt geïmplementeerd in meerdere datacenters, worden dezelfde bronnen ingesteld in al deze datacenters. Als u deze optie op Nee instelt, voorkomt u dat de applicaties en desktops in de Intelligent Hub-catalogus worden gedupliceerd.

  Categorieën van serverfarms synchroniseren Selecteer deze optie als u categorieën van de Citrix-servers wilt synchroniseren naar Workspace ONE Access.
  Limieten voor beveiligingsdrempelwaarden Configureer drempelwaarden voor synchronisatiebeveiliging als u het aantal wijzigingen wilt beperken dat kan worden aangebracht in applicaties, desktops en rechten wanneer een verzameling van virtuele apps wordt gesynchroniseerd. Als aan een van de drempelwaarden is voldaan, wordt de synchronisatie geannuleerd.

  Standaard stelt Workspace ONE Access de drempelwaarde voor alle categorieën in op 10%.

  Synchronisatiebeveiligingen worden genegeerd de eerste keer dat een verzameling wordt gesynchroniseerd en worden toegepast op alle volgende synchronisaties.

  Zie Verzamelingen van virtuele apps in Workspace ONE Access synchroniseren voor meer informatie over synchronisatiebeveiligingen.

  Activeringsbeleid Selecteer hoe u resources in deze verzameling beschikbaar wilt stellen voor gebruikers in de Intelligent Hub-app en -portal. Als u van plan bent om een goedkeuringswerkstroom in te stellen, selecteert u Door gebruiker geactiveerd. Anders selecteert u Automatisch.

  Zowel met de optie Door gebruiker geactiveerd als met de optie Automatisch worden de resources aan het tabblad Apps toegevoegd. Gebruikers kunnen de resources uitvoeren vanaf het tabblad Apps of deze als favorieten markeren en deze uitvoeren vanaf het tabblad Favorieten. Als u echter een goedkeuringswerkstroom voor een van deze apps wilt instellen, moet u Door gebruiker geactiveerd voor die app selecteren.

  Het activeringsbeleid is van toepassing op alle gebruikersrechten voor alle bronnen in de verzameling. U kunt het activeringsbeleid voor afzonderlijke gebruikers of groepen per resource wijzigen vanuit de gebruikers- of groepspagina onder Accounts > Gebruikers of Accounts > Gebruikersgroepen.

 8. Controleer uw selecties op de pagina Samenvatting en klik vervolgens op Opslaan en configureren om netwerkbereiken te configureren.
  De verzameling wordt gemaakt, maar de bronnen in de verzameling worden nog niet gesynchroniseerd. Het tabblad Netwerkbereiken verschijnt.

Volgende stappen

 • Configureer netwerkbereiken voor het starten van de bron. Zie Starten van Citrix-resource in Workspace ONE Access configureren.
 • Om de resources en rechten in de verzameling van de Citrix-servers naar Workspace ONE Access te synchroniseren, kunt u op de geplande synchronisatietijd wachten of de verzameling selecteren op de pagina Verzamelingen van virtuele apps en op Synchroniseren > Synchroniseren met beveiligingen of Synchroniseren > Synchroniseren zonder beveiligingen klikken.
  Opmerking: Workspace ONE Access biedt geen ondersteuning voor de Citrix-functie voor anonieme gebruikersgroepen.