Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τον ολοκληρωμένο πίνακα BGPv6.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαληθεύσετε τη λίστα υποδικτύων και το επόμενο hop. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση πίνακα BGPv6 (Show BGPv6 Table) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: