Podnikoví správci mohou pro podnikové zákazníky zajistit jedno nebo více zařízení Edge.

Pokud chcete vytvořit nové zařízení Edge, postupujte následovně.

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Na obrazovce Edge klikněte v pravém horním rohu obrazovky na volbu Nové zařízení Edge (New Edge).
  Zobrazí se dialogové okno Zajištění nového zařízení Edge (Provision New Edge).
 3. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název zařízení Edge.
 4. Z rozevírací nabídky Model vyberte model Edge.
 5. Z rozevírací nabídky Profile (Profil) vyberte profil, který bude přiřazen k Edge.
  Poznámka: Pokud je v důsledku bezzásahového zajišťování jako možnost zobrazen Profil fázování Edge (Edge Staging Profile), je tento profil používán nově vytvořeným Edge, avšak není nakonfigurovaný v produkčním profilu.

  Informace o vytvoření nového profilu naleznete v tématu Vytvoření profilu.

 6. Z rozevírací nabídky Autentizace (Authentication) můžete vybrat jednu z následujících možností ověřování na základě certifikátů:
  • Certifikát není vyžadován (Certificate Not Required) – zařízení Edge využívá režim autentizace předem sdíleného klíče.
  • Získání certifikátu (Certificate Acquire) – Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a uděluje Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro autentizaci systému Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
   Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
   Poznámka: Je-li aktivována funkce Bastion Orchestrator, musí mít zařízení Edge, která mají být zřízena do Bastion Orchestratoru, režim autentizace nastaven na možnost Získání certifikátu (Certificate Acquire) nebo Certifikát je povinný (Certificate Required).
  • Certifikát je povinný – Edge používá certifikát PKI.
 7. V rozevírací nabídce Licence nástroje Edge (Edge License) vyberte licenci Edge z dostupného seznamu. V seznamu se zobrazí licence operátorem přiřazené podniku.
 8. Do textového pole Vlastní informace (Custom Info) zadejte vlastní informace související s Edge
  Délka vlastních informací nesmí přesáhnout 255 znaků.
  Poznámka: Primární uživatelé a standardní uživatelé – administrátoři s podnikovými/MSP/operátorskými rolemi (s oprávněním UPDATE_EDGE) mohou přidávat nebo aktualizovat vlastní informace pro Edge.
 9. Chcete-li použít vysokou dostupnost (HA), zaškrtněte pole Vysoká dostupnost (High Availability). (Edge mohou být instalovány jako samostatná zařízení nebo je můžete spárovat s dalším Edge a zajistit tak podporu vysoké dostupnosti (HA). Další informace o HA naleznete v části Modely nasazení s vysokou dostupností.)
 10. Do textového pole Sériové číslo (Serial Number) zadejte sériové číslo Edge. Pokud je zadané, musí sériové číslo odpovídat sériovému číslu Edge, který bude aktivován.
  Poznámka: Při zavádění virtuálních zařízení SD-WAN Edge na zařízení Edge AWS se ujistěte, že jste jako sériové číslo zařízení Edge použili ID instance.
 11. Do textových polí Jméno kontaktu (Contact Name) a Kontaktní e-mail (Contact Email) zadejte jméno a e-mailovou adresu kontaktu lokality daného Edge.
 12. Kliknutím na odkaz Nastavit umístění (Set Location) nastavíte umístění Edge.
 13. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Edge bude zřízen s aktivačním klíčem.
Poznámka: Aktivační klíč vyprší za jeden měsíc, pokud jeho pomocí není aktivováno zařízení Edge. Další informace o aktivaci Edge naleznete v tématu Konfigurace aktivace Edge v dokumentu Stručná úvodní příručka aktivace Edge.

Po zřízení Edge se zařízení zobrazí na obrazovce Edge.

Pokud jste nakonfigurovali zařízení Edge 510-LTE nebo zařízení 610-LTE (verze vydání 4.2.0), můžete spustit diagnostický test „Informace o modemu LTE“. Diagnostický test Informace o modemu LTE (LTE Modem Information) načte diagnostické informace, jako je síla signálu, informace o připojení atd. Informace o tom, jak spustit diagnostický test, naleznete v sekcích s názvy Vzdálená diagnostikaProvádění diagnostických testů.

Poznámka: Pro podnikové zákazníky s přístupem k analytickým funkcím můžete zřídit Edge s analýzou podle pokynů v tématu Zřízení nového zařízení Edge s funkcí analýzy.

Jak pokračovat dále