Na úrovni Edge můžete přidat novou síť VLAN nebo aktualizovat nastavení stávající sítě VLAN zděděná z přiřazeného profilu. Při konfiguraci nové sítě VLAN na úrovni Edge vám aplikace SD-WAN Orchestrator umožňuje nakonfigurovat další nastavení sítě VLAN specifické pro Edge, jako jsou pevné IP adresy, rozhraní LAN a identifikátor sady služeb (SSID) rozhraní Wi-Fi.

Poznámka: Na Edge můžete nakonfigurovat maximálně 32 VLAN napříč 16 segmenty.
Konfigurace nastavení sítě VLAN pro Edge:
 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte dolů na možnost Konfigurovat síť VLAN (Configure VLAN).

Můžete přidat nebo upravit síť VLAN a přidat do sítě VLAN více sekundárních IP adres.

Přidání sítí VLAN

Chcete-li přidat síť VLAN, klikněte na možnost Přidat síť VLAN (Add VLAN).

Nakonfigurujte následující nastavení:

Tabulka 1.
Možnost Popis
Segment Z rozevíracího seznamu vyberte segment. Síť VLAN náleží k vybranému segmentu.
Název sítě VLAN (VLAN Name) Zadejte jedinečný název sítě VLAN.
ID sítě VLAN (VLAN Id) Zadejte ID sítě VLAN.
Přiřadit překrývající se podsítě (Assign Overlapping Subnets)

Přiřazování IP adres sítě LAN je spravováno z přiřazeného profilu pro Edge. Je-li toto pole zaškrtnuto, hodnoty pro IP adresu LAN zařízení Edge (Edge LAN IP Address), Předpona CIDR (CIDR Prefix)DHCP jsou zděděné z přidruženého profilu a budou pouze pro čtení. Síťová (Network) adresa je automaticky nastavena na základě masky podsítě a hodnoty CIDR.

Poznámka: Překrývající se podsítě pro síť VLAN jsou podporovány pouze pro provoz SD-WAN do SD-WAN a provoz SD-WAN do internetu. Překrývající se podsítě nejsou podporovány pro provoz SD-WAN do cloudového webového zabezpečení.
IP adresa LAN zařízení Edge (Edge LAN IP Address) Zadejte IP adresu sítě LAN zařízení Edge.
Předpona CIDR (Cidr Prefix) Zadejte předponu CIDR pro IP adresu sítě LAN.
Síť (Network) Zadejte IP adresu sítě.
Oznamovat (Advertise) Toto pole zaškrtněte, chcete-li oznamovat síť VLAN pro další větve v síti.
Odezva ICMP (ICMP Echo Response) Toto pole zaškrtněte, chcete-li síti VLAN povolit odpovídání na odezvy ICMP.
Vložení VNF (VNF Insertion) Zaškrtnutím tohoto pole vložíte služby VNF do sítě VLAN, která přesměruje provoz ze sítě VLAN do služeb VNF. Chcete-li aktivovat možnost Vložení VNF (VNF Insertion), ujistěte se, že je vybraný segment namapovaný se službou sítě VLAN.
Multicast Tato možnost je aktivována pouze v případě, že jste pro Edge nakonfigurovali nastavení multicastu. Pro síť VLAN můžete nakonfigurovat následující nastavení multicastu.
 • IGMP
 • PIM
Klikněte na možnost Přepínání rozšířených nastavení multicastu (Toggle advanced multicast settings) a nastavte časovače:
 • PIM Hello interval (PIM Hello Timer)
 • Interval dotazování hostitele IGMP (IGMP Host Query Interval)
 • Maximální hodnota odezvy dotazu IGMP (IGMP Max Query Response Value)
Pevné IP adresy (Fixed IPs) Zadejte IP adresy vázané na konkrétní adresy MAC pro síť VLAN.
Rozhraní LAN (LAN Interfaces) Nakonfigurujte rozhraní LAN pro síť VLAN.
SSID Nakonfigurujte detaily SSID Wi-Fi pro síť VLAN.
Typ DHCP (DHCP Type) Vyberte jedno z následujících nastavení DHCP:
Aktivováno (Enabled) – povolí protokol DHCP se zařízením Edge jako server DHCP. Nakonfigurujte následující detaily:
 • Spuštění protokolu DHCP (DHCP Start) – zadejte platnou IP adresu dostupnou v rámci podsítě.
 • Počet adres (Num addresses) – zadejte počet IP adres dostupných v podsíti na serveru DHCP.
 • Čas pronájmu (Lease Time) – vyberte z rozevíracího seznamu časové období. Je to doba, po kterou bude mít síť VLAN povoleno používat IP adresu dynamicky přiřazenou serverem DHCP.
 • Možnosti (Options) – z rozevíracího seznamu přidejte předem definované nebo vlastní možnosti DHCP. Možnost DHCP je síťová služba předaná klientům ze serveru DHCP. V případě vlastní možnosti zadejte kód, typ dat a hodnotu.
Přenos (Relay) – aktivuje DHCP s nástrojem DHCP Relay Agent nainstalovaným ve vzdáleném umístění. Pokud tuto možnost zvolíte, nakonfigurujte následující položky:
 • Zdroj ze sekundárních IP adres (Source from Secondary IP(s)) – pokud toto pole zaškrtnete, budou pakety vyhledávání/požadavků DHCP od klienta předány synchronizačním serverům DHCP získaným z primární IP adresy a ze sekundárních IP adres nakonfigurovaných pro síť VLAN. Odpověď od synchronizačních serverů DHCP bude odeslána zpět klientovi poté, co bude přepsán zdroj a cíl. Server DHCP obdrží požadavek z primární adresy i ze sekundárních IP adres a klient DHCP může získat více nabídek z primární podsítě a sekundárních podsítí.

  Pokud tato možnost není vybrána, budou pakety procesů vyhledávání/požadavků DHCP od klienta předány synchronizačním serverům DHCP získaným jen z primární IP adresy.

 • IP agenta přenosu (Relay Agent IP(s)) – zadejte IP adresu synchronizačního agenta. Kliknutím na ikonu Plus (+) můžete přidat další IP adresy.

Není aktivováno (Not Enabled) – deaktivuje DHCP.

Protokol OSPF (OSPF) Tato možnost je povolena pouze v případě, že jste pro Edge nakonfigurovali OSPF. Zaškrtněte pole a z rozevírací nabídky vyberte OSPF.

Po nakonfigurování požadovaných parametrů klikněte na tlačítko Přidat síť VLAN (Add VLAN).

Úprava sítí VLAN (Edit VLANs)

Chcete-li aktualizovat existující nastavení sítě VLAN zděděná z profilu, klikněte na odkaz Upravit (Edit) pro požadovanou síť VLAN.

Kliknutím na zaškrtávací pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override) potlačíte nastavení VLAN zděděná z profilu.

Poznámka: Název ani ID sítě VLAN profilu nemůžete přepsat.

Po úpravě požadovaných parametrů klikněte na tlačítko Aktualizovat síť VLAN (Update VLAN).

Informace o konfiguraci sítí VLAN na úrovni profilu naleznete v tématu Konfigurace sítě VLAN pro profily.

Sekundární IP adresy

Síť VLAN je nakonfigurována s primární IP adresou. Můžete přidat do sítě VLAN sekundární IP adresy, a tím zvýšit počet hostitelských adres pro určitý segment sítě. Chcete-li přidat do sítě VLAN sekundární IP adresy, klikněte na možnost Přidat sekundární IP adresu (Add Secondary IP).

V okně Přidat sekundární IP adresu (Add Secondary IP) zvolte z rozevíracího seznamu síť VLAN a klikněte na tlačítko Další (Next).

Nakonfigurujte následující nastavení:

Možnost Popis
Typ adresování (Addressing Type) Ve výchozím nastavení je nastaven typ adresování Statické (Static) a typ není možné modifikovat.
IP adresa (IP Address) Zadejte sekundární IP adresu vybrané sítě VLAN.
Předpona CIDR (Cidr Prefix) Zadejte pro IP adresu předponu CIDR.
Síť (Network) Zobrazuje IP adresu sítě, která se vygeneruje automaticky ze sekundární IP adresy a předpony CIDR.
Oznamovat (Advertise) Toto pole zaškrtněte, chcete-li oznamovat síť sekundární IP adresy sítě VLAN do jiných větví v síti.
Odezva ICMP (ICMP Echo Response) Zaškrtnutím tohoto pole umožníte síti VLAN se sekundární IP adresou odpovídat na odezvy ICMP.
Kliknutím na ikonu Plus ( +) můžete přidat do sítě VLAN další IP adresy.
Poznámka: Do sítě VLAN můžete přidat až 16 sekundárních IP adres.

Klikněte na tlačítko OK.

Nastavení uložte kliknutím na tlačítko Uložit změny (Save Changes) na kartě Zařízení (Device).