Ένα διαγνωστικό πακέτο είναι μια συλλογή αρχείων διαμόρφωσης, αρχείων καταγραφής και σχετικών συμβάντων από ένα συγκεκριμένο Edge.

Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων > Διαγνωστικά πακέτα (Test & Troubleshooting > Diagnostic Bundles).
Σημείωση: Η επιλογή Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles) είναι διαθέσιμη μόνο για έναν χρήστη-χειριστή.
  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα διαγνωστικού πακέτου (Request Diagnostic Bundle).
  2. Στο παράθυρο Αίτημα διαγνωστικού πακέτου (Request Diagnostic Bundle), διαμορφώστε τα εξής:

    • Στόχος (Target) – Επιλέξτε το στοχευόμενο Edge από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα δεδομένα συλλέγονται από το επιλεγμένο Edge.
    • Αιτία δημιουργίας (Reason for Generation) – Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε την αιτία δημιουργίας του πακέτου.
    • Εάν απαιτείται, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Όριο πυρήνα (Core Limit). Το Όριο πυρήνα χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του μεγέθους του απεσταλμένου πακέτου όταν η σύνδεση στο Internet αντιμετωπίζει προβλήματα.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή (Submit).

Το παράθυρο Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles) εμφανίζει τις λεπτομέρειες του πακέτου που δημιουργείται, μαζί με την κατάσταση. Για να κατεβάσετε το πακέτο που δημιουργήθηκε, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη διαγνωστικού πακέτου.