Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να παραθέσετε ολόκληρες τις δρομολογήσεις BGP. Χρησιμοποιήστε το πρόθημα IPv4 ή IPv6 για να φιλτράρετε συγκεκριμένες δρομολογήσεις BGP ή αφήσετε το πρόθημα κενό για να δείτε όλες τις δρομολογήσεις.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε:
  • Εάν ληφθεί πρόθημα στον πίνακα BGP.
  • Εάν επιτρέπεται η αναδιανομή ενός προθήματος BGP στον πίνακα δρομολογήσεων επικάλυψης SD-WAN.

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Λίστα δρομολογήσεων BGP (List BGP Routes) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Οι δρομολογήσεις BGP που λαμβάνονται από γειτονικά BGP πρέπει να υπάρχουν στον πίνακα.
  • Η δρομολόγηση BGP πρέπει να έχει τον δείκτη κοινοποίησης ρυθμισμένο σε Αληθές (True) και τον δείκτη δυνατότητας πρόσβασης ρυθμισμένο σε Ναι (Yes), για να αναδιανείμετε το ληφθέν πρόθημα στον πίνακα δρομολογήσεων επικάλυψης.
  • Η δρομολόγηση BGP πρέπει να έχει επισήμανση με την αναμενόμενη επιλογή Τύπος μετρικού (Metric Type), διεύθυνση IP επόμενου Hop (Next Hop IP), Διασύνδεση (Interface) εξόδου, Όνομα τμήματος (Segment Name) και Ετικέτα κοινότητας (Community Tag).