Popisuje všechny možné testy vzdálené diagnostiky, které můžete spustit na Edge a získat tak diagnostické informace. Diagnostické informace obsahují protokoly specifické pro Edge pro analýzu.

VMware SD-WAN Orchestrator vám umožňuje spustit různé vzdálené diagnostické testy u vybraného zařízení Edge z nabídky Testování a řešení potíží > Vzdálená diagnostika (Test & Troubleshoot > Remote Diagnostics).

Následuje seznam podporovaných testů vzdálené diagnostiky:

Výpis tabulky ARP (ARP Table Dump)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte obsah tabulky ARP. Výstup je omezen na zobrazení 1000 záznamů ARP.

Vymazání mezipaměti ARP (Clear ARP Cache)

Tento test spusťte, chcete-li vymazat položky mezipaměti ARP pro specifické rozhraní.

Test DNS (DNS Test)

Spuštěním tohoto testu provedete DNS vyhledání specifického názvu domény.

Restartování služby DNS/DHCP (DNS/DHCP Service Restart)

Spusťte tento test, chcete-li restartovat služby DNS/DHCPv4. Tento krok může pomoci v případě, že u klientů selhávají požadavky DHCP nebo DNS.
Poznámka: Tato možnost vzdálené diagnostiky nerestartuje službu DHCPv6.

Stav DSL

Diagnostický test DSL je k dispozici pouze pro zařízení 610. Ve verzi 4.3 je testování dostupné i pro zařízení 620, 640 a 680. Spuštěním tohoto testu zobrazíte stav DSL, který zahrnuje informace jako režim (Mode) (Standard nebo DSL), profil, režim xDSL atd. jak ukazuje obrázek níže.

Výpis informací o protokolování kontextu

K čemu tento test slouží

Protokolování kontextu je pro infrastrukturu protokolování podprocesů Linux. Tento test obsahuje seznam podprocesů, která používají protokolování kontextu.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu provedete výpis podprocesů, které používaly protokolování kontextu. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na zařízeních Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na Edge (Run Remote Diagnostic Tests on Edges) v příručce Průvodce řešením potíží VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Troubleshooting Guide).

Jak se přihlásit do výstupu testu

Test provede výpis názvu podprocesu, ID podprocesu a stavu protokolu kontextu (zapnuto, nebo vypnuto) pro podproces, který používá protokolování kontextu.
 • Stav kontextu protokolu „zapnuto“ znamená, že protokolování kontextu je pro dané podprocesy aktivováno.
 • Stav kontextu protokolu „vypnuto“ znamená, že protokolování kontextu je pro dané podprocesy deaktivováno.
Následuje příklad výstupu testu:

Aktivovat nebo deaktivovat protokolování kontextu

K čemu tento test slouží

Protokolování kontextu je pro infrastrukturu protokolování podprocesů Linux. To lze použít k aktivaci nebo deaktivaci protokolování kontextu.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu aktivujete nebo deaktivujete protokolování kontextu pro konkrétní podprocesy nebo všechny podporocesy. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na zařízeních Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na Edge (Run Remote Diagnostic Tests on Edges) v příručce Průvodce řešením potíží VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Troubleshooting Guide).

Jak se přihlásit do výstupu testu

Zadejte ID podprocesu, pokud chcete aktivovat nebo deaktivovat protokolování kontextu pro konkrétní podproces, jinak zadejte možnost Všechny (All). Jakmile je test spuštěn, bude akce použita. Změny můžete ověřit pomocí příkazu testu „Výpis informací o protokolování kontextu (Dump Context Logging Information)“.

Následuje příklad výstupu testu:

Vyprázdnění relací brány firewall (Flush Firewall Sessions)

Spuštěním tohoto testu resetujete relace vytvořené z brány firewall. Spuštění tohoto testu na zařízení Edge nejen obnoví relace brány firewall, ale také aktivně odešle TCP RST pro relace založené na TCP.
Poznámka: Pokud chcete vyprázdnit relace brány firewall IPv6, spusťte test Vyprázdnit relace brány firewall (Flush Firewall Sessions) z nového uživatelského rozhraní nástroje Orchestrator.

Vyprázdnění toků (Flush Flows)

Spuštěním tohoto testu vyprázdníte tabulku toků, takže dojde k nové klasifikaci provozu uživatelů. Pomocí filtrů zdrojové a cílové IP adresy IPv4 nebo IPv6 vyprázdníte konkrétní toky.

Vyprázdnění NAT (Flush NAT)

Spuštěním tohoto testu vyprázdníte tabulku NAT.

Zařízení Gateway

Spusťte tento test výběrem, zda má nebo nemá cloudový provoz používat službu brány.
Poznámka: To nemá vliv na směrování provozu VPN.

Stav GPON

Spusťte tento test na jakémkoli vybraném zařízení 6x0 Edge ke zobrazení stavu GPON SFP, včetně MAC poskytovatele, stavu linky hostitele, rychlosti linky, výkonu TX a RX a optického stavu.

Informace o HA (HA Info)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte základní informace a informace o rozhraní aktivních a pohotovostních Edge, pokud je povolen HA.

Vymazání mezipaměti ND IPv6

Tento test spusťte, chcete-li vymazat mezipaměť z ND pro zadané rozhraní.

Výpis tabulky IPv6 ND

Spusťte tento test k zobrazení údajů adresy IPv6 v tabulce Zjišťování sousedů (ND).

Výpis tabulky IPv6 RA

Spuštěním tohoto testu zobrazíte detaily tabulky IPv6 RA.

Výpis tabulky směřování IPv6 (IPv6 Route Table Dump)

K čemu tento test slouží

Příkaz Výpis tabulky směrování IPv6 (IPv6 Route Table Dump) vypíše úplnou tabulku směrování v protokolu IPv6.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, pokud chcete ověřit směr ve FIB tabulce IPv6. Test můžete spustit zadáním kterékoli z následujících možností:
 • Segment – vyberte segment, pro který musí být směry zobrazeny. U všech segmentů vyberte možnost „všechny (all)“.
 • Prefix – určete konkrétní prefix, pro který musí být směry zobrazeny.
 • Směry (Routes) – z rozevírací nabídky zvolte jednu z následujících možností:
  • všechny (all) – zobrazí všechny směry pro každý prefix.
  • upřednostňované (preferred) – zobrazí pouze nejpreferovanější směr pro každý prefix (jedná se o směr používaný pro předávání dat).

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

Výstup vzdálené diagnostiky zobrazuje následující informace:
Pole Popis
Adresa (Address) Určuje směry IPv6 dostupné v tabulce.
Segment Určuje segment, ve kterém jsou směry k dispozici a obsluhované zařízením Edge.
Maska sítě (Netmask) Určuje rozsah adres v protokolu IPv6.
Typ (Type) Určuje typ směrování, jako je cloud, Edge do Edge, jakýkoli (podřízený nebo připojený) atd.
Vytížení (Cost) Určuje vytížení směru nebo metriku použitou při výběru kritéria směru.
Dosažitelné (Reachable) Určuje stav směru:
 • True – dosažitelný
 • False – nedosažitelný
Další skok (Next Hop) Označuje místní ukončovací rozhraní v případě místních směrů. U překryvných/vzdálených směrů indikuje typ dalšího mezikroku. Například „cloudová brána“ v případě cloudových směrů, „cloudová VPN“ v případě datových center, směrů „Edge do Edge“ atd.
Název dalšího přeskoku (Next Hop Name) Specifikuje název zařízení dalšího skoku.
Název cíle (Destination Name) Uvádí název cílového zařízení.
Důvod ztráty (Lost Reason) Určuje kód důvodu, proč směr ztratí logiku výpočtu preferencí směrování na další preferovaný směr na zařízení Edge i brány.
Důvod (ne)dosažitelnosti ((Not) Reachable Reason) Určuje důvod, proč je směr dosažitelný nebo nedosažitelný.
Poznámka: Nevyřešený směr zjištěný přes víceskokové BGP, může ukazovat na zprostředkující rozhraní. Více informací naleznete v tématu Víceskokové směru BGP.

Stav rozhraní (Interface Status)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte MAC adresu a stav připojení fyzických rozhraní.

Informace o modemu LTE

Spusťte tento test na vybraném zařízení Edge, které má integrovaný LTE modul, jako je 510-LTE nebo 610-LTE, ke shromažďování diagnostických detailů, jako jsou informace o modemu, připojení, poloze, signálu, firmwaru a stavové informace pro interní LTE modem.

Přepnutí LTE SIM

Pouze pro zařízení 610-LTE; spusťte tento test, abyste přepnuli aktivní SIM. Aby bylo možné spustit tento test, musí být vloženy obě SIM. Test bude trvat přibližně čtyři až pět minut.

Jakmile je test úspěšný, můžete zkontrolovat stav aktuálního aktivního rozhraní v nástroji SD-WAN Orchestrator v záložce Monitorování (Monitor) -> Edge (Edges) - > Přehled (Overview).

Seznam aktivních relací brány firewall (List Active Firewall Sessions)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte aktuální stav aktivních relací brány firewall (maximálně 1000 relací). Počet vrácených relací můžete omezit pomocí filtrů: zdrojová a cílová IP adresa, zdrojový a cílový port a segment.
Poznámka: Nelze zobrazit relace, které byly odepřeny, protože se nejedná o aktivní relace. Chcete-li řešit potíže s těmito relacemi, budete muset projít protokoly brány firewall.
Poznámka: Informace o relaci brány firewall IPv6 lze zobrazit v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator. Chcete-li zobrazit informace o relaci brány firewall IPv6, musíte z nového uživatelského rozhraní nástroje Orchestrator spustit test Seznam aktivních relací brány firewall (List Active Firewall Sessions).
Výstup vzdálené diagnostiky zobrazuje následující informace: Název segmentu (Segment Name), Zdrojová IP adresa (Source IP), Zdrojový port (Source Port), Cílová IP adresa (Destination IP), Cílový port (Destination Port), Protokol (Protocol), Aplikace (Application), Zásada brány firewall (Firewall Policy), aktuální stav TCP všech toků (current TCP state of any flows), Přijaté/odeslané bajty (Bytes Received/Sent) a Doba trvání (Duration). Existuje 11 různých stavů TCP, jak jsou definovány v RFC 793:
 • LISTEN – představuje čekání na požadavek na připojení z jakéhokoli vzdáleného TCP a portu. (Tento stav není ve vzdáleném diagnostickém výstupu zobrazen).
 • SYN-SENT – představuje čekání na odpovídající žádost o připojení po odeslání žádosti o připojení.
 • SYN-RECEIVED – představuje čekání na potvrzení požadavku na připojení poté, co byla žádost o připojení přijata i odeslána.
 • ESTABLISHED – představuje otevřené spojení, přijatá data mohou být doručena uživateli. Obvyklý stav pro fázi přenosu dat připojení.
 • FIN-WAIT-1 – představuje čekání na žádost o ukončení spojení ze vzdáleného TCP nebo potvrzení dříve odeslané žádosti o ukončení spojení.
 • FIN-WAIT-2 – představuje čekání na požadavek na ukončení spojení ze vzdáleného TCP.
 • CLOSE-WAIT – představuje čekání na požadavek na ukončení spojení od místního uživatele.
 • CLOSING – představuje čekání na potvrzení požadavku na ukončení spojení ze vzdáleného TCP.
 • LAST-ACK – představuje čekání na potvrzení žádosti o ukončení spojení dříve odeslané na vzdálený TCP (což zahrnuje potvrzení jeho žádosti o ukončení spojení).
 • TIME-WAIT – představuje čekání na dostatek času na ujištění, že vzdálený TCP obdržel potvrzení požadavku na ukončení připojení.
 • CLOSED – představuje stav bez jakéhokoli připojení.

Seznam aktivních toků (List Active Flows)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam aktivních toků v systému. Pomocí filtrů zdrojové a cílové IP adresy IPv4 nebo IPv6 můžete zobrazit přesné toky podle potřeby. Tento výstup je omezen na maximálně 1000 toků.

Seznam klientů (List Clients)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte kompletní seznam klientů.

Seznam cest (List Paths)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam aktivních cest mezi místními linkami WAN a jednotlivými zařízení druhé strany.

MIB pro Edge (MIBs for Edge)

Spuštěním tohoto testu provedete výpis MIB Edge.

Výpis tabulky NAT (NAT Table Dump)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte obsah tabulky NAT. Pomocí filtru cílové IP adresy můžete zobrazit přesné položky podle potřeby. Tento výstup je omezen na maximálně 1000 položek.

Výpis NTP (NTP Dump)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte aktuální datum a čas Edge a informace NTP.

Test příkazu ping IPv6 (Ping IPv6 Test)

Spusťte test příkazu ping do zadaného cíle IPv6.

Test příkazu ping (Ping Test)

Spusťte test příkazu ping do zadaného cíle IPv4.

Znovu nastavit USB modem

Spusťte tento test ve vybraném rozhraní Edge pro resetování nepracujícího modemu USB připojeného k danému rozhraní. Mějte na paměti, že ne všechny USB modemy podporují tento typ dálkového resetu.

Výpis tabulky směrování (Route Table Dump)

K čemu tento test slouží

Příkaz Výpis tabulky směrování (Route Table Dump) vypíše úplnou tabulku směrů v protokolu IPv4.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu ověříte směru v tabulce FIB IPv4. Test můžete spustit zadáním kterékoli z následujících možností:
 • Segment – vyberte segment, pro který musí být směry zobrazeny. U všech segmentů vyberte možnost „všechny (all)“.
 • Prefix – určete konkrétní prefix, pro který musí být směry zobrazeny.
 • Směry (Routes) – z rozevírací nabídky zvolte jednu z následujících možností:
  • všechny (all) – zobrazí všechny směry pro každý prefix.
  • upřednostňované (preferred) – zobrazí pouze nejpreferovanější směr pro každý prefix (jedná se o směr používaný pro předávání dat).

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

Výstup vzdálené diagnostiky zobrazuje následující informace:
Pole Popis
Adresa (Address) Určuje směry IPv4 dostupné v tabulce.
Segment Určuje segment, ve kterém jsou směry k dispozici a obsluhované zařízením Edge.
Maska sítě (Netmask) Určuje rozsah adres v protokolu IPv4.
Typ (Type) Určuje typ směrování, jako je cloud, Edge do Edge, jakýkoli (podřízený nebo připojený) atd.
Vytížení (Cost) Určuje vytížení směru nebo metriku použitou při výběru kritéria směru.
Dosažitelné (Reachable) Určuje stav směru – true pro dosažitelný nebo false pro nedosažitelný.
Další skok (Next Hop) Označuje místní ukončovací rozhraní v případě místních směrů. U překryvných/vzdálených směrů indikuje typ dalšího mezikroku. Například „cloudová brána“ v případě cloudových směrů, „cloudová VPN“ v případě datových center, směrů „Edge do Edge“ atd.
Název dalšího přeskoku (Next Hop Name) Specifikuje název zařízení dalšího skoku.
Název cíle (Destination Name) Uvádí název cílového zařízení.
Důvod ztráty (Lost Reason) Určuje kód, proč směr ztratí logiku výpočtu předvoleb směrování na další preferovaný směr, a to na zařízeních Edge i branách.
Poznámka: LR_NO_ELECTION označuje nejlepší směr.
Důvod (ne)dosažitelnosti ((Not) Reachable Reason) Určuje důvod, proč je směr dosažitelný nebo nedosažitelný.
Poznámka: Nevyřešený směr zjištěný přes víceskokové BGP, může ukazovat na zprostředkující rozhraní. Více informací naleznete v tématu Víceskokové směru BGP.
V následující tabulce jsou uvedeny kódy důvodů pro zařízení Edge a odpovídající popisy:
Kód důvodu Popis
PR_UNREACHABLE V případě překryvných směrů není vzdálená druhá strana [brána (Gateway) nebo zařízení Edge] dosažitelná.
IF_DOWN Výstupní rozhraní je mimo provoz.
INVALID_IFIDX Výstupní rozhraní if-index pro tento směr není platné.
SLA_STATE_DOWN Stav uváděný prostřednictvím IP SLA je mimo provoz.
HA_STANDBY Pokud se místní zařízení Edge nachází v pohotovostním režimu, všechny směry synchronizované z aktivního bodu jsou pro usnadnění provozu označeny jako dosažitelné.
LOCAL_MGMT Směry pro správu jsou vždy dosažitelné.
LOOPBACK IP adresa zpětné smyčky je vždy dosažitelná.
SELF_ROUTE Směry vlastní IP jsou vždy dosažitelné.
RECUR_UNRES Rekurzivní směry jsou označeny jako dosažitelné a pro usnadnění provozu je tedy možné využívat rekurzivní řešení.
VPN_VIA_NAT Směry vpnViaNat jsou vždy dosažitelné.
SLA_STATE_UP Stav uváděný prostřednictvím IP SLA je k dispozici.
IF_RESOLVED Výstupní rozhraní je k dispozici a provozu a vyřešené.
PR_REACHABLE V případě overlay směrů je vzdálené druhé zařízení Gateway nebo zařízení Edge dosažitelné.
LR_NO_ELECTION Nejlepší směr.
LR_NP_SWAN_VS_VELO Je vybrán, protože se jedná o nepreferovaný statický směr WAN (směr byl nakonfigurován s preferovaným příznakem nastaveným na false) ve srovnání s aktuálním směrem, který je směrem přes Velocloud.
LR_NP_SWAN_VS_DEFRT Je vybrán, protože se jedná o nepreferovaný statický směr WAN ve srovnání s aktuálním směrem, který je výchozím směrem.
LR_NP_ROUTE_TYPE Je vybrán, protože přidružený typ směru je v porovnání s aktuálním směrem lepší. Jeden z porovnávaných směrů je v tomto případě také preferovaným směrem.
LR_BGP_LOCAL_PREF Oba směry jsou naučeny pomocí BGP. Je vybrán, protože má vyšší místní preference než aktuální směr.
LR_BGP_ASPATH_LEN Oba směry jsou naučeny pomocí BGP. Je vybrán, protože má nižší hodnotu cesty AS než aktuální směr.
LR_BGP_METRIC Oba směry jsou naučeny pomocí BGP. Je vybrán, protože má nižší hodnotu metriky než aktuální směr.
LR_EXT_OSPF_INTER Je vybrán, protože se jedná o směr naučený z protokolu OSPF s metrikou inter nebo intra oblasti, a to ve srovnání s aktuálním směrem, který je naučen z BGP.
LR_EXT_BGP_RT Je vybrán, protože se jedná o směr naučený z protokolu BGP ve srovnání s aktuálním směrem, což je směr z protokolu OSPF s typem metriky OE1 nebo OE2.
LR_EXT_METRIC_TYPE

Oba směry jsou směry OSPF. Je vybrán, protože má lepší typ metriky než aktuální směr.

Pořadí preference pro typy metriky OSPF: OSPF_TYPE_INTRA, OSPF_TYPE_INTER, OSPF_TYPE_OE1, OSPF_TYPE_OE2.

LR_EXT_METRIC_VAL Oba směry jsou směry OSPF. Je vybrán, protože má nižší metriku než aktuální směr.
LR_EXT_NH_IP Oba směry jsou směry OSPF ECMP. Aktuální směr je pro předcházející volbu ztracen, protože byl naučen později.
LR_PG_BGP_ORDER Oba jsou vzdálené směry BGP se stejnými parametry BGP. Aktuální směr je vybrán, protože se jedná o směr brány partnera (PG) a má v porovnání s aktuálním směrem nižší hodnotu „pořadí“.
LR_NON_PG_BGP_ORDER Oba jsou vzdálené směry BGP se stejnými parametry BGP. Aktuální směr je vybrán, protože je směrem jiným než PG a má v porovnání s aktuálním směrem nižší hodnotu „pořadí“.
LR_EXT_ORDER Oba jsou vzdálené směry OSPF se stejnou metrikou. Je vybrán, protože má nižší hodnotu pořadí než aktuální směr.
LR_PREFERENCE Oba jsou směry BGP nebo OSPF. Je vybrán, protože má nižší hodnotu preference než aktuální směr.

LR_DCE_NSD_STATIC_PREF

DCE – datové centrum, NSD – lokalita jiná než SDWAN

Oba jsou místní statické směry NSD. Oznámení je vybráno, protože je preferovaným směrem (preferovaný příznak nastaven na hodnotu true) v porovnání s aktuálním, který není preferován.
LR_DCE_NSD_STATIC_METRIC Oba jsou statické směry NSD. Je vybrán, protože má nižší hodnotu metriky než aktuální směr.
LR_DCE_NON_REMOTE Oba jsou statické směry NSD. Je vybrán, protože se jedná o místní směr (jiný než vzdálený) a aktuální směr je vzdálený směr.
LR_DCE_NSD_STATIC_REMOTE_ORDER Oba jsou vzdálené statické směry NSD. Je vybrán, protože má při srovnání s aktuálním směrem nižší hodnotu pořadí.
LR_DCE_DC_DIRECT Oba jsou statické směry NSD. Je vybrán, protože je nastaven příznak DC_DIRECT a aktuální směr nemá tento příznak nastaven. Toto je směr s příznakem „n - nonVelocloud“ nastaveným ve výstupu debug.py --routes. Toto jsou směry naučené z NVS ze zařízení Edge.
LR_DCE_LOGICAL_ID Oba jsou statické směry NSD. Je vybrán, protože má lepší logické ID než aktuální směr.
LR_NETMASK

Je vybrán, protože má vyšší síťovou masku, než je současná.

Toto nebude ovlivněno, protože maska sítě je odlišná, jedná se o samostatnou položku sítě/směru.

LR_NETADDR

Je vybrán, protože má vyšší síťovou adresu než aktuální.

Toto nebude ovlivněno, protože síťová adresa se liší. Jedná se o samostatnou položku sítě/směru.

LR_CONN_FLAG Je vybrán, protože se jedná o připojený směr a aktuální směr není připojený směr.
LR_SELF_FLAG Je vybrán, protože se jedná o vlastní směr a aktuální směr není vlastním směrem.
LR_SLAN_FLAG Je vybrán, protože se jedná o statický směr LAN a aktuální směr není statickým směrem LAN.
LR_SWAN_FLAG Je vybrána, protože se jedná o statickou trasu WAN a aktuální trasa není statickou trasou WAN.
LR_NSD_STATIC_LOCAL Je vybrán, protože se jedná o místní statický směr NSD a aktuální směr je směr NSD BGP.
LR_NSD_BGP_VS_NON_PREF_STATIC Je vybrán, protože se jedná o směr NDS BGP a aktuální směr je místním statickým nepreferovaným směrem NSD.
LR_NSD_STATIC_PREF_VS_NSD_STATIC Je vybrán, protože se jedná o statický preferovaný směr NSD a aktuální směr není statickým směrem NSD.
LR_CONN_STATIC_VS_NSD_BGP Je vybrán, protože se jedná o vzdálený připojený / statický směr a aktuální směr je směr NSD BGP.
LR_OPG_SECURE_STATIC Je vybrán, protože se jedná o zabezpečený statický směr PG a aktuální směr není.
LR_ROUTED_VS_VELO Je vybrán, protože se jedná o směr naučený ze směrovacích protokolů při porovnání s aktuálním směrem, což je směr „v - ViaVeloCloud“.
LR_INTF_DEF_VS_ROUTED Je vybrán, protože se jedná o výchozí cloudový směr rozhraní ve srovnání s jiným směrem, což je směr naučený pomocí protokolů směrování (místní nebo vzdálené).
LR_ROUTE_TYPE Je vybrán, protože má lepší směr než aktuální.
LR_E2DC_REMOTE Je vybrán, protože se jedná o směr Edge2DC a jedná se o místní směr a aktuální směr je vzdálený směr.
LR_CONNECTED_LAN Oba jsou připojené směry. Je vybrán, protože se jedná o připojený směr LAN a aktuální směr není připojený směr LAN.
LR_VELO_REMOTE_FLAG Oba jsou cloudové směry. Je vybrán, protože se jedná o vzdálený směr ve srovnání se vzdáleným směrem cloudu ve srovnání s aktuálním směrem, což je místní cloudový směr.
LR_VELO_EdgeD_ROUTED Oba jsou cloudové směry. Je vybrán, protože se jedná o směr naučený přes protokol směrování a aktuální směr není naučen přes protokol směrování.
LR_VELO_PG_ROUTE Oba jsou cloudové směry. Je vybrán, protože se jedná o směr PG a aktuální směr není směrem PG.
LR_VIA_VELO_ROUTE Oba jsou cloudové směry. Je vybrán, protože se jedná o směr přes velocloud a aktuální není směr přes velocloud.
LR_REMOTE_NON_ROUTED Oba jsou vzdálené (překryvné) směry. Je vybrán, jelikož se jedná o směr, který není naučen prostřednictvím protokolu směrování (statický/připojený) a aktuální směr je směr naučený prostřednictvím protokolu směrování.
LR_REMOTE_DCE_FLAG Oba jsou vzdálené (překryvné) směry. Je vybrán, protože se jedná o směr Edge datového centra („D - DCE“ je nastaveno ve výstupu debug.py --routes) a aktuální není směr Edge datového centra.
LR_METRIC Je vybrán, protože má nižší metriku než aktuální směr.
LR_ORDER Je vybrán, protože má nižší pořadí než aktuální směr.
LR_LOGICAL_ID Je vybrán, protože má lepší logické ID než aktuální směr.
LR_EXT_BGP_VIA_PRIMGW Oba jsou směry BGP. Je vybrán, protože se jedná o směr NSD BGP naučený z primární brány VCG NSD. Aktuální směr mohl být naučen z redundantní brány NDS VCG.
V následující tabulce najdete kódy důvodů pro bránu a odpovídající popisy:
Kód důvodu Popis
LR_NO_ELECTION Nejlepší směr.
LR_NVS_STATIC_PREF Je vybrán, protože se jedná o statický směr NVS a aktuální směr není.
LR_EXT_BGP_VS_OSPF Je vybrán, protože se jedná o směr BGP a aktuální směr je směr OSPF s typem metriky OE1/OE2.
LR_EXT_BGP_ROUTE Oba jsou cloudové směry. Je vybrán, protože se jedná o cloudový směr BGP a aktuální směr není (je statický).
LR_CLOUD_ROUTE_VS_ANY

Je vybrán, protože se jedná o směr Edge2Edge nebo Edge2Datacenter a aktuální směr je statický cloudový směr.

Edge2Edge/Edge2Datacenter > cloudový statický směr.

LR_BGP_LOCAL_PREF Oba jsou směry Edge2Edge nebo Edge2Datacenter naučené prostřednictvím protokolu BGP. Je vybrán, protože má vyšší hodnotu lokální preference než hodnota aktuálního směru.
LR_BGP_ASPATH_LEN Oba jsou směry Edge2Edge nebo Edge2Datacenter naučené prostřednictvím protokolu BGP. Je vybrán, protože má nižší hodnotu cesty AS než hodnota aktuálního směru.
LR_BGP_METRIC Oba jsou směry Edge2Edge nebo Edge2Datacenter naučené prostřednictvím protokolu BGP. Je vybrán, protože má nižší hodnotu metriky než aktuální směr.
LR_DCE_NSD_STATIC_PREF Oba jsou směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože se jedná o statický směr NSD a aktuální směr není.
LR_DCE_NSD_STATIC_METRIC Oba jsou statické směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože má nižší hodnotu metriky než aktuální směr.
LR_DCE_NSD_STATIC_GW_NON_REMOTE Oba jsou statické směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože se jedná o místní směr a aktuální je vzdálený směr.
LR_DCE_LOGICAL_ID Oba jsou statické směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože má lepší logické ID než aktuální směr.
LR_E2DC_METRIC Oba jsou směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože jeho metrika je nižší než hodnota aktuálního směru.
LR_DC_IPADDR Oba jsou směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože IP adresa datového centra je menší než adresa aktuálního směru.
LR_E2DC_NETADDR

Oba jsou směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože jeho síťová adresa je nižší než aktuální.

LR_E2E_PREFERENCE Oba jsou směry Edge2Edge. Je vybrán, protože jeho hodnota preference je nižší než u aktuálního směru.
LR_E2E_METRIC Oba jsou směry Edge2Edge. Je vybrán, protože jeho hodnota metriky je nižší než u aktuálního směru.
LR_E2E_LOGICAL_ID Oba jsou směry Edge2Edge. Je vybrán, protože má lepší logické ID než aktuální směr.
LR_E2E_NETADDR Oba jsou směry Edge2Edge. Je vybrán, protože jeho síťová adresa je nižší než aktuální.
LR_OPG_SECURE_STATIC Je vybrán, protože se jedná o statický směr PG se zabezpečením a aktuální směr není statický PG.
LR_ROUTE_TYPE Je vybrán, protože má lepší typ směru než aktuální směr.
LR_NETMASK

Je vybrán, protože má vyšší síťovou masku, než je současná.

LR_METRIC Je vybrán, protože má nižší hodnotu metriky než aktuální směr.
LR_PREFERENCE Oba jsou směry naučené z protokolů směrování. Je vybrán, protože má nižší hodnotu preference než aktuální směr.
LR_NETADDR

Je vybrán, protože jeho síťová adresa je nižší než hodnota aktuálního směru.

LR_LOGICAL_ID Je vybrán, protože jeho logické ID je lepší než u aktuálního směru.

Výpis zdrojového rozhraní

Tento test spusťte, chcete-li zobrazit seznam zdrojových rozhraní používaných různými službami segmentu.

Systémové informace (System Information)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte systémové informace, jako je zatížení systému, nedávné statistiky stability WAN, monitorovací služby. Statistiky stability WAN zahrnují počet případů, kdy jednotlivá tunelová propojení VPN a linky WAN ztratily připojení na dobu nejméně 700 milisekund. Odpojení tunelu nezahrnuje počet přímých připojení IPsec.

Traceroute

Spusťte traceroute přes bránu nebo přímo z libovolného rozhraní WAN do zadaného cíle.

Řešení potíží s BFD – Zobrazení stavu zařízení druhé strany BFD / BFDv6 (Troubleshoot BFD - Show BFD/BFDv6 Peer Status)

Spuštěním tohoto testu se zobrazí celkový stav partnerských zařízení BFD s adresou IPv4 nebo IPv6.

Řešení potíží s BFD – Zobrazení počítadel zařízení druhé strany BFD / BFDv6 (Troubleshoot BFD - Show BFD/BFDv6 Peer counters)

Spuštěním tohoto testu se zobrazí všechna počítadla partnerských zařízení BFD s adresou IPv4 nebo IPv6.

Řešení potíží s BFD – Zobrazení nastavení BFD (Troubleshoot BFD - Show BFD Settings)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte nastavení BFD a stav sousedního zařízení.

Řešení potíží s BFDv6 – Zobrazení nastavení BFDv6 (Troubleshoot BFDv6 - Show BFDv6 Setting)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte nastavení BFDv6 a stav sousedního zařízení.

Víceskokové BGP směru

Přes BGP s více skoky se systém může naučit směru, které vyžadují rekurzivní vyhledávání. Tyto směru mají IP adresy dalšího skoku, které nejsou v připojené podsíti a nemají platné ukončovací rozhraní. V takovém případě musí mít směru IP adresy dalšího skoku vyřešené s použitím jiné směru ve směrovací tabulce, která má ukončovací rozhraní. Pokud existuje provoz pro cíl, který tyto směru potřebuje vyhledat, směru vyžadující rekurzivní vyhledávání se budou řešit s propojenými IP adresami dalšího skoku a rozhraním. Dokud nedojde k rekurzivnímu řešení, budou rekurzivní směru ukazovat na zprostředkující rozhraní.

Řešení potíží s BGP – Seznam redistribuovaných směrů BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte směru redistribuované sousedním zařízením BGP.
Poznámka: Nevyřešený směr zjištěný přes víceskokové BGP, může ukazovat na zprostředkující rozhraní. Více informací naleznete v tématu Víceskokové směru BGP.

Řešení potíží s BGP – Seznam směrů BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte směru BGP ze sousedních zařízení. Lze vložit předponu IPv4 nebo IPv6 a zobrazit konkrétní směru BGP nebo ponechat předponu prázdnou a zobrazit všechny směru BGP.
Poznámka: Nevyřešený směr, zjištěný přes víceskokové BGP, může ukazovat na zprostředkující rozhraní, jak je znázorněno na obrázku. Více informací naleznete v tématu Víceskokové směru BGP.

Řešení potíží s BGP – Seznam směrů na předponu

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny překryvné a podřízené směru pro konkrétní předponu IPv4 nebo IPv6 a jejich příslušné detaily.
Poznámka: Nevyřešený směr zjištěný přes víceskokové BGP, může ukazovat na zprostředkující rozhraní. Více informací naleznete v tématu Víceskokové směru BGP.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení oznamovaných směrů sousedních zařízení BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte směru BGP oznamované sousednímu zařízení.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení naučených směrů sousedních zařízení BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny přijaté směru BGP naučené od sousedního zařízení po aplikaci filtrů.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení přijatých směrů sousedních zařízení BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny směru BGP naučené od sousedního zařízení před aplikací filtrů.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení detailů o sousedních zařízeních BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte detaily sousedního zařízení BGP.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení směrů BGP na předponu

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny směru BGP a jejich atributy pro zadanou předponu.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení shrnutí BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte stávající sousední zařízení BGP a přijaté směru.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení tabulky BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte tabulku BGP.

Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení oznamovaných směrů sousedních zařízení BGPv6

Spuštěním tohoto testu zobrazíte směru BGPv6 oznamované sousednímu zařízení.

Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení zjištěných směrů sousedních zařízení BGPv6

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny přijaté směru BGPv6 naučené od sousedního zařízení po aplikaci filtrů.

Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení přijatých směrů sousedních zařízení BGPv6

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny směru BGPv6 přijaté od sousedního zařízení před aplikací filtrů.

Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení detailů o sousedních zařízeních BGPv6

Spuštěním tohoto testu zobrazíte detaily sousedního zařízení BGPv6.

Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení směrů BGPv6 na předponu

Spuštěním tohoto testu se zobrazí všechny směru BGPv6 pro předponu a jejich atributy.

Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení shrnutí BGPv6

Spuštěním tohoto testu zobrazíte stávající sousední zařízení BGPv6 a přijaté směru.

Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení tabulky BGPv6

Spuštěním tohoto testu zobrazíte detaily tabulky BGPv6.

Řešení potíží s OSPF – Seznam redistribuovaných směrů OSPF (Troubleshoot OSPF - List OSPF Redistributed Routes)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny směru redistribuované sousednímu zařízení OSPF.

Řešení potíží s OSPF – Seznam směrů OSPF (Troubleshoot OSPF - List OSPF Routes)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte směry OSPF získané od sousedů OSPF pro zadanou předponu. Pokud není zadána předpona, obsahuje všechny směry OSPF od sousedů. Tento test zobrazí směry OSPF s akcemi, jako je například filtr příchozí komunikace (inbound filr) s použitým řízením toku overlay z aplikace Orchestrator.

Řešení potíží s OSPF – Zobrazení databáze OSPF (Troubleshoot OSPF - Show OSPF Database)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte souhrn databáze stavu linky OSPF.

Řešení potíží s OSPF – Zobrazení databáze OSPF pro původní směru E1 (Troubleshoot OSPF - Show OSPF Database for E1 Self-Originate Routes)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte původní směru E1 LSA, které Edge oznamová do směrovače OSPF.

Řešení potíží s OSPF – Zobrazení sousedních zařízení OSPF (Troubleshoot OSPF - Show OSPF Neighbors)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechna sousední zařízení OSPF a související informace.

Řešení potíží s OSPF – Zobrazení tabulky směrování OSPF (Troubleshoot OSPF - Show OSPF Route Table)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte tabulku stávajících směrů OSPF s informacemi OSPF ze zjištěných i redistribuovaných směrů.

Řešení potíží s OSPF – Zobrazení nastavení OSPF (Troubleshoot OSPF - Show OSPF Setting)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte nastavení OSPF a stav sousedních zařízení.

Stav portu USB

Spuštěním tohoto testu se zobrazí stav portů USB v zařízení Edge.

Test VPN (VPN Test)

Z rozevírací nabídky vyberte segment a klikněte na tlačítko Spustit (Run) pro otestování připojení VPN ke každé druhé straně.
Při spuštění testu VPN si Edge vybere IP adresu zdroje a cíle a iniciuje požadavek na tunel. Vybraná IP adresa zdroje a cíle musí splňovat následující kritéria:
 • Mělo by jít o IP připojené směru
 • Měla by být dosažitelná a směru by měly být oznamovány

Pokud zařízení Edge nemůže vybrat platnou IP adresu jako zdrojovou IP adresu pro spuštění požadavku na tunel, test VPN selže s následující chybou.

Branch-to-Branch vpn is disabled. Please enable it before running the test

Test šířky pásma linky WAN (WAN Link Bandwidth Test)

Spustíte test šířky pásma na zadanou linku WAN. Tento test pomůže vyhnout se přerušení v prostředí s více linkami. Z hlediska uživatelského datového toku se zablokuje pouze testovaná linka. To znamená, že můžete opakovaně spouštět test na konkrétní lince a ostatní linky budou pokračovat v obsluze uživatelského datového toku.

Test šířky pásma se spustí, když se tunelové propojení znovu připojí po určitém období nestability, a existuje tak šance, že se linka obnoví dostatečně pro připojení tunelového propojení, ale ne dost pro přesné měření šířky pásma linky sítě WAN. Aby bylo možné tento problém vyřešit a zajistit správná měření, tak bude v případě, že test šířky pásma neuspěje nebo naměří výrazně nižší hodnotu, použito poslední známé funkční měření a opakování testu linky se naplánuje na 30 minut po navázání tunelového propojení.

Poznámka: U linky WAN o rychlosti větší než 900 Mb/s se doporučuje uživateli definovat šířku pásma linky WAN.