Πριν να διαμορφώσετε μια συνδρομή Cloud, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει την εφαρμογή SD-WAN Orchestrator και ότι έχετε δημιουργήσει το μυστικό πελάτη στην πύλη Azure.

Για διαμόρφωση συνδρομής Cloud στο SD-WAN Orchestrator:

Προϋποθέσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προϋποθέσεις.

Διαδικασία

  1. Από τον πίνακα πλοήγησης στο SD-WAN Orchestrator, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Υπηρεσίες δικτύου (Configure > Network Services).
    Εμφανίζεται η οθόνη Υπηρεσίες (Services).
  2. Στην περιοχή Συνδρομές Cloud (Cloud Subscriptions), κάντε κλικ στο κουμπί Νέο (New).
    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση συνδρομής Cloud (Configure Cloud Subscription).
  3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος συνδρομής (Subscription Type), επιλέξτε Συνδρομή Microsoft Azure (Microsoft Azure Subscription).
  4. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό μισθωτή Active Directory, το αναγνωριστικό πελάτη και το μυστικό πελάτη που αντιστοιχούν στην εγγραφή της εφαρμογής SD-WAN Orchestrator.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη συνδρομών (Get Subscriptions) για να ανακτήσετε τη λίστα συνδρομών Azure για τις οποίες έχει εκχωρηθεί ρόλος IAM στην εγγραφή εφαρμογής.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες

Διαμόρφωση στοιχείου Προορισμός μη SD-WAN τύπου Εικονικού διανομέα Microsoft Azure.