Licence nástroje Edge umožňuje zákazníkovi připojit odběr softwaru k Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator. Odběr softwaru je definován šířkou pásma, verzí softwaru Edge, zeměpisnou polohou brány a dobou trvání odběru.

Typy licencí nástroje Edge

SD-WAN Orchestrator poskytuje pro nasazené Edge různé typy licencí. Tyto typy licencí zohledňují nasazení POC, ve kterých nebyl zakoupen žádný odběr, a produkční nasazení, kde jsou k dispozici různé druhy licencí s ohledem na zakoupené odběry zákazníka.

Nasazení POC (POC Deployments)

Pokud je podnik nasazen jako ověření konceptu nasazení POC, zvolte licenci POC. Je k dispozici pouze jeden typ licence POC:

POC | 10 GB/s | Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Asie, Tichomoří a Latinská Amerika | 60 měsíců (POC | 10 Gbps | North America, Europe Middle East and Africa, Asia Pacific, and Latin America | 60 Months).

Toto je jediná licence, kterou je třeba zvolit pro podnik POC a která je používána zařízeními Edge v podniku POC. Pokud je zvolena licence POC, Orchestrator nepovolí výběr dalších licencí.

Produkční nasazení (Production Deployments)

Když je Edge nasazený v produkčním prostředí podniku, přiřazený typ licence musí odpovídat zakoupenému odběru softwaru. Pokud byla například zakoupena položka SKU NB-VC100M-PRE-HO-HG-L34S312P-C pro použití s konfigurovaným zařízením Edge, správný typ licence je:

PREMIUM | 100 Mb/s | <Zeměpisná oblast brány> | 12 měsíců (PREMIUM | 100 Mbps | <Gateway Geolocation Region> | 12 Months) v souladu se zvýrazněnými oddíly položky SKU.

Přiřazení typu licence Edge novému Edge

Když je zajištěn nový Edge, konfigurační obrazovka Zajištění zařízení Edge (Provision an Edge) obsahuje rozevírací nabídku Licence nástroje Edge (Edge License). Tato nabídka poskytuje seznam typů dostupných licencí nástroje Edge, které lze přiřadit nově vytvořeným zařízením Edge.

Více informací o zajišťování nového Edge najdete zde: Zajištění nového zařízení Edge.

Poznámka: Počínaje verzí 4.0.0 je možnost Licence nástroje Edge (Edge Licensing) ve výchozím nastavení aktivována a uživatel musí při vytváření nového Edge přiřadit typ licence zařízení Edge. Tento požadavek pomáhá společnosti VMware sledovat odběry zákazníků a také zjednodušuje a standardizuje hlášení o aktivaci Edge odesílaná partnery.

Přiřazení typu licence Edge stávajícímu Edge

Postup přiřazení licence k existujícímu Edge:
  • V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
  • Pokud chcete každému Edge přiřadit licenci, klikněte na odkaz na zařízení Edge a v části Vlastnosti (Properties) na stránce Přehled Edge (Edge Overview) vyberte licenci. Můžete také vybrat Edge a licenci přiřadit kliknutím na možnosti Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License).
  • Chcete-li přiřadit licenci více Edge, vyberte požadované Edge, klikněte na možnosti Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License) a vyberte licenci.

Pokud se pro odběr nezobrazuje správný typ licence, požádejte partnera nabízejícího podporu o přiřazení licence podniku. Pokud partner nemůže najít správný typ licence nebo je podnik spravován přímo společností VMware, kontaktujte podporu VMware SD-WAN. Dokud nebude k dispozici správný typ licence, lze dočasně přiřadit jiný typ licence. Jakmile bude správný typ licence dostupný, je potřeba jej přiřadit.

Pokud byl zvolen nesprávný typ licence zařízení Edge, hlášení o aktivaci pro daný podnik je nesprávné a přiřazení licence není v souladu s nákupy zákazníka. Tyto nekonzistence v licencích jsou označeny během auditu.

Poznámka: U Edge s povolenou vysokou dostupností bude mít Edge v pohotovostním režimu přiřazen stejný typ licence jako aktivní Edge.

Hlášení o licencích nástroje Edge

Standardní primární uživatelé – administrátoři, standardní administrátoři, podnikoví specialisté a uživatelé zákaznické podpory mohou zobrazovat a vytvářet hlášení s informacemi o licencích přiřazených podniku.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Nastavení služby (Service Settings) > Licence nástroje Edge (Edge Licensing).

Kliknutím na tlačítko Stáhnout zprávu (Download Report) vygenerujete zprávu o licencích s přidruženými zařízeními Edge ve formátu CSV.