Πριν από την προετοιμασία ενός SD-WAN Edge για το Bastion Orchestrator, πρέπει πρώτα να προετοιμάσετε μια επιχείρηση που σχετίζεται με το Edge για το Bastion Orchestrator.

Για να προετοιμάσετε ένα SD-WAN Edge για τον Bastion Orchestrator, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει δύο Orchestrator ως ζεύγος Bastion. Για τα βήματα, δείτε Διαμόρφωση του Bastion Orchestrator.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το Orchestrator παραγωγής για την υποστήριξη των διαμορφώσεων Bastion. Για τα βήματα, δείτε Ρύθμιση Orchestrator παραγωγής.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα προφίλ Bastion με ελάχιστη διαμόρφωση στο Orchestrator παραγωγής, με σκοπό την προετοιμασία ενός εταιρικού πελάτη για το Bastion Orchestrator.

Διαδικασία

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, εκκινήστε το Orchestrator παραγωγής και συνδεθείτε ως χρήστης-χειριστής.
 2. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πελατών (Manage Customers).
 3. Επιλέξτε έναν εταιρικό πελάτη για προετοιμασία για το Bastion Orchestrator και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion).
  Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή προφίλ πελάτη (Select Customer Profile).
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Προφίλ πελάτη (Customer Profile), επιλέξτε ένα προφίλ Bastion (προφίλ ελάχιστης διαμόρφωσης που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό της προεργασίας) για να το προετοιμάσετε μαζί με τον πελάτη και κάντε κλικ στην επιλογή Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion).
  Ο επιλεγμένος εταιρικός πελάτης βρίσκεται σε στάδιο προεργασίας μαζί με το προφίλ Bastion για το Bastion Orchestrator. Τώρα, μπορείτε να προετοιμάσετε ένα SD-WAN Edge που έχει διαμορφωθεί εντός ενός εταιρικού πελάτη για το Bastion Orchestrator
 5. Για να προετοιμάσετε ένα SD-WAN Edge για το Bastion Orchestrator, επιλέξτε το Edge και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion).
  Μόνο τα SD-WAN Edge που δεν ενεργοποιούνται μπορούν να τεθούν σε προεργασία για το Bastion Orchestrator.
  Το επιλεγμένο Edge βρίσκεται σε στάδιο προεργασίας για το Bastion Orchestrator. Μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση του Bastion και του Edge από τη σελίδα Παρακολούθηση (Monitor) > Επισκόπηση δικτύου (Network Overview). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Παρακολούθηση ρύθμισης παραμέτρων και συμβάντων του Bastion Orchestrator.
 6. Για να καταργήσετε ένα Edge με προεργασία από το Bastion Orchestrator, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion).

Αποτελέσματα

Το επιλεγμένο Edge βρίσκεται σε στάδιο προεργασίας για το Bastion Orchestrator. Μπορείτε να προβάλετε τα Edge σε στάδιο προεργασίας στην ενότητα Παρακολούθηση δραστηριότητας (Activity Monitor) στην οθόνη Ρύθμιση παραμέτρων Bastion Orchestrator (Bastion Orchestrator Configuration).

Επόμενες ενέργειες