Konfigurace sousedních směrovačů BGP jiných než SD-WAN není na úrovni profilu použitelná. Sousední směrovače NSD lze konfigurovat pouze na úrovni Edge.

O tomto procesu:

Protokol BGP se používá k vytvoření souseda BGP přes tunely IPsec do lokalit jiných než SD-WAN. Přímé tunely IPsec se používají k vytvoření bezpečné komunikace mezi zařízením SD-WAN Edge a cílem mimo SD-WAN (NSD). V předchozích verzích VMware podporoval tunely NSD ze zařízení SD-WAN Edge se schopností přidávat statické trasy NVS. Ve verzi 4.3 je tato funkce rozšířena o podporu protokolu BGP přes IPSec na koncový bod NSD pro VPN založené na trasách.

VMware SD-WAN podporuje 4bajtové ASN BGP. Další informace získáte v tématu Konfigurace BGP.

Poznámka: Ve verzi 4.3.0 není automatizace Azure vWAN Automation z Edge kompatibilní s protokolem BGP přes IPsec. To je způsobeno tím, že při automatizaci připojení ze zařízení Edge k síti Azure vWAN jsou podporovány pouze statické trasy.

Příklady použití

Případ použití 1: BGP přes IPsec ze zařízení Edge do Azure VPN

Každá brána Azure VPN přidělí jednu sadu veřejných virtuálních veřejných IP adres (VIP) pro zařízení Edge ve větvi pro vytvoření tunelů IPsec. Stejně tak Azure také přidělí jednu interní privátní podsíť a přiřadí jednu interní IP adresu na VIP. Tento interní tunnel-ip (partnerský tunnel-ip) se použije k vytvoření partnerského vztahu BGP s bránou Azure.

Prostředí Azure má omezení, že IP adresa partnerského zařízení BGP (místní tunnel-ip zařízení Edge) nesmí být ve stejné připojené podsíti nebo podsíti 169.x.x.x, a proto musí zařízení Edge podporovat protokol BGP s více přeskoky. V případě protokolu BGP se místní adresa tunnel-ip mapuje na zdrojovou adresu BGP a adresu partnera tunnel-ip na adresu souseda/partnera. Je třeba vytvořit síť připojení BGP – jedno na tunel NSD, aby mohlo být u zpětného provozu z NVS vyrovnáváno zatížení (na základě toku) – což je opatření na straně brány Azure. V níže uvedeném diagramu pro fyzické zařízení Edge máme dva veřejné linky WAN, a tudíž čtyři tunely k bráně Azure. Každý tunel je asociován s jedním připojením BGP jednoznačně identifikovaným místním tunnel_ip a vzdáleným partnerským tunnel_ip. Jediným rozdílem ve virtuálním zařízení Edge je, že k bráně Azure existuje jeden veřejný link WAN a maximálně dva tunely a dvě relace BGP.

Poznámka: Když je zařízení SD-WAN Edge připojeno ke stejnému koncovému bodu Azure pomocí více linek WAN, je možné konfigurovat maximálně dva sousední směrovače NSD-BGP (protože vzdálený konec má pouze dvě public_ips a dvě peer_ips NSD-BGP). Oba sousední směrovače NSD-BGP mohou být konfigurovány pomocí stejného linku (primární/sekundární tunel) nebo tunelů na různých lincích. Pokud se zákazník pokusí nakonfigurovat více než dva sousední směrovače NSD-BGP a nakonfigurovat stejnou peer_ip NSD-BGP na více než jednom tunelu, poslední nakonfigurované nbr_ip + local_ip BGP bude na zařízení SD-WAN Edge a ve službě směrování volného dosahu (FRR).

Případ použití 2: BGP přes IPsec ze zařízení Edge do brány AWS VPN / tranzitní brány

Na rozdíl od prostředí Azure brána AWS VPN přidělí jednu sadu veřejných VIP na každý odkaz zařízení Edge na větvi. Celkový počet veřejných IP adres přidělených k zařízení Edge ve větvi z brány AWS se bude rovnat počtu veřejných linků WAN zařízení Edge, které se připojí k bráně AWS VPN. Podobně by byla alokována /30 interní/privátní podsíť pro každý tunel, což se používá pro peering BGP v tomto tunelu. Tyto IP adresy mohou být ručně přepsány v konfiguraci brány AWS, aby se zajistilo, že jsou jedinečné v různých zónách dostupnosti.

Podobně jako u případu použití Azure bude zařízení Edge tvořit připojení BGP – jedno pro každý tunel k bráně AWS. To umožní vyrovnávání zatížení zpětného provozu z brány AWS VPN – což je opatření na straně AWS. Podle následujícího diagramu pro fyzická zařízení Edge brána AWS přidělí jednu sadu veřejných IP adres a jednu sadu tunelových IP (/30) pro každý link Edge WAN. Existují celkem čtyři tunely, ale jsou ukončeny v různých veřejných IP adresách na bráně AWS a čtyřech připojeních BGP.

Případ použití 3: Připojení zařízení Edge k bránám AWS i Azure VPN (hybridní cloud)

Zařízení Edge v jedné větvi může být připojeno k bráně Azure i bráně AWS za účelem redundance nebo pro některá pracovním zatížení / aplikace hostované v jednom poskytovateli cloudu a jiná pracovní zatížení / aplikace hostované v jiném poskytovateli cloudu. Bez ohledu na případ použití vytvoří zařízení Edge vždy jednu relaci BGP pro každý tunel a předá trasy mezi sítí SD-WAN a IaaS. Níže uvedený diagram zobrazuje příklad jedné větve zařízení Edge připojené ke cloudům Azure i AWS.

Případ použití 4: Cluster hubu se připojuje k tranzitním branám Azure/AWS

Členové clusteru hubu mohou tvořit tunely IPsec k tranzitním branám Azure/AWS a využívat tranzitní brány jako vrstvu 3 pro směrování provozu mezi různými sítěmi VPC. Bez nativní funkce BGP přes IPsec v centru Hub se musí centrum Hub připojit ke směrovači L3 (často se zde používá Cisco CSR) za použití nativního protokolu BGP a směrovače L3, čímž tvoří síť tunelů IPsec s různými sítěmi VPC. Směrovač L3 slouží jako tranzitní koncový bod mezi různými sítěmi VPC. Případ použití 1 (níže uvedený diagram vlevo): Centrum Hub použijte jako transitní uzel mezi různými sítěmi VPC v různých zónách dostupnosti (VPC), aby jedna VPC mohla komunikovat s jinou VPC. Případ použití 2 (níže uvedený diagram vpravo): Všechna centra Hub v clusteru připojte přímo ke cloudové tranzitní bráně a cloudovou bránu můžete použít jako směrovač PE(L3) k distribuci tras mezi členy clusteru. V obou případech se centrum Hub bez podpory protokolu BGP přes protokol IPsec v centru Hub připojí ke směrovači L3, jako je CSR, za použití nativních partnerů BGP a CSR s tranzitní/VPC bránou za pomocí protokolu BGP přes IPsec.

Případ použití 5: Podpora funkčnosti tranzitu u cloudových poskytovatelů bez nativní podpory

Někteří poskytovatelé cloudu, jako je Google Cloud nebo AliCloud, nemají nativní podporu tranzitních funkcí (žádné tranzitní brány) a s podporou protokolu BGP přes IPsec mohou využívat zařízení SD-WAN Edge/Hub zavedené v cloudu, aby bylo dosaženo funkčnosti tranzitu mezi různými sítěmi VPC/VNET. Bez podpory protokolu BGP přes IPsec musíte k dosažení tranzitu použít směrovač L3, jako je CSR (řešení (2)).

Poznámka: Před vydáním verze 4.3 budou upřednostňovány toky dat zařízení Edge SD-WAN z jiných větví u těch zákazníků, kteří mají přístup ke stejnému statickému cíli NVS prostřednictvím NVS z brán (NVS-From-Gateway) a NVS z Edge (NVS-From-Edge). Pokud zákazníci upgradují svou síť na verzi 4.3 nebo novější, tato cesta toku dat ze zařízení SD-WAN Edge z jiných větví bude preferovat cestu prostřednictvím NVS-Edge. Zákazníci proto musí podle předvolby cesty přenosu dat aktualizovat metriku statického cíle NVS (NVS-Static-Destination) pro NSD-Edge a NSD-Gateway.

Předpoklady:

Postup

Aktivace protokolu BGP u sousedů jiných než SD-WAN:

 1. Na podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat Edge > (Configure Edge) a vyberte zařízení SD-WAN Edge.
 2. Klikněte na kartu Zařízení (Device).
 3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte dolů na Nastavení protokolu BGP (BGP Settings) a zvolte možnost Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).
 4. Překlikněte posuvný prvek do polohy Zap. (ON) a pak klikněte na tlačítko Upravit (Edit).

 5. V okně Editor protokolu BGP konfigurujte následující nastavení:
  1. Zadejte místní číslo autonomního systému (ASN) a poté na kartě Zařízení (Device) nakonfigurujte následující nastavení v části Nastavení BGP (DNS Settings).
   Možnost Popis
   ID směrovače (Router ID) Zadejte ID směrovače globálního BGP. Pokud nezadáte žádnou hodnotu, ID se přiřadí automaticky. Pokud jste pro zařízení Edge nakonfigurovali rozhraní zpětné smyčky, bude jako ID směrovače přiřazena IP adresa rozhraní zpětné smyčky.
   Keep-Alive (Keep Alive) Zadejte čas prezenčního signálu v sekundách, který určuje trvání mezi prezenčními zprávami posílanými partnerovi. Rozsah je od 0 do 65 535 sekund. Výchozí hodnota je 60 sekund.
   Časovač blokování (Hold Timer) Zadejte časovač blokování v sekundách. Pokud není zpráva keepalive přijata po zadanou dobu, uvažuje se o partnerovi, jako by byl mimo provoz. Rozsah je od 0 do 65 535 sekund. Výchozí hodnota je 180 sekund.
   Komunita odchozího připojení (Uplink Community)

   Zadejte řetězec komunity, který bude považován za trasy odchozího připojení.

   Odchozí připojení odkazuje na linku připojenou k Edge poskytovatele (PE). Příchozí trasy směrem k Edge vyhovující specifické hodnotě komunity budou považovány za trasy odchozího připojení. Hub/Edge není pro tyto trasy považován za vlastníka.

   Zadejte hodnotu v číselném formátu sahající od 1 do 4294967295 nebo ve formátu AA:NN.

  2. Chcete-li vytvořit jeden nebo více filtrů, klikněte na tlačítko Přidat filtr (Add Filter). Filtry se aplikují na souseda za účelem zakázání nebo změny atributů trasy. Stejný filtr lze použít u více sousedů, včetně sousedních směrovačů spodní vrstvy i sousedních směrovačů NSD.
  3. Nastavte pravidla filtru v části Vytvořit filtr BGP (Create BGP Filter).

   Možnost Popis
   Název filtru (Filter Name) Zadejte popisný název BGP filtru.
   Shoda typu a hodnoty (Match Type and Value) Zvolte typ tras, které mají být sladěny s filtrem:
   • Předpona pro IPv4 nebo IPv6 (Prefix for IPv4 or IPv6): zvolte, aby odpovídala předponě pro adresu IPv4 nebo IPv6 a zadejte odpovídající IP adresu předpony do pole Hodnota (Value).
   • Komunita (Community): zvolte, aby odpovídala komunitě a zadejte řetězec komunity do pole Hodnota (Value).
   Přesná shoda (Exact Match) Tato akce filtru se provádí pouze v případě, že se trasy BGP přesně shodují se specifikovanou předponou nebo řetězcem komunity. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.
   Typ akce (Action Type) Zvolte akci, která se provede, když se trasy BGP shodují se specifikovanou předponou nebo s řetězcem komunity. Přenášená data můžete buď povolit (Permit) nebo zamítnout (Deny).
   Nastavit (Set) Pokud budou trasy BGP odpovídat specifikovaným kritériím, můžete nastavit směrování provozu do sítě na základě atributů cesty. Z rozevírací nabídky zvolte jednu z následujících možností:
   • Žádné (None): atributy odpovídajících tras zůstávají stejné.
   • Lokální preference (Local Preference): odpovídající provoz je směrován na cestu se specifikovanou lokální preferencí.
   • Komunita (Community): odpovídající trasy jsou filtrovány dle určeného řetězce komunity. Můžete také zvolit pole Doplněk komunity (Community Additive), abyste aktivovali možnost doplňku, který připojí hodnotu komunity k existujícím komunitám.
   • Metrika (Metric): odpovídající přenos je směrován na cestu se specifikovanou hodnotou metriky.
   • Předřazení-cesty-AS-Path (AS-Path-Prepend): umožňuje předřazovat více vstupů Autonomního systému (AS) trase BGP.

   Pro přidání více odpovídajících pravidel k filtru klikněte na ikonu plus (+).

   Klikněte na tlačítko OK pro vytvoření filtru.

   Konfigurované filtry jsou zobrazeny v okně Editor protokolu BGP (BGP Editor).

 6. Nakonfigurujte sousední směrovače spodní vrstvy pro adresy IPv4 a IPv6, dle potřeby. Další informace naleznete v tématu Konfigurace protokolu BGP z Edge na sousedními směrovači spodní vrstvy.
 7. Nakonfigurujte sousední směrovače NSD následujícím způsobem:
  Poznámka: Verze 4.3 a novější podporují sousední směrovače mimo síť SD-WAN (NSD). Všechna globální nastavení budou sdílena sousedními směrovači spodní vrstvy i sousedními směrovači NSD a seznam filtrů může být také použit pro oba typy sousedů. Před konfigurací sousedních směrovačů NSD se ujistěte, že jste nakonfigurovali Předpoklady (Prerequisites).

  1. V části Sousední směrovače NSD (NSD Neighbors) nakonfigurujte následující nastavení:
   Možnost Popis
   Název NSD (NSD Name) Vyberte z rozevíracího seznamu název NSD. NSD již nakonfigurované v části Větev do cíle jiného než SD-WAN prostřednictvím Edge (Branch to Non SD-WAN Destination via Edge) nástroje SD-WAN Orchestrator se zobrazují v rozevírací nabídce.
   Název linku (Link Name) Zvolte název linku WAN přidruženého k sousednímu směrovači NSD.
   Typ tunelu (Tunnel Type) Zvolte typ tunelu partnerského zařízení jako primární nebo sekundární.
   Sousední IP adresa (Neighbor IP) Zadejte IP adresu sousedního směrovače NSD.
   ASN Zadejte ASN pro sousední směrovač NSD.
   Filtr příchozí komunikace (Inbound Filter) Vyberte příchozí filtr z rozevíracího seznamu.
   Filtr odchozí komunikace (Outbound Filter) Vyberte odchozí filtr z rozevíracího seznamu.
   Další možnosti (Additional Options) – klikněte na odkaz Zobrazit vše (View all) a nakonfigurujte následující dodatečná nastavení:
   Odchozí připojení (Uplink) Používá se k označení typu souseda do odchozího spojení. Vyberte tento příznak, pokud se používá jako překrytí WAN směrem k MPLS. Použije se jako příznak k rozhodnutí, zda se lokalita stane tranzitní lokalitou (např. hubem SD-WAN) přenášením tras odkloněných přes překrytí SD-WAN k lince WAN směrem k MPLS. Pokud potřebujete vytvořit tranzitní stránku, vyberte políčko Předpona overlay přes odchozí připojení (Overlay Prefix Over Uplink) v nastavení Rozšířené (Advanced).
   Místní IP (Local IP)

   Místní IP adresa je povinná pro konfiguraci sousedů SD-WAN.

   Lokální IP adresa je ekvivalentem IP adresy zpětné smyčky. Zadejte IP adresu, kterou mohou sousedské BGP použít jako zdrojovou IP adresu odchozích paketů.
   Max. hop (Max-hop) Zadejte maximální počet přeskoků, abyste umožnili vícenásobné přeskoky pro partnerské BGP. Rozsah je 1 až 255, přičemž výchozí hodnota je 1.
   Poznámka: Pokud se místní ASN a sousední ASN liší, je toto pole dostupné pouze pro sousedy eBGP. Pokud jsou obě ASN stejné, jsou s iBGP vícenásobné přeskoky ve výchozím nastavení deaktivovány a toto pole nelze konfigurovat.
   Povolit AS (Allow AS) Zaškrtnutím políčka povolíte, aby byly trasy BGP přijaty a zpracovány i v případě, že Edge zjistí své vlastní ASN v cestě AS.
   Výchozí trasa (Default Route) Výchozí trasa přidá do konfigurace protokolu BGP prohlášení o síti pro oznámení výchozí trasy sousednímu směrovači.
   Aktivovat BFD (Enable BFD) Umožňuje odběr stávající relace BFD pro BGP souseda.
   Poznámka: Jednohopová relace BFD není podporována pro protokol BGP přes protokol IPsec se sousedními směrovači NSD. Podporováno je ale vícehopové BFD. Lokální IP adresa je povinný údaj pro relace NSD-BGP na zařízení SD-WAN Edge. Zařízení SD-WAN Edge zpracovává pouze IP adresy připojeného rozhraní jako BFD s jedním přeskokem.
   Keep-Alive (Keep Alive) Zadejte čas prezenčního signálu v sekundách, který určuje trvání mezi prezenčními zprávami posílanými partnerovi. Rozsah je od 0 do 65 535 sekund. Výchozí hodnota je 60 sekund.
   Časovač blokování (Hold Timer) Zadejte časovač blokování v sekundách. Pokud není zpráva keepalive přijata po zadanou dobu, uvažuje se o partnerovi, jako by byl mimo provoz. Rozsah je od 0 do 65 535 sekund. Výchozí hodnota je 180 sekund.
   Připojit (Connect) Zadejte časový interval pro vyzkoušení nového spojení TCP s partnerem, pokud bude zjištěno, že relace TCP není pasivní. Výchozí hodnota je 120 sekund.
   Ověření MD5 (MD5 Auth) Chcete-li aktivovat autentizaci protokolu BGP algoritmem MD5, zaškrtněte toto políčko. Tato možnost se používá pro starší nebo federální sítě a je běžné, že BGP MD5 je použit jako bezpečnostní strážce pro partnerství BGP.
   Heslo MD5 (MD5 Password) Zadejte heslo pro autentizaci MD5. Heslo nesmí obsahovat znak $ následovaný čísly. Například $1, $123 a heslo$123 jsou neplatná zadání.
   Poznámka: Autentizace MD5 se nezdaří, pokud má heslo znak $ následovaný čísly.
   Poznámka: Přes BGP s více přeskoky se systém může naučit trasy, které vyžadují rekurzivní vyhledávání. Tyto trasy mají IP adresy dalšího přeskoku, které nejsou v připojené podsíti a nemají platné ukončovací rozhraní. V takovém případě musí mít trasy IP adresy dalšího přeskoku vyřešené s použitím jiné trasy ve směrovací tabulce, která má ukončovací rozhraní. Pokud existuje provoz pro cíl, který tyto trasy potřebuje vyhledat, trasy vyžadující rekurzivní vyhledávání se budou řešit s propojenými IP adresami dalšího kroku a rozhraním. Dokud nedojde k rekurzivnímu řešení, budou rekurzivní trasy ukazovat na zprostředkující rozhraní. Více informací naleznete v tématu Trasy BGP s vícenásobným přeskokem .
  2. Kliknutím na tlačítko Rozšířené (Advanced) nakonfigurujte následující nastavení.
   Poznámka: Rozšířená nastavení jsou sdílena mezi sousedy BGP spodní vrstvy i sousedy NSD BGP.
   Možnost Popis
   Předpona překrytí (Overlay Prefix) Toto políčko zaškrtněte, chcete-li redistribuovat předpony naučené z překrytí.
   Vypnout příkaz „Přenést přes cestu AS-Path“ Ve výchozím nastavení by měla tato možnost zůstat nezaškrtnutá. Zaškrtnutím políčka vypněte příkaz „Přenést přes cestu AS-PATH“. V určitých topologiích bude vypnutí přenosu AS PATH ovlivňovat odchozí AS PATH, aby směrovače L3 upřednostňovaly cestu k Edge nebo hubu.
   Upozornění: Když je přenesení přes cestu AS-PATH vypnuto, nalaďte svou síť, abyste se vyhnuli trasovacím smyčkám.
   Připojené trasy (Connected Routes) Chcete-li redistribuovat všechny podsítě připojených rozhraní, zaškrtněte toto políčko.
   Protokol OSPF (OSPF) Chcete-li aktivovat redistribuci OSPF do BGP, zaškrtněte toto políčko.
   Nastavení metriky (Set Metric) Aktivujte-li protokol OSPF, zadejte metriku BGP pro redistribuované trasy OSPF. Výchozí hodnota je 20.
   Výchozí trasa (Default Route)

   Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete redistribuovat výchozí trasu pouze v případě, že se Edge naučí trasy BGP prostřednictvím softwarové a fyzické topologie.

   Pokud vyberete možnost Výchozí trasa (Default Route), je možnost Vysílat (Advertise) k dispozici jako podmíněná (Conditional).

   Předpony overlay přes odchozí připojení Pokud chcete rozšiřovat trasy naučené z překrytí na sousední směrovač s příznakem pro odchozí připojení, zaškrtněte toto políčko.
   Sítě (Networks) Zadejte síťovou adresu, kterou bude BGP vysílat partnerům. K přidání více síťových adres klikněte na ikonu plus (+).
   Pokud aktivujete možnost Výchozí trasa (Default Route), trasy BGP budou vysílány na základě výchozího nastavení trasy globálně a podle sousedního BGP, jak je znázorněno v následující tabulce:
   Výběr výchozí trasy Možnosti vysílání
   Globální Podle sousedního BGP
   Ano Ano Konfigurace sousedního BGP má před globální konfigurací přednost, a proto je výchozí trasa vždy vysílána partnerskému BGP.
   Ano Ne BGP redistribuuje výchozí trasu k sousedovi pouze v případě, že se Edge naučí explicitní výchozí trasu přes softwarovou nebo fyzickou síť.
   Ne Ano Výchozí trasa je vždy vysílána partnerskému BGP.
   Ne Ne Výchozí trasa není vysílána partnerskému BGP.
 8. K uložení nakonfigurovaných filtrů a sousedních směrovačů NSD klikněte na možnost OK.

  V sekci Nastavení protokolu BGP (BGP Settings) se zobrazí nastavení konfigurace.

 9. Klikněte na Uložit změny (Save Changes) na obrazovce Zařízení (Device), abyste uložili konfiguraci.