Ως διαχειριστής της επιχείρησης, μπορείτε να διαμορφώσετε τους κανόνες τείχους προστασίας, τις ρυθμίσεις καταστασιακού τείχους προστασίας, τις ρυθμίσεις δικτύου και προστασίας από υπερχείλιση, τις πληροφορίες πρόσβασης στο Edge και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση του τείχους προστασίας και τα αρχεία καταγραφής, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Τείχος προστασίας (Firewall) στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση προφίλ (Profile Configuration).

Τα προφίλ τείχους προστασίας έχουν επίγνωση τμήματος. Όλα τα τμήματα που είναι διαθέσιμα για τη διαμόρφωση παρατίθενται στο αναπτυσσόμενο μενού Διαμόρφωση τμήματος (Configure Segment). Όταν επιλέγετε ένα Τμήμα για διαμόρφωση από το αναπτυσσόμενο μενού Διαμόρφωση τμήματος (Configure Segment), οι ρυθμίσεις και οι επιλογές που σχετίζονται με αυτό το τμήμα εμφανίζονται στην περιοχή Διαμόρφωση τμημάτων (Configure Segments). Το Καθολικό τμήμα [Κανονικό] (Global Segment [Regular]) είναι το προεπιλεγμένο τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τμηματοποίηση, δείτε Διαμόρφωση τμημάτων.Η διαμόρφωση τείχους προστασίας σε επίπεδο προφίλ περιλαμβάνει:
  • Ενεργοποίηση προώθησης Syslog. Από προεπιλογή, η δυνατότητα προώθησης Syslog είναι απενεργοποιημένη για μια επιχείρηση. Για να συλλεχθούν δεσμευμένα συμβάντα SD-WAN Orchestrator και αρχεία καταγραφής τείχους προστασίας που προέρχονται από SD-WAN Edge επιχείρησης σε έναν ή περισσότερους κεντρικούς απομακρυσμένους συλλέκτες Syslog (Διακομιστές), ένας εταιρικός χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα σε επίπεδο επιχείρησης. Για τη διαμόρφωση των στοιχείων συλλέκτη Syslog ανά τμήμα στο SD-WAN Orchestrator, δείτε Διαμόρφωση ρυθμίσεων Syslog για Προφίλ.
    Σημείωση: Μπορείτε να προβάλετε λεπτομέρειες καταγραφής τείχους προστασίας IPv4 και IPv6 σε έναν διακομιστή Syslog που βασίζεται στο IPv4.
  • Ενεργοποίηση τείχους προστασίας με επίβλεψη κατάστασης σε επίπεδο Προφίλ και Edge. Από προεπιλογή, η δυνατότητα τείχους προστασίας με επίβλεψη κατάστασης είναι ενεργοποιημένη για μια επιχείρηση. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Καταστασιακό τείχος προστασίας (Stateful Firewall) για μια επιχείρηση, επικοινωνήστε με έναν χειριστή με δικαιώματα υπερχρήστη.
  • Διαμόρφωση κανόνων τείχους προστασίας
  • Διαμόρφωση τείχους προστασίας με επίβλεψη κατάστασης
  • Διαμόρφωση ρυθμίσεων προστασίας δικτύου και υπερχείλισης
  • Διαμόρφωση πρόσβασης στο Edge
Σημείωση: Μπορείτε να διαμορφώσετε τους κανόνες τείχους προστασίας με διευθύνσεις IPv6 μόνο από το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση τείχους προστασίας προφίλ με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τείχους προστασίας για προφίλ αλλάζοντας την Κατάσταση τείχους προστασίας (Firewall Status) σε απενεργοποίηση.

Σχετικές συνδέσεις (Related Links)