Instance jsou základní komponenty služby ECS (Elastic Compute Service). Toto téma popisuje vytvoření instance Edge s fakturací Průběžné platby v konzole ECS.

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte účet AliCloud a požadované přihlašovací údaje.

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole ECS.
 2. V levém navigačním podokně klikněte na možnosti Instance a bitové kopie (Instances & Images) > Instance (Instances).
 3. Na stránce Instance (Instances) klikněte na možnost Vytvořit instanci (Create Instance).
  Zobrazí se stránka Vlastní spuštění (Custom Launch) pro nákup.
 4. Nastavte část Základní konfigurace (Basic Configurations) provedením následujících kroků.
  1. Vyberte způsob fakturace. Například Průběžné platby (Pay-As-You-Go).
  2. Z rozevírací nabídky Oblast (Region) vyberte požadovanou oblast. Systém ve výchozím nastavení náhodně přidělí zónu.
   Poznámka: Po vytvoření instance nemůžete její oblast ani zónu změnit.
  3. V části Typ instance (Instance Type) přejděte k možnosti Všechny generace (All Generations) > Architektura x86 (x86-Architecture) > Obecný účel (General Purpose) a vyberte typ instance 4 vCPU + 16 GiB paměti (ecs. sn2ne.xlarge).
   Dostupná řada typů instancí je určena oblastí, kterou jste zvolili.
  4. V části Bitová kopie (Image) klikněte na možnost Vlastní bitová kopie (Custom Image) a vyberte bitovou kopii Edge, například vce-3.3.1-48-R331-20190727-QE.
  5. Vyberte úložný prostor. Ve výchozím nastavení je zvolen cloudový disk 40 GiB Ultra.
 5. Klikněte na možnost Další: Síť (Next: Networking) a nastavte konfiguraci sítě a zabezpečující skupiny.
  1. Vyberte typ sítě VPC a vyberte síť VPC, kde hodláte nasadit zařízení Edge, a připojte rozhraní konzoly zařízení Edge k MGMT_SN.
  2. Nastavte způsob fakturace za síť.
  3. Vyberte zabezpečující skupinu typu VPC.
  4. Přidejte síťové rozhraní Elastic (ENI). Pokud zvolený typ instance nepodporuje rozhraní ENI, můžete tento krok přeskočit.
 6. Klikněte na možnost Další: Konfigurace systému (Next: System Configurations).
  1. Nakonfigurujte část Přihlašovací údaje (Logon Credentials) zvolením jedné z následujících možností: Dvojice klíčů (Key Pair), Převzít heslo z bitové kopie (Inherit Password From Image)Heslo (Password). Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Nastavit později (Set Later).
  2. Do textového pole Název instance (Instance Name) zadejte jedinečný název instance Edge.
  3. V části Upřesnit (Advance) můžete pro účely aktivace zadat uživatelská data cloud-init pro zařízení Edge, a to v následujícím ukázkovém formátu. Podle nastavení aplikace SD-WAN Orchestrator musíte změnit název Orchestratoru a aktivační kód.
    #cloud-config
   velocloud:
    vce:
      vco: 1.211.224.11
      activation_code: 12XX-ABC1-6DD3-3EFG
      vco_ignore_cert_errors: true
   
 7. Klikněte na možnost Další: Seskupení (Next: Grouping) a dle potřeby nastavte požadované možnosti.
 8. Klikněte na možnost Další: Náhled (Next: Preview) a zvolenou konfiguraci zkontrolujte. Můžete také kliknout na ikonu Upravit a konfigurace upravit.
 9. Přečtěte a potvrďte Podmínky služby (Terms of Service) a poté klikněte na možnost Vytvořit instanci (Create Instance).

Výsledek

Kliknutím na možnost Konzola (Console) se vrátíte do konzoly ECS. Kliknutím na tlačítko Obnovit zkontrolujte, zda byla instance Edge vytvořena. Pokud je nově vytvořená instance Edge ve stavu Spuštěno (Running), zařízení Edge bylo úspěšně vytvořeno.

Jak pokračovat dále