VMware Cloud on AWS 在許多 AWS 區域中可用。某些 AWS 區域不支援所有 VMware Cloud on AWS 功能。

如需 VMware Cloud on AWS 的支援區域的相關資訊,請參閱〈AWS 區域和可用性區域支援〉

支援 VMware Cloud on AWS 的 AWS 區域

支援 VMware Cloud on AWS 的大多數 AWS 區域也支援延伸叢集。許多區域還支援將 SDDC 設定為執行需要合規性強化的工作負載,以滿足支付卡產業 (PCI) 資料安全標準或資訊安全註冊評估師計劃 (IRAP) 的要求。

AWS 在 2019 年 3 月 20 日之後引入的區域需要在 AWS 帳戶中手動啟用。如需有關此程序的詳細資訊,請參閱《AWS 常規參考》中的〈管理 AWS 區域〉

AWS 區域名稱

延伸叢集支援

合規性強化支援

需要啟用

可用性區域

非洲 (開普敦) PCI afs1-az1,afs1-az2、afs1-az3
亞太地區 (香港)

PCI

ape1-az1, ape1-az2, ape1-az3

亞太地區 (墨爾本) PCI apse4-az1、apsse4-az2、apse4-az3

亞太地區 (孟買)

PCI

aps1-az1、aps1-az2、aps1-az3

亞太地區 (大阪)

PCI

apne3-az1、apne3-az2、apne3-az3

亞太地區 (首爾)

PCI

apne2-az1、apne2-az3

亞太地區 (新加坡)

PCI

apse1-az1、apse1-az2、apse1-az3

亞太地區 (雪梨)

IRAP、PCI

apse2-az1、apse2-az2、apse2-az3

亞太地區 (東京)

PCI

apne1-az1、apne1-az2、apne1-az4

加拿大 (中部)

PCI

cac1-az1、cac1-az2

歐洲 (法蘭克福)

PCI

euc1-az1、euc1-az2、euc1-az3

歐洲 (愛爾蘭)

PCI

euw1-az1、euw1-az2、euw1-az3

歐洲 (倫敦)

PCI

euw2-az1、euw2-az2、euw2-az3

歐洲 (米蘭)

PCI

eus1-az1、eus1-az2、eus1-az3

歐洲 (巴黎)

PCI

euw3-az1、euw3-az2、euw3-az3

歐洲 (斯德哥爾摩)

PCI

eun1-az1、eun1-az2、eun1-az3

歐洲 (蘇黎世) PCI euc2-az1, euc2-az2, euc2-az3
中東 (巴林) PCI mes1-az1、mes1-az2、mes1-az3

南美洲 (聖保羅)

PCI

sae1-az1、sae1-az3

美國東部 (北維吉尼亞州)

PCI

use1-az1、use1-az2、use1-az4、use1-az5、use1-az6

美國東部 (俄亥俄州)

PCI

use2-az1、use2-az2、use2-az3

美國西部 (北加利福尼亞州)

PCI

usw1-az1、usw1-az3

美國西部 (奧勒崗州)

PCI

usw2-az1、usw2-az2、usw2-az3、usw2-az4 (僅限 i3.metal)