Jako primární uživatel partnera můžete spravovat zákazníky partnera, konfigurovat možnosti zákazníků a jiná zákaznická nastavení na kartě Spravovat zákazníky (Manage Customers) v portálu partnera.

V portálu partnera klikněte na tlačítko Spravovat zákazníky (Manage Customers) > Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit.

 • Nový zákazník (New Customer) – vytvoří nového zákazníka. Viz téma Vytvoření nového zákazníka partnera.
 • Klonovat zákazníka (Clone Customer) – vytvoří nového zákazníka naklonováním existující konfigurace vybraného zákazníka. Viz téma Klonování zákazníka typu partner.
 • Modifikovat zákazníka (Modify Customer) – přejde na Nastavení systému (System Settings) v podnikovém portálu, kde můžete měnit další nastavení zvoleného zákazníka. Podle potřeby můžete také kliknout na název zákazníka a přejít na podnikový portál. Další informace naleznete v VMware SD-WAN Příručce pro administrátora (Administration Guide).
 • Odstranit zákazníka (Delete Customer) – odstraní vybrané zákazníky. Před odstraněním zákazníka se ujistěte, že jste odebrali všechna zařízení Edge spojená s vybraným zákazníkem.
 • E-mail podpory: Vybraný zákazník (Support Email: Selected Customer) – odešle vybranému zákazníkovi zprávu od zákaznické podpory.
 • Přiřadit bitovou kopii programu (Assign software image) – přidá bitovou kopii programu pro vybrané zákazníky.
  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze pro zákazníky partnera s povolenou funkcí správy bitových kopií Edge.
 • Aktualizovat správu bitových kopií Edge (Update Edge Image Management) – umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci správy bitových kopií Edge pro vybrané zákazníky.
 • Aktualizace výstrah zákazníka (Update Customer Alerts): Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat výstrahy pro vybrané zákazníky.
 • Exportovat všechny zákazníky (Export All Customers) – exportuje podrobnosti o všech zákaznících z portálu partnera do souboru CSV. Standardně se jako oddělovač používá čárka (,), ale podle potřeby můžete tento oddělovač upravit a použít jiný speciální znak.
 • Exportovat sklad Edge zákazníka (Export Customer Edge Inventory) – exportuje skladové podrobnosti ze všech zařízení Edge přiřazených k zákazníkovi do souboru CSV. Standardně se jako oddělovač používá čárka (,), ale podle potřeby můžete tento oddělovač upravit a použít jiný speciální znak.