Μετά τη δημιουργία μιας ομάδας πυλών, μπορείτε να προσθέσετε πύλες στην ομάδα και να συσχετίσετε την ομάδα με έναν εταιρικό πελάτη.

Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα ομάδα πυλών ή κλωνοποιείτε μια ομάδα, ανακατευθύνεστε στη σελίδα Ιδιότητες ομάδας πυλών (Gateway Pool Properties) για να διαμορφώσετε τις ιδιότητες της ομάδας.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μόνο μίας ομάδας πυλών που δημιουργήθηκε από έναν χρήστη-συνεργάτη ή μιας ομάδας πυλών διαχειριζόμενης από συνεργάτες που δημιουργήθηκε από τον χειριστή σας.

Για να διαμορφώσετε μια υπάρχουσα ομάδα πυλών:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στις Ομάδες πυλών (Gateway Pools). Στη σελίδα Ομάδες πυλών (Gateway Pools) εμφανίζονται οι υπάρχουσες ομάδες πυλών.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς μια ομάδα πυλών για να διαμορφώσετε την ομάδα.
 3. Στη σελίδα Ιδιότητες ομάδας πυλών (Gateway Pool Properties), διαμορφώστε τα εξής:
  1. Στην ενότητα Ιδιότητες (Properties), εμφανίζονται τα υπάρχοντα στοιχεία Όνομα, Περιγραφή, Παράδοση πύλης συνεργάτη και Τύπος συσχέτισης. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τροποποιήσετε αυτά τα στοιχεία.
  2. Στην ενότητα Πύλες στην ομάδα (Gateways in Pool), κάντε κλικ στο Διαχείριση (Manage) για να προσθέσετε πύλες στην ομάδα.
  3. Στο παράθυρο Αντιστοίχιση πυλών (Assign Gateways) που εμφανίζεται, μετακινήστε τις απαιτούμενες πύλες από το τμήμα παραθύρου Διαθέσιμες (Available) στο τμήμα παραθύρου Αντιστοιχισμένες (Assigned) χρησιμοποιώντας τα βέλη.
  Κάντε κλικ στο OK.
 4. Οι προστεθείσες πύλες εμφανίζονται στο παράθυρο.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Οι διαμορφωμένες ομάδες πυλών, εμφανίζονται στη σελίδα Ομάδες πυλών (Gateway Pools).

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να συσχετίσετε την ομάδα πυλών με έναν εταιρικό πελάτη. Τα Edge που είναι διαθέσιμα στην επιχείρηση είναι συνδεδεμένα με τις πύλες που είναι διαθέσιμες στην ομάδα.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες συνδέσεις για να συσχετίσετε την ομάδα πυλών: