Jako administrátor podniku můžete konfigurovat VLAN pro profil.

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Vyberte profil pro konfiguraci VLAN a klikněte na ikonu Zařízení nebo klikněte na Profil a pak na kartu Zařízení (Device). Na stránce Zařízení (Device) přejděte dolů na možnost Konfigurovat síť VLAN (Configure VLAN).
  configure-profile-device-configure-vlan
 3. Klikněte na možnost Přidat síť VLAN (Add VLAN).
  configure-profile-device-vlan-dialog
 4. V okně VLAN nakonfigurujte následující podrobnosti:
  Tabulka 1.
  Možnost Popis (Description)
  Segment Z rozevíracího seznamu vyberte segment. Síť VLAN náleží k vybranému segmentu.
  Název sítě VLAN (VLAN Name) Zadejte jedinečný název sítě VLAN.
  ID sítě VLAN (VLAN Id) Zadejte ID sítě VLAN.
  Přiřadit překrývající se podsítě (Assign Overlapping Subnets) Toto pole zaškrtněte, pokud chcete přiřadit stejnou podsíť pro VLAN ke všem zařízením Edge v profilu a nadefinovat podsíť v IP adrese LAN zařízení Edge. Pokud chcete každému zařízení Edge přiřadit různé podsítě, nezaškrtávejte toto pole a nakonfigurujte podsítě pro každé zařízení Edge samostatně.
  Poznámka: Překrývající se podsítě pro síť VLAN jsou podporovány pouze pro provoz SD-WAN do SD-WAN a provoz SD-WAN do internetu. Překrývající se podsítě nejsou podporovány pro provoz SD-WAN do cloudového webového zabezpečení.
  IP adresa LAN zařízení Edge (Edge LAN IP Address) Zadejte IP adresu sítě LAN zařízení Edge.
  Předpona CIDR (Cidr Prefix) Zadejte předponu CIDR pro IP adresu sítě LAN.
  Síť (Network) Zadejte IP adresu sítě.
  Oznamovat (Advertise) Toto pole zaškrtněte, chcete-li oznamovat síť VLAN pro další větve v síti.
  Odezva ICMP (ICMP Echo Response) Toto pole zaškrtněte, chcete-li síti VLAN povolit odpovídání na odezvy ICMP.
  Vložení VNF (VNF Insertion) Zaškrtnutím tohoto pole vložíte služby VNF do sítě VLAN, která přesměruje provoz ze sítě VLAN do služeb VNF. Chcete-li aktivovat možnost Vložení VNF (VNF Insertion), ujistěte se, že je vybraný segment namapovaný se službou sítě VLAN. Další informace o VNF naleznete v tématu VNF zabezpečení.
  Multicast Tato možnost je aktivována pouze v případě, že jste pro Edge nakonfigurovali nastavení multicastu. Pro síť VLAN můžete nakonfigurovat následující nastavení multicastu.
  • IGMP
  • PIM
  Klikněte na možnost Přepínání rozšířených nastavení multicastu (Toggle advanced multicast settings) a nastavte následující časovače:
  • PIM Hello interval (PIM Hello Timer)
  • Interval dotazování hostitele IGMP (IGMP Host Query Interval)
  • Maximální hodnota odezvy dotazu IGMP (IGMP Max Query Response Value)
  Pevné IP adresy (Fixed IPs) Pevnou IP adresu lze konfigurovat pouze na úrovni Edge.
  Rozhraní LAN (LAN Interfaces) Rozhraní LAN lze nakonfigurovat pouze na úrovni Edge.
  SSID Podrobnosti Wi-Fi SSID lze nakonfigurovat pro síť VLAN pouze na úrovni Edge.
  Typ DHCP (DHCP Type) Vyberte jedno z následujících nastavení DHCP:
  Aktivováno (Enabled) – povolí protokol DHCP se zařízením Edge jako server DHCP. Nakonfigurujte následující detaily:
  • Spuštění protokolu DHCP (DHCP Start) – zadejte platnou IP adresu dostupnou v rámci podsítě.
  • Počet adres (Num addresses) – zadejte počet IP adres dostupných v podsíti na serveru DHCP.
  • Čas pronájmu (Lease Time) – vyberte z rozevíracího seznamu časové období. Je to doba, po kterou bude mít síť VLAN povoleno používat IP adresu dynamicky přiřazenou serverem DHCP.
  • Možnosti (Options) – z rozevíracího seznamu přidejte předem definované nebo vlastní možnosti DHCP. Možnost DHCP je síťová služba předaná klientům ze serveru DHCP. V případě vlastní možnosti zadejte kód, typ dat a hodnotu.
  Přenos (Relay) – aktivuje DHCP s nástrojem DHCP Relay Agent nainstalovaným ve vzdáleném umístění. Pokud tuto možnost zvolíte, nakonfigurujte následující položky:
  • Zdroj ze sekundárních IP adres (Source from Secondary IP(s)) – pokud toto pole zaškrtnete, budou pakety vyhledávání/požadavků DHCP od klienta předány synchronizačním serverům DHCP získaným z primární IP adresy a ze sekundárních IP adres nakonfigurovaných pro síť VLAN. Odpověď od synchronizačních serverů DHCP bude odeslána zpět klientovi poté, co bude přepsán zdroj a cíl. Server DHCP obdrží požadavek z primární adresy i ze sekundárních IP adres a klient DHCP může získat více nabídek z primární podsítě a sekundárních podsítí.

   Pokud tato možnost není vybrána, budou pakety procesů vyhledávání/požadavků DHCP od klienta předány synchronizačním serverům DHCP získaným jen z primární IP adresy.

  • IP agenta přenosu (Relay Agent IP(s)) – zadejte IP adresu synchronizačního agenta. Kliknutím na ikonu Plus (+) můžete přidat další IP adresy.

  Není aktivováno (Not Enabled) – deaktivuje DHCP.

  Protokol OSPF (OSPF) Tato možnost je povolena pouze v případě, že jste pro Edge nakonfigurovali OSPF. Zaškrtněte pole a z rozevírací nabídky vyberte OSPF.
 5. Klikněte na možnost Přidat síť VLAN (Add VLAN). Síť VLAN je nakonfigurována pro profil. Nastavení sítě VLAN můžete změnit kliknutím na odkaz Upravit (Edit) ve sloupci Akce (Action).

Způsob konfigurace sítí VLAN pro zařízení Edge naleznete v tématu Konfigurace sítě VLAN pro Edge.