Η σελίδα Χρήστες-χειριστές (Operator Users) εμφανίζει τους υπάρχοντες χρήστες-χειριστές. Ένας υπερχρήστης-χειριστής μπορεί να δημιουργήσει νέους χρήστες-χειριστές με διαφορετικά δικαιώματα ρόλου και να διαμορφώσει διακριτικά API για κάθε χρήστη-χειριστή.

Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες-χειριστές (Operator Users) όπου μπορείτε να διαμορφώσετε τα ακόλουθα.

Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Νέος χειριστής (New Operator) - Δημιουργεί νέους χρήστες-χειριστές. Δείτε Δημιουργία νέου χειριστή.
  • Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) - Προετοιμάζει έναν χρήστη-χειριστή στο Bastion Orchestrator.
  • Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) - Καταργεί έναν χρήστη-χειριστή από το Production Orchestrator.
    Σημείωση: Οι επιλογές Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) και Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) είναι διαθέσιμες μόνο όταν η δυνατότητα Bastion Orchestrator ενεργοποιείται με χρήση της ιδιότητας συστήματος session.options.enableBastionOrchestrator.

    Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγός διαμόρφωσης Bastion Orchestrator που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

  • Τροποποίηση χειριστή (Modify Operator): Τροποποιεί τις ιδιότητες του επιλεγμένου χρήστη-χειριστή. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη σύνδεση του ονόματος χρήστη για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες. Δείτε Διαμόρφωση χρηστών-χειριστών.
  • Επαναφορά κωδικού πρόσβασης (Password Reset): Στέλνει ένα email στον επιλεγμένο χρήστη με μια σύνδεση για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
  • Διαγραφή χειριστή (Delete Operator): Διαγράφει τους επιλεγμένους χρήστες.