Er zijn verschillende opties voor het configureren van cloudsjablonen om Puppet-gebaseerd configuratiebeheer op AWS-computerbronnen te ondersteunen.

Puppet-beheer op AWS met gebruikersnaam en wachtwoord

Voorbeeld van... Voorbeeldblueprint-YAML
Verificatie van cloudconfiguratie op elke ondersteunde image van een Amazon-machine.
inputs:
 username:
  type: string
  title: Username
  default: puppet
 password:
  type: string
  title: Password
  encrypted: true
  default: VMware@123
resources:
 Webserver:
  type: Cloud.AWS.EC2.Instance
  properties:
   flavor: small
   image: centos
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    ssh_pwauth: yes
    chpasswd:
     list: |
      ${input.username}:${input.password}
     expire: false
    users:
     - default
     - name: ${input.username}
      lock_passwd: false
      sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']
      groups: [wheel, sudo, admin]
      shell: '/bin/bash'
      ssh-authorized-keys:
       - ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDytVL+Q6/+vGbmkXoRpX dmettem@dmettem-m01.vmware.com
    runcmd:
     - echo "Defaults:${input.username} !requiretty" >> /etc/sudoers.d/${input.username}
 Puppet_Agent:
  type: Cloud.Puppet
  properties:
   provider: PEOnAWS
   environment: production
   role: 'role::linux_webserver'
   host: '${Webserver.*}'
   osType: linux
   username: '${input.username}'
   password: '${input.password}'
   useSudo: true
Verificatie van cloudconfiguratie op een aangepaste image van een Amazon-machine met een bestaande gebruiker.
inputs:
 username:
  type: string
  title: Username
  default: puppet
 password:
  type: string
  title: Password
  encrypted: true
  default: VMware@123
resources:
 Webserver:
  type: Cloud.AWS.EC2.Instance
  properties:
   flavor: small
   image: centos
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    runcmd:
     - sudo sed -e 's/.*PasswordAuthentication no.*/PasswordAuthentication yes/' -i /etc/ssh/sshd_config
     - sudo service sshd restart
 Puppet_Agent:
  type: Cloud.Puppet
  properties:
   provider: PEOnAWS
   environment: production
   role: 'role::linux_webserver'
   host: '${Webserver.*}'
   osType: linux
   username: '${input.username}'
   password: '${input.password}'
   useSudo: true

Puppet-beheer in AWS met gegenereerde PublicPrivateKey

Voorbeeld van... Voorbeeldblueprint-YAML
remoteAccess.authentication-verificatie in AWS met generatedPublicPrivateKey-toegang.
inputs: {}
resources:
 Machine:
  type: Cloud.AWS.EC2.Instance
  properties:
   flavor: small
   imageRef: ami-a4dc46db
   remoteAccess:
    authentication: generatedPublicPrivateKey
 Puppet_Agent:
  type: Cloud.Puppet
  properties:
   provider: puppet-BlueprintProvisioningITSuite
   environment: production
   role: 'role::linux_webserver'
   host: '${Machine.*}’
   osType: linux
   username: ubuntu
   useSudo: true
   agentConfiguration:
    runInterval: 15m
    certName: ‘${Machine.address}'
   useSudo: true