De werkplek Minions wordt gebruikt om miniongegevens te bekijken, minions op id of andere eigenschappen te zoeken of te sorteren, ad-hocopdrachten of commando's uit te voeren en nieuwe doelen te maken. U kunt deze werkplek ook gebruiken om doelinstellingen aan te passen, zoals gekoppelde pillars, opdrachten uit te voeren, sleutels te accepteren of af te wijzen en om een rol of pillar aan een doel toe te wijzen. Zie Minions voor meer informatie.

Opmerking: Als onderdeel van het VMware-initiatief om problematische terminologie te verwijderen, zal de term Salt-master worden vervangen door een betere term in SaltStack Config en gerelateerde producten en documentatie. Het bijwerken van de terminologie kan enkele releasecycli in beslag nemen voordat dit volledig is voltooid.

Minions en doelen beheren

De werkplek Minions bevat een lijst met alle Salt-minions die de minionservice uitvoeren en die momenteel worden beheerd door SaltStack Config. Minions zijn knooppunten die gebruikmaken van de minionservice, waarmee wordt geluisterd naar commando's van een Salt-master en de gevraagde taken worden uitgevoerd. Salt-masters kunnen zelf de minionservice uitvoeren, waardoor het mogelijk is om het knooppunt waarop de Salt-contollerservice wordt uitgevoerd, zo nodig te configureren en te beheren.

Het zijpaneel van de werkplek bevat een lijst met doelen. Een doel is de groep minions, verspreid over een of meer Salt-masters, waarop het Salt-commando van een opdracht van toepassing is. Een Salt-master kan ook worden beheerd als een minion en kan een doel zijn als deze de minionservice uitvoert. Het definiëren van een doel voor een opdracht of bewerking voorkomt ook dat de bewerking wordt uitgevoerd op knooppunten die die bewerking niet mogen uitvoeren. Doelen kunnen minions bevatten die zijn verbonden met een Salt-master in uw omgeving. U kunt nu pillargegevens koppelen aan verschillende doelen. Pillars zijn structuren van gegevens die in de Salt-master zijn gedefinieerd en worden doorgegeven aan een of meer minions, met behulp van doelen. Ze staan toe dat vertrouwelijke, getargete gegevens alleen veilig naar de betreffende minion worden verzonden. Zie Pillars voor meer informatie.

Wanneer u de werkplek opent, is het doel Alle minions (All Minions) standaard actief. De doellijsten Alle minions (All Minions) bevatten alle minions waartoe u toegang heeft.

Ad-hocopdrachten of -commando's

De werkplek Minions bevat ook het besturingselement Commando uitvoeren (Run Command) waarmee u één ad-hoccommando op een of meer minions kunt uitvoeren zonder een herbruikbare opdracht te maken. Deze functie is handig voor het snel uitvoeren van commando's of voor het uitvoeren van eenmalige opdrachten die geen onderdeel zijn van uw dagelijkse werkstroom, zoals bij probleemoplossing of tijdens de eerste configuratie. Zie Een commando uitvoeren voor meer informatie.

In de werkplek Minions kunt u een ad-hocopdracht of -commando uitvoeren op:

 • Eén minion
 • Een lijst met minions
 • Een Salt-master of alle Salt-masters (met behulp van salt-run)
 • Een doel

Zie Werkstroom voor SaltStack Config-opdrachten voor een overzicht van het gebruik van de werkplek Minions, samen met de andere werkplekken in SaltStack Config om opdrachten te maken en te gebruiken voor configuratiebeheer.

Toegang tot de werkplek Minions

Als u de werkplek Minions wilt gebruiken, klikt u op Doelen (Targets) in het zijmenu.

Miniondetails weergeven

Details van een specifieke minion bekijken:

 1. Selecteer in de werkplek Minions een minion-id in de kolom Minion-id (Minion ID) om de pagina met miniondetails te openen.
 2. Op de pagina met miniondetails kunt u een lijst met grains, of informatie over de minion, weergeven. U kunt ook een ad-hocopdracht uitvoeren voor één minion.
 3. Selecteer het tabblad Activiteit (Activity) om de opdrachtgeschiedenis van de minion te bekijken. Zie Opdrachten voor meer informatie.

Miniongegevens downloaden

Gegevens voor alle minions downloaden:

 1. Klik in de werkplek Minions op Meer acties (More Actions) om een menu te openen.
 2. Selecteer in het menu onder de tabel Downloaden (Download) de vereiste indeling om te beginnen met downloaden.

Zoeken naar een minion

Een specifiek minion vinden:

 1. Klik in de werkplek Minions op de filterknop filterpictogram voor de kolom waarin u wilt zoeken.
 2. Begin met het typen van de zoekcriteria om de rijen onmiddellijk te bekijken. U kunt bijvoorbeeld in de kolom Minion naar een minion-id zoeken.
  Opmerking:

  U kunt ook één keer op een kolomnaam klikken om de rijen in aflopende volgorde te sorteren. Klik opnieuw om de volgorde om te keren. Zie Tabelkolommen filteren en sorteren voor meer informatie over filters.

Tabelkolommen filteren en sorteren

U kunt elke kolom filteren door het betreffende filterpictogram filterpictogram te selecteren en uw filtercriteria te selecteren of te typen. Klik op de knop Filters wissen (Clear Filters) boven de tabel met minions om het filter te wissen.

U kunt ook een kolom sorteren door de naam van de kolom te selecteren. Als u wilt aanpassen welke kolommen in de tabel worden weergegeven, klikt u op de knop Kolommen weergeven (Show columns) pictogram-kolommen-weergeven in de hoek onder de tabel met minions.

Opmerking:

Als u filtert op het doel Alle minions (All Minions), blijft dat filter persistent op al uw doelen.

Filters, kolomsortering en instellingen voor kolomzichtbaarheid zijn persistent voor een bepaalde gebruiker, ongeacht het apparaat waarmee wordt aangemeld. Dit betekent dat wanneer een bepaalde gebruiker zich aanmeldt, hij of zij dezelfde filter-, sorteer- en zichtbaarheidsinstellingen ziet wanneer hij of zij zich de volgende keer aanmeldt totdat de filters zijn gewist of de sorteer- of zichtbaarheidsinstellingen zijn gewijzigd.

U kunt ook een kolom sorteren door de naam van de kolom te selecteren.

Een ad-hocopdracht uitvoeren

In de werkplek Minions kunt u een ad-hocopdracht of -commando uitvoeren op:

 • Eén minion
 • Een lijst met minions
 • Een Salt-master of alle Salt-masters (met behulp van salt-run)
 • Een doel
Opmerking:

Doelen zijn dynamisch en nieuwe minions worden automatisch aan elke overeenkomende doeldefinitie toegevoegd. Controleer de minions die in een doel zijn opgenomen voordat u een opdracht uitvoert.

Zie Werkstroom voor SaltStack Config-opdrachten voor een overzicht van het gebruik van de werkplek Minions, samen met de andere werkplekken in SaltStack Config om opdrachten te maken en te gebruiken voor configuratiebeheer.

Een ad-hocopdracht uitvoeren:

 1. Selecteer in de werkplek Minions voor welke minion, welk doel of welke lijst met minions u de opdracht wilt uitvoeren:
  • Als u één minion of een lijst met minions wilt selecteren, schakelt u het selectievakje in naast de minions in de tabel.
  • Als u een doel wilt selecteren, klikt u op de naam van het doel in het zijpaneel Doelen (Targets). De naam van het momenteel geselecteerde doel wordt boven de lijst met minions weergegeven.
 2. Klik op Opdracht uitvoeren (Run job) om een opdracht uit te voeren.
 3. Selecteer in het bevestigingsvenster de opdracht die u wilt uitvoeren en bevestig dat het juiste doel of de juiste minions zijn geselecteerd.
 4. Selecteer zo nodig aanvullende opties en klik op Nu uitvoeren (Run now).

Zie Opdrachten voor meer informatie over opdrachten en de verschillende opties die beschikbaar zijn bij het uitvoeren van een opdracht.

Opmerking:

U kunt ook een opdracht voor één minion uitvoeren door de minion-id te selecteren en de pagina met miniondetails weer te geven.

Een commando uitvoeren

In de werkplek Minions kunt u een ad-hocopdracht of -commando uitvoeren op:

 • Eén minion
 • Een lijst met minions
 • Een Salt-master of alle Salt-masters (met behulp van salt-run)
 • Een doel
Opmerking:

Doelen zijn dynamisch en nieuwe minions worden automatisch aan elke overeenkomende doeldefinitie toegevoegd. Controleer de minions die in een doel zijn opgenomen voordat u een opdracht uitvoert.

Zie Werkstroom voor SaltStack Config-opdrachten voor een overzicht van het gebruik van de werkplek Minions, samen met de andere werkplekken in SaltStack Config om opdrachten te maken en te gebruiken voor configuratiebeheer.

Een commando uitvoeren voor een of meer minions:

 1. Selecteer in de werkplek Minions voor welke minion, welk doel of welke lijst met minions u de opdracht wilt uitvoeren:
  • Als u één minion of een lijst met minions wilt selecteren, schakelt u het selectievakje in naast de minions in de tabel.
  • Als u een doel wilt selecteren, klikt u op de naam van het doel in het zijpaneel Doelen (Targets). De naam van het momenteel geselecteerde doel wordt boven de lijst met minions weergegeven.
 2. Klik op Commando uitvoeren (Run Command).
 3. Bevestig in het dialoogvenster Commando uitvoeren (Run Command) of het juiste commando en het juiste doel zijn geselecteerd, en selecteer vervolgens een functie.
  Opmerking:

  Als u het commando salt-run selecteert, kunt u ervoor kiezen om het commando uit te voeren op alle Salt-masters of op een specifieke Salt-master. Dit wordt ook wel een Salt-runner genoemd. Zie Salt-runners voor meer informatie.

  Voeg zo nodig argumenten toe. Zie Opdrachten voor meer informatie over Salt-commando's en -functies.

 4. Klik op Commando uitvoeren (Run Command).

Het commando wordt uitgevoerd als een opdracht. U kunt de voortgang en resultaten volgen, net als voor andere opdrachten in SaltStack Config. Zie Opdrachtresultaten.

Een nieuw doel maken

Elk doel in SaltStack Config bevat een naam, Salt-master en doelcriteria. Een nieuw doel, inclusief een of meer minions, definiëren:

 1. Klik in de werkplek Minions op Alle minions (All Minions) in het zijpaneel Doelen (Targets).
 2. Klik op de knop Doel maken (Create target).
 3. Voer in het dialoogvenster Doel maken (Create target) in het veld Naam (Name) een beschrijvende naam in voor het nieuwe doel.
 4. De instelling Alle masters (All masters) is standaard ingeschakeld. Dit betekent dat minions die door elke Salt-master worden beheerd, in het doel kunnen worden opgenomen. Klik op deze knop om dit doel alleen toe te passen op een subset van minions die aan een of meer Salt-masters zijn gekoppeld.

  Als u deze instelling uitschakelt, wordt een menu weergegeven dat u kunt gebruiken om te selecteren op welke Salt-master of Salt-masters het doel moet worden toegepast. Zie Doelinstellingen (Target settings) voor meer informatie.

 5. Klik op het menu Grain en selecteer het doeltype dat u wilt gebruiken. U kunt minions targeten met behulp van grains, globs, lijsten of samenstellingen. Zie Doelinstellingen (Target settings) voor meer informatie over deze targetingopties. Zie Minions targeten voor meer algemene achtergrondinformatie over Salt-doelen.
 6. Er zijn verschillende doelinstellingen en criteria beschikbaar op basis van het type doel dat u in de vorige stap heeft geselecteerd. Zie Doelinstellingen (Target settings) voor meer informatie over deze instellingen.
  Opmerking:

  Als u Samenstelling (Compound) als eerste criterium selecteert, moet u de targetingsyntaxis volgen die is opgenomen in de Referentie over Salt-targeting en moet u secundaire criteria opnemen in de definitie van het doel van de samenstelling. SaltStack Config staat niet toe dat u andere criteria toevoegt in de doeleditor. Zie Doelinstellingen (Target settings) voor meer informatie over het targeten van samenstellingen.

 7. Klik op Opslaan (Save) wanneer u klaar bent.

Een eenvoudig lijstdoel definiëren

Een nieuw doel maken met behulp van een eenvoudige lijst:

 1. Klik in de werkplek Minions op Alle minions (All Minions) in het zijpaneel Doelen (Targets).
 2. Klik op het selectievakje naast de minions die u in de lijst wilt opnemen en klik op Doel maken (Create target).
  Opmerking:

  Voor het definiëren van een lijst kan het nuttig zijn om uw minions te filteren of te sorteren. Zie Tabelkolommen filteren en sorteren.

  De geselecteerde lijst is opgenomen als criterium.

 3. Voer een doelnaam in en definieer extra doelinstellingen. Zie Doelinstellingen (Target settings).
 4. Klik op Opslaan (Save) wanneer u klaar bent.

Pillar aan een doel toewijzen

Pillargegevens aan een specifiek doel van minions toevoegen:

 1. Selecteer in de werkplek Minions een doel in het zijpaneel Doelen (Targets).
 2. Klik op Meer acties (More actions).
 3. Klik in het menu op Pillar koppelen (Attach Pillar).
 4. Selecteer in het dialoogvenster de pillars die u op het doel wilt toepassen.

  Selecteer niet alleen een pillar, maar selecteer ook Pillar vernieuwen (Refresh pillar) om de pillar onmiddellijk beschikbaar te maken voor het geselecteerde doel.

 5. Klik op Doel bijwerken (Update Target).

  De geselecteerde pillargegevens zijn nu beschikbaar voor alle minions in het doel.

  Opmerking:

  U kunt ook een pillar aan een doel toewijzen in de werkplek Pillars. Zie Pillars.

Aanwezigheid van minion

De kolom Aanwezigheid (Presence) geeft aan of SaltStack Config recent opdrachtgegevens heeft ontvangen van de minion, binnen een vastgesteld interval, raas_presence_expiration genoemd. Dit interval is standaard ingesteld op 3600 seconden. Aanwezigheid kan een indicator zijn voor de status van de machine door gebruik te maken van het beacon Aanwezigheid (Presence) dat op minions is geïnstalleerd.

Als het beacon Aanwezigheid (Presence) is geïnstalleerd, verzenden minions periodieke statusladingen naar hun Salt-masters, die vervolgens door SaltStack Config worden opgehaald, wat de status beïnvloedt die wordt weergegeven in de kolom Aanwezigheid (Presence).

Beacons worden gebruikt om niet-Salt-processen te bewaken. Wanneer een bewaakte activiteit plaatsvindt, wordt een gebeurtenis verzonden die kan worden geconfigureerd om een reactor te activeren. Zie de Referentie over Salt-beacons voor meer informatie over beacons.

Opmerking: U kunt controleren welke beacons zijn geïnstalleerd en actief zijn op een minion door een opdracht met beacons.list uit te voeren op het respectieve doel van een minion. Zie Opdrachten voor meer informatie.

SaltStack Config geeft de volgende aanwezigheidsstatussen.

Status Beschrijving
Onbekend (Unknown) SaltStack Config heeft nog nooit een antwoord van de minion gezien. Dit is de standaardstatus voor nieuw verbonden minions. Zodra de minions een opdracht hebben ontvangen, wordt de status gewijzigd in Aanwezig (Present).
Aanwezig (Present) SaltStack Config heeft antwoorden van de minion gezien binnen het laatste interval raas_presence_expiration, standaard ingesteld op 3600 seconden.
Verbinding verbroken (Disconnected) SaltStack Config heeft een antwoord van de minion gezien, maar niet binnen het laatste interval raas_presence_expiration.

Doelinstellingen (Target settings)

Targeten in SaltStack Config is vergelijkbaar met targeten in Open Source Salt, maar SaltStack Config heeft een vereenvoudigde interface voor het definiëren van doelen, waarmee u ook doeldefinities kunt opslaan voor hergebruik. Zie de Referentie over Salt-targeting voor meer informatie over targeting.

Elk doel in SaltStack Config heeft een naam, Salt-master en doelcriteria, zoals hieronder gedetailleerd is beschreven.

Naam (Name)

Voer een doelnaam in. Doelnamen hoeven niet uniek te zijn. Als gevolg hiervan worden mogelijk verschillende items met dezelfde naam weergegeven in de gebruikersinterface van SaltStack Config.

Alle Salt-masters (All Salt masters)

Het doel omvat standaard alle Salt-masters. U kunt er echter voor kiezen om minions te targeten die alleen bij een specifieke Salt-master horen. Als uw omgeving bijvoorbeeld meerdere machines heeft die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een specifieke applicatie, en u uw Salt-infrastructuur heeft gepartitioneerd zodat deze machines allemaal zijn verbonden met één Salt-master, kunt u een doel maken dat de volledige subset van minions bevat door alleen de Salt-master te selecteren.

Als u targeten op Salt-master wilt inschakelen, klikt u op dit keuzerondje om deze instelling te deactiveren. Er verschijnt een nieuwe groep instellingen.

Selecteer in veld Master een Salt-master waarvan u de minions wilt targeten. Alle aanvullende doelcriteria worden alleen toegepast op de subset van minions die aan de geselecteerde Salt-master zijn gekoppeld.

Doelcriteria (Target criteria)

Gebruik doelcriteria om een groep minions op te geven, door te verwijzen naar de volgende veldbeschrijvingen.

Doelen zijn dynamisch en nieuwe minions worden automatisch aan elke overeenkomende doeldefinitie toegevoegd. Door uw doel als lijst op te slaan, voorkomt u dat nieuwe minions die overeenkomen met de dynamische doelinstelling, automatisch aan een doel worden toegevoegd.

Doeltype Beschrijving
Grain

Overeenkomst vinden voor een specifieke grainwaarde, bijvoorbeeld: osfullname is Debian. Wanneer u een grain selecteert, wordt de waardelijst vooraf ingevuld, zodat u kunt klikken op het veld om beschikbare opties weer te geven, of kunt beginnen met typen.

Zie Referentie over Salt-grains voor meer informatie over grains.

Opmerking: Bij het maken van samengestelde doelen met behulp van grains, retourneert RaaS geen minions als de grainnaam een spatie in de naam heeft. Daarom wordt elke spatie automatisch geconverteerd naar een ?.
Glob Overeenkomst met jokerteken vinden met de minion-id. U kunt bijvoorbeeld webserver* invoeren om meerdere minions te selecteren met de naam webserver01, webserver02 en webserver03.
Lijst (List)

Geef een lijst met minions op die in het doel moeten worden opgenomen. Bijvoorbeeld: dc3-north-db1,dc3-north-db2.

Opmerking: Het is handig om een lijst op te geven als u niet dynamisch toegang tot doelen wilt geven. Zo voorkomt u dat nieuwe minions die overeenkomen met de dynamische doelcriteria, automatisch aan een doel worden toegevoegd.
Samenstelling (Compound)

Combineer meerdere doelinterfaces, gescheiden door combinatie van 'and' of 'and not'.

Om uw voordeel te doen met samengestelde targeting in SaltStack Config, bekijkt u eerst de informatie over targeting van samenstellingen in de Referentie over Salt-targeting.

Opmerking: Als u Samenstelling (Compound) selecteert als criterium, moet u de syntaxis voor targeting van samenstellingen van Salt volgen en alle secundaire criteria in de definitie van het doel van de samenstellingen opnemen. SaltStack Config staat niet toe dat u naast een samenstellingscriterium ook andere soorten criteria opneemt.