Můžete sledovat stav Edge a zobrazit podrobnosti o každém Edge, jako jsou linky WAN, nejčastější aplikace používané Edge, údaje o využití prostřednictvím síťových zdrojů a cílů provozu, provozní prioritu síťového provozu, systémové informace, podrobnosti o branách připojených k Edge a tak dále.

Monitorování podrobností Edge:

Ve službě SD-WAN na podnikovém portálu kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges) zobrazíte zařízení Edge přiřazená k podniku. Tato stránka zobrazuje podrobnosti Edge, jako je stav, linky, brány a další informace.

Klikněte na možnost CSV a stáhněte si zprávu o zařízeních Edge ve formátu CSV.

Kliknutím na View (Zobrazit) ve sloupci Brány (Gateways) zobrazíte podrobnosti o branách připojených k příslušnému zařízení Edge.

Kliknutím na název zařízení Edge ve sloupci Název (Name) zobrazíte podrobnosti o vybraném zařízení Edge. Kliknutím na příslušnou kartu zobrazíte odpovídající informace. Každá karta zobrazuje v horní části rozevírací seznam, který umožňuje vybrat konkrétní časové období. Na kartě se zobrazují podrobnosti o vybrané době trvání.

Na některých kartách jsou rozbalovací nabídky parametrů metrik. Můžete si vybrat metriky ze seznamu a zobrazit odpovídající data. V následující tabulce jsou uvedeny dostupné metriky:

V následující tabulce jsou popsány všechny rozevírací nabídky, které jsou k dispozici na kartách Linky (Links), Aplikace (Applications), Zdroje (Sources), Cíle (Destinations)Provozní priorita (Business Priority).

Možnost metrik Popis (Description)
Průměrná propustnost (Average Throughput) Celkový počet bajtů v daném směru dělený celkovým časem. Celkový čas je periodicita statistik nahraných z Edge. Ve výchozím nastavení je periodicita v nástroji SASE Orchestrator 5 minut.
Celkem bajtů (Total Bytes) Celkový počet bajtů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Přijaté/odeslané bajty (Bytes Received/Sent) Rozdělené podrobnosti o počtu bajtů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Celkem paketů (Total Packets) Celkový počet paketů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Přijaté/odeslané pakety (Packets Received/Sent) Rozdělené podrobnosti o počtu paketů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Šířka pásma (Bandwidth) Maximální rychlost přenosu dat přes danou cestu. Zobrazuje podrobnosti šířky pásma (Bandwidth) pro stahování i odesílání.
Latence (Latency) Čas potřebný na to, aby se paket dostal prostřednictvím sítě ze zdroje do cíle. Zobrazuje podrobnosti šířky pásma pro latenci (Latency) při stahování i odesílání.
Kolísání (Jitter) Změny ve zpožďování přijatých paketů způsobené zahlcením sítě nebo změnami směru. Zobrazí detaily o kolísání (Jitter) při stahování i při odesílání.
Ztráta paketu (Packet Loss) Ke ztrátě paketů dochází, když jeden nebo více paketů nedosáhne zamýšleného cíle. Ztracený paket se vypočítá, když se vynechá číslo sekvence cesty a nedorazí v rámci okna opakování sekvence. Paket s příznakem „velmi zpožděný“ se počítá jako ztracený paket.
Karta SIM v automatickém duálním režimu Stav zařízení Edge z hlediska funkce Automatické přepnutí (Automatic Switchover) nakonfigurovaného na tomto zařízení Edge a platného pouze pro model 610-LTE. Další informace o funkci Automatické přepnutí (Automatic Switchover) naleznete v tématu Konfigurace automatického přepnutí karty SIM.
Signál (Signal) Síla signálu zařízení Edge vyjádřená počtem pruhů.

Vyberte zařízení Edge a kliknutím na možnost Zkratky (Shortcuts) provedete následující aktivity:

  • Konfigurovat (Configure) – přejde na kartu Konfigurovat (Configure) vybraného zařízení Edge. Viz téma Konfigurace přepsání Edge.
  • Zobrazit události (View Events) – zobrazí události vztahující se k vybranému zařízení Edge.
  • Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) – umožňuje spustit testy vzdálené diagnostiky pro vybraná zařízení Edge. Viz téma Spuštění vzdálené diagnostiky.
  • Generovat diagnostický balíček (Generate Diagnostic Bundle) – Umožňuje generovat diagnostický balíček pro vybrané zařízení Edge. Viz téma Diagnostické svazky pro zařízení Edge.
  • Vzdálené akce (Remote Actions) – umožňuje provádět vzdálené akce u vybraného Edge. Viz téma Vzdálené akce.
  • Zobrazit profil (View Profile) – přejde na stránku profilu, který je přidružen k vybranému zařízení Edge.
  • Zobrazit brány (View Gateways) – zobrazuje brány připojené k vybranému zařízení Edge.
Na této stránce jsou k dispozici následující možnosti:
Možnost Popis
Vyhledat (Search) Zadejte výraz pro vyhledání odpovídajícího textu na stránce. Pomocí možnosti rozšířeného vyhledávání můžete zúžit výsledky vyhledávání.
Sloupce (Columns) Klikněte a vyberte sloupce, které se mají na stránce zobrazit nebo skrýt.
Obnovit (Refresh) Kliknutím obnovíte stránku a zobrazíte nejaktuálnější data.