Een van de primaire redenen waarom u mogelijk SaltStack Config wilt gebruiken, is om het configuratiebeheer van uw systeem te verbeteren. U kunt opdrachten in SaltStack Config gebruiken om algemene taken en procedures die u of uw team regelmatig uitvoert, te vereenvoudigen en te automatiseren. Als u opdrachten voor configuratiebeheer gebruikt, vermindert u de tijd die uw team besteedt aan het handmatig installeren, configureren, controleren en onderhouden van de knooppunten in uw systeem. Ook zorgt u ervoor dat uw systeem altijd de gewenste status heeft.

Het maken en uitvoeren van opdrachten is een proces dat uit meerdere stappen bestaat waarvoor een aantal verschillende tools en werkplekken in SaltStack Config zijn vereist. In het volgende diagram vindt u een overzicht van de algemene werkstroom voor opdrachten:


Diagram waarin de werkstroom voor opdrachten wordt uitgelegd in de vorm van een stroomdiagram

Elke stap wordt in de volgende gedeelten beschreven:

Doelen maken

Voordat u kunt beginnen met het uitvoeren van opdrachten, moet u doelen maken en definiëren. Een doel is de groep minions, verspreid over een of meer Salt-controllers, waarop het Salt-commando van een opdracht van toepassing is. Een Salt-controller kan ook worden beheerd als een minion en kan een doel zijn als deze de minionservice uitvoert. Kortom: een doel bepaalt op welk(e) knooppunt(en) de opdracht wordt uitgevoerd. U kunt doelen maken met een eenvoudige lijst met minions of u kunt meer complexe doelen maken op basis van de basiseigenschappen van uw minions, zoals hun besturingssysteem of servertype.

U maakt doelen met behulp van de werkplek Minions. Zie Minions voor meer informatie.

Opdrachten maken

Als u een opdracht wilt uitvoeren, moet u deze eerst maken. Opdrachten worden gebruikt om externe uitvoeringstaken uit te voeren, om staten toe te passen en om Salt-runners te starten. Kortom: de opdracht bepaalt welke opdrachten, processen of statusbestanden op getargete knooppunt(en) moeten worden toegepast.

Hoewel u altijd commando's op uw minions kunt uitvoeren als u een specifieke opdracht wilt uitvoeren, is het beter om een opdracht te maken om de exacte processen of statussen vast te leggen die op uw minions moeten worden toegepast. Opdrachten zorgen ervoor dat u procedures op consistente wijze toepast en deze procedures opslaat voor hergebruik in de toekomst.

Wanneer u een opdracht maakt, kunt u het doel ongedefinieerd laten, zodat het kan worden toegepast wanneer de opdracht later wordt uitgevoerd.

U maakt opdrachten met behulp van de werkplek Opdrachten (Jobs). Zie Opdrachten voor meer informatie.

Rollen definiëren

Om de beveiliging van uw systeem te garanderen, mag uw team alleen toegang hebben tot de specifieke knooppunten of opdrachten waarvoor het toegangsrechten heeft. Deze benadering wordt doorgaans op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC) genoemd. RBAC betekent dat toegang moet worden beperkt tot resources op basis van de rol van de persoon in uw team. Teamleden mogen alleen toegang krijgen tot de resources die ze nodig hebben om hun werktaken te kunnen uitvoeren.

U kunt rollen en rechten definiëren in SaltStack Config of u kunt toegang tot doelen en opdrachten toewijzen aan het RBAC-systeem van uw organisatie, bijvoorbeeld LDAP-gebaseerde systemen zoals Active Directory of SAML-systemen zoals Google.

Voor meer informatie zie:

Opdrachten uitvoeren

Voordat u opdrachten kunt uitvoeren, moet u het volgende voor de opdrachten definiëren:

  • Doel
  • Functie (het commando dat moet worden uitgevoerd of de status die moet worden toegepast)
  • Rechten (wie kan de opdracht uitvoeren voor het doel)

Nadat u deze instellingen heeft gedefinieerd, kunt u opdrachten volgens een reguliere planning uitvoeren of kunt u ze alleen uitvoeren wanneer nodig. Doorgaans worden opdrachten die alleen worden uitgevoerd wanneer ze nodig zijn, aangeduid als ad-hocopdrachten.

Een planning maken

U kunt het uitvoeren van opdrachten op een bepaald tijdstip (zoals een gepland onderhoudsvenster) of met regelmatige intervallen plannen.

U maakt planningen met behulp van de werkplek Planningen. Zie Planningen voor meer informatie.

Ad-hocopdrachten uitvoeren

U kunt ad-hocopdrachten uitvoeren met de werkplek Minions of de werkplek Opdrachten (Jobs).

Voor meer informatie zie:

Opdrachtstatus en uitvoer controleren

Terwijl de opdracht wordt uitgevoerd of nadat deze is voltooid, kunt u de status en de gedetailleerde uitvoer van de opdracht controleren met behulp van de werkplek Activiteit (Activity). Zie Activiteit (Activity) voor meer informatie.