Můžete nakonfigurovat informace o uživateli, bitové kopie softwaru, aktualizace Edge, nastavení ochrany osobních údajů a detaily o kontaktech pro podnikové uživatele používající kartu Obecné informace (General Information) pod nabídkou Správa (Administration) > Nastavení systému (System Settings).

V podnikovém portálu klikněte na možnost Správa zákazníků (Manage Customers) a vyberte podnikového zákazníka. Poté přejděte do nabídky Správa (Administration) > Nastavení systému (System Settings). Otevře se obrazovka Nastavení systému (System Settings). Na kartě Obecné informace (General Information) můžete nakonfigurovat následující údaje.

Obecné informace

Možnost Popis (Description)
Název (Name) Zobrazí se stávající uživatelské jméno. Jméno můžete podle potřeby modifikovat.
Číslo účtu (Account Number) Zobrazí se číslo existujícího účtu. Je-li třeba, můžete číslo modifikovat.
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele typu operátor a partner.
Doména (Domain) Zobrazí se existující název domény a v případě potřeby můžete doménu modifikovat.
Popis (Description) Zadejte popis zákazníka.
Aktivovat dvoufaktorovou autentizaci (Enable Two Factor Authentication)

Zaškrtnutím tohoto pole povolíte dvoufaktorovou autentizaci pomocí SMS zprávy pro operátory, MSP a podniky. Autentizaci můžete aktivovat na úrovni zákazníka/MSP nebo na úrovni operátora.

Než povolíte dvoufaktorovou autentizaci, ujistěte se, že jste zadali platná mobilní čísla všech uživatelů – administrátorů. Mobilní čísla můžete zadat výběrem uživatelů na obrazovce Administrace (Administration) > Administrátoři (Administrators). Viz také téma Správa uživatelů – administrátorů.

Vyžadovat dvoufaktorovou autentizaci (Require Two Factor Authentication) Toto pole zaškrtněte, chcete-li přihlášení uživatele ověřovat pomocí dvoufaktorové autentizace. Po povolení dvoufaktorové autentizace při pokusu o přihlášení s uživatelskými přihlašovacími údaji musíte zadat také šestimístný PIN kód, který obdržíte prostřednictvím SMS zprávy na své mobilní zařízení.
Aktivovat samoobslužné resetování hesla (Enable Self Service Password Reset)

Ve výchozím nastavení je tato možnost aktivní a umožňuje obnovit heslo na přihlašovací stránce aplikace Orchestrator.

Když se pokusíte obnovit heslo na přihlašovací stránce, budete vyzváni k zadání uživatelského jména. Ujistěte se, že jste jako uživatelské jméno zadali platnou e-mailovou adresu. Jakmile odešlete uživatelské jméno, obdržíte e-mail s odkazem na obnovení hesla. Chcete-li nastavit nové heslo, klikněte na odkaz.

Vyžadovat pro obnovení hesla dvoufaktorovou autentizaci (Require Two Factor Authentication for Password Reset)

Vyberte tuto možnost, chcete-li povolit dvoufaktorovou autentizaci pro obnovení hesla. Toto pole můžete zaškrtnout pouze v případě, že je již zaškrtnuta možnost Aktivovat dvoufaktorovou autentizaci (Enable Two Factor Authentication).

Pokud je tato možnost povolena, budete v případě pokusu o obnovení hesla na přihlašovací stránce aplikace Orchestrator přesměrováni na stránku autentizace. Stránka autentizace vás vyzve k zadání jednorázového kódu, který obdržíte formou SMS zprávy na své mobilní zařízení. Po ověření kódu budete přesměrováni na stránku, kde si nastavíte nové heslo.

Povolit předběžná oznámení (Enable Pre-Notifications) Zaškrtnutím pole povolíte používání výstrah před oznámením.
Povolit výstrahy (Enable Alerts) Zaškrtnutím pole aktivujete výstrahy. Typy výstrah můžete nakonfigurovat pomocí možnosti Konfigurace výstrah.
Výchozí autentizace zařízení Edge (Default Edge Authentication) Z rozevíracího seznamu zvolte výchozí možnosti autentizace Edge přidružených k zákazníkovi.
 • Certifikát deaktivován (Certificate Deactivated): Zařízení Edge využívá režim autentizace předem sdíleného klíče.
 • Získání certifikátu (Certificate Acquire): Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a uděluje Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority SD-WAN Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro ověřování pro autentizaci SD-WAN Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
  Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
 • Certifikát je povinný (Certificate Required): Edge používá certifikát PKI. Operátoři mohou změnit časové okno pro obnovení certifikátu pro Edge prostřednictvím systémových vlastností. Další informace získáte od svého operátora.

Konfigurace Edge

Chcete-li zasílat aktualizace konfigurace Edge do Edge, nastavte následující možnosti:
 • Povoleno (Enabled) – Vyberte tuto možnost, chcete-li během dalšího prezenčního signálu odeslat aktualizace konfigurace do Edge. Změny v konfiguraci mohou restartovat software v příslušném Edge. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.
 • Povoleno na aktualizaci aplikace Orchestrator (Enabled on Orchestrator Upgrade) – Vyberte tuto možnost, chcete-li odesílat aktualizace konfigurace do Edge při aktualizaci aplikace Orchestrator. To může restartovat software v příslušných Edge.

Nastavení ochrany osobních údajů

 • Podpůrný přístup (Support Access) – Vyberte tyto možnosti pro povolení přístupu týmu podpory.
  • Udělit podpoře přístup k nástroji VeloCloud (Grant Access to VeloCloud Support) – Vyberte tuto možnost, chcete-li podpoře VMware povolit prohlížet, konfigurovat a řešit potíže lokalit Edge připojených k zákazníkovi. Tato možnost také povoluje podporu VMware pro sestavování a přizpůsobování rolí zákazníkům. Z bezpečnostních důvodů nemá podpora přístup k informacím, podle kterých by bylo možné identifikovat konkrétního uživatele.
   • Umožnit zobrazení citlivých dat podpoře VeloCloud (Grant View Sensitive Data to VeloCloud Support) – Umožňuje podpoře sítě VMware zobrazit hesla konfigurace v prostém textu.
   • Udělit podpoře přístup ke správě uživatelů VeloCloud (Grant User Management Access to VeloCloud Support) – Vyberte tuto možnost, chcete-li podpoře VMware povolit pomoc při správě uživatelů. Součástí správy uživatelů je možnost vytvořit uživatele, resetovat heslo a konfigurovat další nastavení. V tomto případě má podpora přístup k informacím, podle kterých by bylo možné identifikovat konkrétního uživatele.
 • Vynutit PCI (Enforce PCI) – Vyberte tuto možnost, pokud chcete zabránit operacím, které jsou zakázány z důvodů kompatibility s PCI. V současnosti jedinou operací, které tato možnost zabrání, je možnost vyžádat si diagnostické svazky PCAP ze zařízení Edge.

Kontaktní údaje

V této části najdete stávající kontaktní údaje. Detaily můžete podle potřeby modifikovat.

Registrace k bezzásahovému zajišťování

Pro bezzásahové zajišťování se můžete přihlásit tak, že zadáte identifikátor odběru do pole SID. Další informace naleznete v tématu Aktivace zařízení Zařízení SD-WAN Edge pomocí bezzásahového zajišťování.