Nadat u de Cloud Assembly-basissjabloon hebt gemaakt en getest voor het voorbeeld van de applicatie, kunt u deze uitbreiden naar een applicatie met meerdere lagen die voor ontwikkelings-, test- en uiteindelijk productiedoeleinden kan worden geïmplementeerd.

Om de cloudsjabloon uit te breiden, voegt u de volgende uitbreidingen toe.

 • Een optie om applicatieservers te clusteren voor een grotere capaciteit
 • Een publiekgericht netwerk en load balancer vóór de applicatieservers
 • Een back-upserver met archiefopslag

Voorwaarden

Maak de basiscloudsjabloon en test deze. Zie Een basiscloudsjabloon maken en Een basiscloudsjabloon testen.

Procedure

 1. Klik op Cloudsjablonen en open de WordPress-BP-cloudsjabloon.
  De basissjabloon wordt weergegeven in het ontwerpcanvas en de code-editor.
 2. Breng toevoegingen en wijzigingen aan met behulp van het codevoorbeeld en de afbeelding.
  Gebruik de grafische gebruikersinterface om nieuwe resources, zoals de load balancer, naar het canvas te slepen en voltooi vervolgens de configuratie in de code-editor.
  1. Voeg de invoerprompt count toe om de WordPress-applicatieserver in een cluster te brengen.
  2. Voeg een cloudonafhankelijke load balancer toe.
  3. Verbind de load balancer met het WordPress-applicatieservercluster.
  4. Voeg een cloudonafhankelijke back-upmachine toe.
  5. Verbind de back-upmachine met het privé-/interne netwerk.
  6. Voeg een cloudonafhankelijk openbaar/extern netwerk toe.
  7. Verbind de load balancer met het openbare netwerk.
  8. Voeg een cloudonafhankelijk opslagvolume toe voor gebruik als archiefschijf.
  9. Verbind de archiefschijf met de back-upmachine.
  10. Voeg de invoerprompt toe voor de snelheid van de archiefschijf.
 3. Implementeer, test en wijzig op dezelfde manier als voor de basiscloudsjabloon.
  U kunt bestaande implementaties bijwerken of zelfs nieuwe instanties implementeren zodat u implementaties kunt vergelijken.

  Het doel is om een betrouwbare, herhaalbare sjabloon te krijgen die kan worden gebruikt voor productie-implementaties.

  Alle resources

  Spacer

Voorbeeld: Voorbeeld van voltooide code voor uitgebreide cloudsjabloon

formatVersion: 1
inputs: 
 env:
  type: string
  enum:
   - env:dev
   - env:prod
   - env:test
  default: env:dev
  title: Environment
  description: Target Environment
 size:
  type: string
  enum:
   - small
   - medium
   - large
  description: Size of Nodes
  title: Tier Machine Size
 username:
  type: string
  minLength: 4
  maxLength: 20
  pattern: '[a-z]+'
  title: Database Username
  description: Database Username
 userpassword:
  type: string
  pattern: '[a-z0-9A-Z@#$]+'
  encrypted: true
  title: Database Password
  description: Database Password
 count:
  type: integer
  default: 2
  maximum: 5
  minimum: 2
  title: WordPress Cluster Size
  description: WordPress Cluster Size (Number of Nodes)
 storagetype:
  type: string
  enum:
   - storage:general
   - storage:fast
  description: Archive Storage Disk Type
  title: Archive Disk Type
resources:
 WebTier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   name: wordpress
   image: ubuntu
   flavor: '${input.size}'
   count: '${input.count}'
   constraints:
    - tag: '${input.env}'
   networks:
    - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
     assignPublicIpAddress: true
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    repo_update: true
    repo_upgrade: all
    packages:
    - apache2
    - php
    - php-mysql
    - libapache2-mod-php
    - mysql-client
    - gcc
    - make
    - autoconf
    - libc-dev
    - pkg-config
    - libmcrypt-dev
    - php-pear
    - php-dev
    runcmd:
    - mkdir -p /var/www/html/mywordpresssite && cd /var/www/html && wget https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xzf /var/www/html/latest.tar.gz -C /var/www/html/mywordpresssite --strip-components 1
    - i=0; while [ $i -le 10 ]; do mysql --connect-timeout=3 -h ${DBTier.networks[0].address} -u root -pmysqlpassword -e "SHOW STATUS;" && break || sleep 15; i=$((i+1)); done
    - mysql -u root -pmysqlpassword -h ${DBTier.networks[0].address} -e "create database wordpress_blog;"
    - mv /var/www/html/mywordpresssite/wp-config-sample.php /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
    - pecl channel-update pecl.php.net
    - pecl update-channels
    - pecl install mcrypt
    - sed -i -e s/"define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );"/"define( 'DB_NAME', 'wordpress_blog' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_USER', 'username_here' );"/"define( 'DB_USER', 'root' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );"/"define( 'DB_PASSWORD', 'mysqlpassword' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define( 'DB_HOST', 'localhost' );"/"define( 'DB_HOST', '${DBTier.networks[0].address}' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
    - sed -i '950i extension=mcrypt.so' /etc/php/7.4/apache2/php.ini
    - service apache2 reload
 DBTier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   name: mysql
   image: ubuntu
   flavor: '${input.size}'
   constraints:
    - tag: '${input.env}'
   networks:
    - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
     assignPublicIpAddress: true
   remoteAccess:
    authentication: usernamePassword
    username: '${input.username}'
    password: '${input.userpassword}'
   cloudConfig: |
    #cloud-config
    repo_update: true
    repo_upgrade: all
    packages:
    - mysql-server
    runcmd:
    - sed -e '/bind-address/ s/^#*/#/' -i /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
    - service mysql restart
    - mysql -e "CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'mysqlpassword';" 
    - mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%';"
    - mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
   attachedDisks: []
 LoadBalancer:
  type: Cloud.LoadBalancer
  properties:
   name: myapp-lb
   network: '${resource["WP-Network-Public"].id}'
   instances:
    - '${WebTier.id}'
   routes:
    - protocol: HTTP
     port: '80'
     instanceProtocol: HTTP
     instancePort: '80'
     healthCheckConfiguration:
      protocol: HTTP
      port: '80'
      urlPath: /mywordpresssite/wp-admin/install.php
      intervalSeconds: 6
      timeoutSeconds: 5
      unhealthyThreshold: 2
      healthyThreshold: 2
   internetFacing: true
 WP-Network-Private:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: WP-Network-Private
   networkType: existing
 WP-Network-Public:
  type: Cloud.Network
  properties:
   name: WP-Network-Public
   networkType: public
 backup:
  type: Cloud.Machine
  properties:
   name: backup
   flavor: '${input.size}'
   image: ubuntu
   networks:
    - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
   attachedDisks:
    - source: '${resource.ArchiveDisk.id}'
 ArchiveDisk:
  type: Cloud.Volume
  properties:
   name: ArchiveDisk
   capacityGb: 5
   constraints:
    - tag: '${input.storagetype}'

Volgende stappen

Definieer uw eigen infrastructuur en maak uw eigen cloudsjablonen.

Zie Uw Cloud Assembly-resource-infrastructuur maken en Uw Cloud Assembly-implementaties ontwerpen.