Το πακέτο «Σύλληψη πακέτων» συλλέγει τα δεδομένα πακέτων ενός δικτύου. Αυτά τα αρχεία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των χαρακτηριστικών του δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε μια συσκευή Edge.

Εάν είστε χρήστης-χειριστής, στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων > Διαγνωστικά πακέτα (Test & Troubleshooting > Diagnostic Bundles).

Εάν είστε χρήστης συνεργάτη ή εταιρικός χρήστης, κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων > Σύλληψη πακέτων (Test & Troubleshooting > Packet Capture).

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα πακέτου PCAP (Request PCAP Bundle).
 2. Στο παράθυρο Αίτημα πακέτου PCAP (Request PCAP Bundle) που εμφανίζεται, διαμορφώστε τα εξής:

  • Στόχος (Target)– Επιλέξτε το στοχευόμενο Edge από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα πακέτα συλλέγονται από το επιλεγμένο Edge.
  • Διασύνδεση (Interface) – Επιλέξτε μια διασύνδεση ή ένα VLAN από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα πακέτα συλλέγονται στην επιλεγμένη διασύνδεση.
  • Διάρκεια (Duration)– Επιλέξτε την ώρα σε δευτερόλεπτα. Τα πακέτα συλλέγονται για την επιλεγμένη διάρκεια.
  • Αιτία δημιουργίας (Reason for Generation) – Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε την αιτία δημιουργίας του πακέτου.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή (Submit).

Το παράθυρο εμφανίζει τις λεπτομέρειες του πακέτου που δημιουργείται, μαζί με την κατάσταση. Για να κατεβάσετε το πακέτο που δημιουργήθηκε, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη διαγνωστικού πακέτου.