VMware Cloud on AWS 在許多 AWS 區域中可用。某些 AWS 區域不支援所有 VMware Cloud on AWS 功能。

如需 VMware Cloud on AWS 的支援區域的相關資訊,請參閱〈可用的 VMware Cloud on AWS GovCloud 區域〉

支援 VMware Cloud on AWS 的 AWS 區域

支援 VMware Cloud on AWS 的大多數 AWS 區域也支援延伸叢集。許多區域還支援將 SDDC 設定為執行需要合規性強化的工作負載,以滿足支付卡產業 (PCI) 資料安全標準或資訊安全註冊評估師計劃 (IRAP) 的要求。

AWS 在 2019 年 3 月 20 日之後引入的區域需要在 AWS 帳戶中手動啟用。如需有關此程序的詳細資訊,請參閱《AWS 常規參考》中的〈管理 AWS 區域〉

AWS 區域名稱

延伸叢集支援

合規性強化支援

需要啟用

可用性區域

非洲 (開普敦) PCI af-south-1a、af-south-1b、af-south-1c
亞太地區 (香港)

PCI

ape1-az1, ape1-az2, ape1-az3

亞太地區 (孟買)

PCI

aps1-az1、aps1-az2、aps1-az3

亞太地區 (大阪)

PCI

apne3-az1、apne3-az2、apne3-az3

亞太地區 (首爾)

N

apne2-az1、apne2-az3

亞太地區 (新加坡)

PCI

apse1-az1、apse1-az2、apse1-az3

亞太地區 (雪梨)

IRAP、PCI

apse2-az1、apse2-az2、apse2-az3

亞太地區 (東京)

PCI

apne1-az1、apne1-az2、apne1-az4

加拿大 (中部)

N

cac1-az1、cac1-az2

歐洲 (法蘭克福)

PCI

euc1-az1、euc1-az2、euc1-az3

歐洲 (愛爾蘭)

PCI

euw1-az1、euw1-az2、euw1-az3

歐洲 (倫敦)

PCI

euw2-az1、euw2-az2、euw2-az3

歐洲 (米蘭)

PCI

eus1-az1、eus1-az2、eus1-az3

歐洲 (巴黎)

PCI

euw3-az1、euw3-az2、euw3-az3

歐洲 (斯德哥爾摩)

PCI

eun1-az1、eun1-az2、eun1-az3

南美洲 (聖保羅)

N

sae1-az1、sae1-az3

美國東部 (北維吉尼亞州)

PCI

use1-az1、use1-az2、use1-az4、use1-az5、use1-az6

美國東部 (俄亥俄州)

PCI

use2-az1、use2-az2、use2-az3

美國西部 (北加利福尼亞州)

PCI

usw1-az1、usw1-az3

美國西部 (奧勒崗州)

PCI

usw2-az1、usw2-az2、usw2-az3、usw2-az4 (僅限 i3.metal)