Po vytvoření zákazníka nakonfigurujte možnosti a nastavení funkce, ke kterým má mít zákazník přístup. Z pozice operátora můžete zvolit nastavení, která bude mít zákazník nebo podnikový uživatel možnost upravit.

Během vytváření nového zákazníka budete přesměrováni na stránku Konfigurace zákazníka (Customer Configuration), kde můžete nakonfigurovat nastavení zákazníka.

Na stránku s konfigurací můžete přejít také ze stránky Spravovat zákazníky (Manage Customers) v portálu operátora. Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.

V zákaznickém nebo podnikovém portálu klikněte na tlačítko Konfigurovat (Configure) > Zákazník (Customer) a upravte následující nastavení.

Můžete konfigurovat následující nastavení:

  • Možnosti zákazníka (Customer Capabilities) – aktivujte nebo deaktivujte nastavení, k němuž může vybraný zákazník přistupovat, může je konfigurovat a modifikovat. Viz téma Konfigurace možností zákazníka.
  • Zásady zabezpečení (Security Policy) – zvolením aktualizujete stávající zásady zabezpečení při vytváření zařízení Zařízení VMware SD-WAN Edge do tunelů IPsec Zařízení VMware SD-WAN Edge. Viz téma Konfigurace zásad zabezpečení.
  • Přístup ke službě (Service Access) – Vyberte služby, ke kterým bude mít zákazník přístup společně s rolemi a oprávněními dostupnými pro vybranou službu. Viz téma Konfigurace přístupu ke službě.
  • Fond bran (Gateway Pool) – vyberte fond Brána SD-WAN Gateway, který se má k podniku přiřadit. Viz téma Přiřazení fondu bran.
  • Maximální počet segmentů (Maximum Segments) – zadejte maximální počet segmentů, které lze nakonfigurovat. Povolený rozsah je 1 až 16, kde výchozí hodnota je 16.
  • Kalkulace nákladů OFC (OFC Cost Calculation) – zvolením distribuujete cenu tras do zařízení Zařízení VMware SD-WAN EdgeBrány VMware SD-WAN Gateway za účelem snížení spotřeby prostředků a zatížení Orchestratoru. Poznámka: pro výpočet nákladů trasy k zařízení Zařízení VMware SD-WAN Edge/Brány VMware SD-WAN Gateway použijte zásady NSD. Upgradujte všechna zařízení Zařízení VMware SD-WAN EdgeBrány VMware SD-WAN Gateway na verzi 4.2.0 nebo novější, abyste mohli tuto vlastnost aktivovat. Viz téma Konfigurace výpočtu distribuovaných nákladů.
  • Více značek DSCP na výpočet cesty toku (Multiple-DSCP tags per Flow Path Calculation) – vyberte pro povolení kalkulace cesty pro jeden tok s více značkami DSCP. Viz téma Konfigurace kalkulace cesty pro jeden tok s více značkami DSCP.
  • NFV Edge (Edge NFV) – povolte NFV na zařízení Zařízení SD-WAN Edge pro nasazení VNF zabezpečení. Viz téma Konfigurace NFV a VNF pro Edge.
  • Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management) – spravujte bitové kopie softwaru Zařízení SD-WAN Edge přiřazené k podniku. Viz téma Správa bitových kopií softwaru Edge.
  • Další nastavení (Other Settings) – tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste povolili možnost Uživatelská smlouva (User Agreement). Podle potřeby se můžete výběrem odpovídajících možností z rozevíracího seznamu Zobrazení uživatelské smlouvy (User Agreement Display) rozhodnout přepsat výchozí nastavení zobrazení uživatelské smlouvy. Ve výchozím nastavení zákazník zdědí nastavení zobrazení definované v okně Systémové vlastnosti (System Properties). Další informace naleznete v tématu Správa uživatelských smluv.

Po provedení změn v konfiguraci klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).