Σε όλα τα Edge μεταβιβάζονται οι κανόνες πολιτικής επιχείρησης από το συσχετισμένο προφίλ. Στην καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy) του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση Edge (Edge Configuration), μπορείτε να προβάλετε όλους τους μεταβιβασθέντες κανόνες πολιτικής στην περιοχή Κανόνες από το Προφίλ (Rule From Profile). Η παράκαμψη των κανόνων πολιτικής επιχείρησης προφίλ στο Edge είναι ένα προαιρετικό βήμα.

Σε επίπεδο Edge, οι κανόνες πολιτικής επιχείρησης από το αντιστοιχισμένο προφίλ μπορούν να παρακαμφθούν χρησιμοποιώντας τον διάλογο Πολιτική επιχείρησης Edge που φαίνεται παρακάτω. Οποιαδήποτε τιμή αντιστοίχισης παράκαμψης πολιτικής επιχείρησης που είναι ίδια με οποιονδήποτε κανόνα πολιτικής επιχείρησης προφίλ, παρακάμπτει αυτόν τον κανόνα προφίλ. Μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες παράκαμψης με τον ίδιο τρόπο που δημιουργείτε κανόνες προφίλ (ανατρέξτε στο Διαμόρφωση πολιτικής επιχείρησης για Προφίλ).

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, η πολιτική επιχείρησης έχει επίγνωση τμήματος. Όλα τα τμήματα που είναι διαθέσιμα για διαμόρφωση παρατίθενται στο αναπτυσσόμενο μενού Διαμόρφωση τμήματος (Configure Segment).

Όταν επιλέγετε ένα τμήμα για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του από το αναπτυσσόμενο μενού Διαμόρφωση τμήματος (Configure Segment), οι ρυθμίσεις και οι επιλογές που συσχετίζονται με αυτό το τμήμα εμφανίζονται στην περιοχή Διαμόρφωση τμημάτων (Configure Segments). Το Καθολικό τμήμα [Κανονικό] (Global Segment [Regular]) είναι το προεπιλεγμένο τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τμηματοποίηση, ανατρέξτε στο Διαμόρφωση τμημάτων και Διαμόρφωση συσκευής Edge.

διαμόρφωση-edge-επιχειρηματική-πολιτική