Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Η εντολή αποτύπωσης πίνακα ανακάλυψης γειτονικών στοιχείων Ipv6 (ND) εμφανίζει τις καταχωρήσεις γειτονικών στοιχείων IPv6 και τις αντίστοιχες πληροφορίες επιπέδου 2 για κάθε διασύνδεση.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή εάν θέλετε να επαληθεύσετε τα γειτονικά στοιχεία IPv6 και τις αντίστοιχες πληροφορίες αντιστοίχισης MAC επιπέδου 2.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Στην εξαγωγή απομακρυσμένων διαγνωστικών εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε διασύνδεση:
  • Διεύθυνση IPv6 γειτονικού στοιχείου
  • Αντίστοιχη διεύθυνση MAC επιπέδου 2
  • Κατάσταση γειτονικού στοιχείου. Η κατάσταση μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες:
    • Προσβάσιμο (Reachable) - Αυτό δείχνει ότι οι πληροφορίες γειτονικού στοιχείου έχουν ενημερωθεί πρόσφατα.
    • Παλιό (Stale) - Αυτό δείχνει ότι οι πληροφορίες γειτονικού στοιχείου συλλέχθηκαν στο παρελθόν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.